2lolomza@onet.eu
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży
drukuj

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

 

Załącznik F

 

 

WYBÓR OFERTY

 

 

„Przebudowa pomieszczeń na niskim parterze budynku II LO w Łomży” 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego  przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji."

 (przedmiot zamówienia)

 

 

 

 

Znak sprawy II LO.21.1.2020

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

MIASTO ŁOMŻA,

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży,

Plac Kościuszki 3,18-400 Łomża

 

 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:  

Zakład Budowlano-Instalacyjny "DOMET" s.c., Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik,                    ul. Rycerska 1A, 18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia– 178 829,98zł brutto, okres gwarancji - 60 miesięcy.

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

 

 

 L.p.

 

 Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

 

 

Okres gwarancji

 

1

Zakład Budowlany s.c.

Sawicki Lech,Piechowicz Wojciech

ul. Chabrowa  16

18 – 400 Łomża            

 

179 580,00zł brutto

 

60 miesięcy

 

Sporządziła:                                                                                           Zatwierdzam:

                   Maria Śleszyńska                                                     Jolanta Józefa Kossakowska

                       samodzielny referent                                                                            dyrektor II LO w Łomży

 

Łomża, dn. 15.05.2020r.

INFORMACJA

Z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

 

„Przebudowa pomieszczeń na niskim parterze budynku II LO w Łomży” 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego  przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji."

 (przedmiot zamówienia)

 

 

Zamawiający, MIASTO ŁOMŻA,II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży,

Plac Kościuszki 3,18-400 Łomża, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843) zwanej dalej  „ustawą Pzp” informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego nr II LO.21.1.2020 na „Przebudowa pomieszczeń na niskim parterze budynku II LO w Łomży”  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego  przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji." prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Pzp wpłynęły dwie oferty.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.05.2020r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego   ( w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży,                    Plac Kościuszki 3 )

Zamawiający poinformował, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 255 500,00zł brutto.

W poniższej tabeli zamieszczono nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 15.05.2020r. do godziny 10:00 ) wraz z podaniem cen ofert, okresu gwarancji, terminu wykonania oraz warunków płatności:

 

 

 L.p.

 

 Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

 

 

Okres gwarancji

 

Termin realizacji zamówienia

 

Warunki płatności

 

1

Zakład Budowlany s.c.

Sawicki Lech,Piechowicz Wojciech

ul. Chabrowa  16

18 – 400 Łomża            

 

179 580,00zł brutto

 

60 miesięcy

Wykonawca deklaruje termin zgodnie z zapisami SIWZ

Wykonawca przyjmuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ

 

2

 

Zakład Budowlano-Instalacyjny "DOMET" s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik                

ul. Rycerska 1A

18-400 Łomża

 

 

178 829,98zł brutto

 

60 miesięcy

 

Wykonawca deklaruje termin zgodnie z zapisami SIWZ

Wykonawca przyjmuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert ( o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIW

Sporządziła: Maria Śleszyńska- samodzielny referent II LO                                                                                



OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM :

„Przebudowa pomieszczeń na niskim parterze budynku II LO w Łomży” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego  przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji."


Treści:

1. Ogłoszenia zamieszczonego w BZP,

2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3. Przedmiarów robót

4. Innych istotnych dokumentów

zamieszczono w Załącznikach/ Plikach do pobrania.

Przed przystąpieniem do przetargu rekomenduje się wizję lokalną.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Śleszyńska
Odpowiada:Maria Śleszyńska
Wytworzył:Maria Śleszyńska
Data ostatniej zmiany:2020-07-15 13:37:57

Archiwum

Data Autor
2020-05-15 15:56 Maria Śleszyńska zobacz
2020-04-21 10:24 Maria Śleszyńska zobacz
2020-04-20 15:22 Maria Śleszyńska zobacz
2017-09-13 12:39 Maria Śleszyńska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 13773