tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
drukuj

2022-04-14 Przetarg pisemny nieograniczony na najem powierzchni ogrodzenia posesji Boiska Orlik 2012 w Łomży przy ul. Katyńskiej 3,z przeznaczeniem na umieszczenie baneru reklamowego o wymiarach 30 m x 1,5 m ( DAG.221.4.2022)

D Y R E K T O R

 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

 

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.1899)

 

I N F O R M U J E

 

że: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży przy ul. Zjazd 18 (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej: www.mosir.biplomza.pl

 

został wywieszony na okres 21 dni następujący wykaz powierzchni ogrodzenia posesji Boiska Orlik 2012 w Łomży przy ul. Katyńskiej 3 z przeznaczeniem na umieszczenie baneru reklamowego o wymiarach 30m x 1,5 m

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża, tel. /86/2150605

 

W Y K A Z

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem powierzchnię :

 

L.p.

Lokalizacja

Przeznaczenie

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu

1

Ogrodzenie boiska

Orlik 2012

ul. Katyńska 3

18-400 Łomża

 

Powierzchnia ogrodzenia posesji Boiska Orlik 2012 w Łomży przy

ul. Katyńskiej 3 z przeznaczeniem

na umieszczenie baneru reklamowego o wymiarach

30 m x 1,5 m

 

 

10 zł netto / m²

 

 

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od 14.04.2022r. do 05.05.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, na stronie internetowej: www.mosir.bip-lomza.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w tygodniku Kontakty.

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Zjazd 18

OGŁASZA

 

przetarg pisemny nieograniczony na wynajęcie powierzchni ogrodzenia posesji
Boiska Orlik 2012 w Łomży przy ul. Katyńskiej 3 z przeznaczeniem na umieszczenie baneru reklamowego o wymiarach 30 m x 1,5 mNr sprawy: DAG.221.4.2022

 

1) Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 05.05.2022r., o godz. 10:15, w siedzibie MOSiR w Łomży
przy ul. Zjazd 18.

2) Termin poprzedniego przetargu:

brak

3) Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest wynajęcie powierzchni ogrodzenia posesji Boiska Orlik 2012
w Łomży przy ul. Katyńskiej 3 z przeznaczeniem na umieszczenie baneru reklamowego
o wymiarach 3
0 m x 1,5 m. Szkic sytuacyjny w załączeniu do ogłoszenia.

4) Stawka wywoławcza czynszu netto do przetargu:

Stawka wywoławcza czynszu netto do przetargu wynosi 10,00 zł/m² miesięcznie plus 23% podatku VAT.

5) Wadium:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości 500,00 zł do przetargu na wynajęcie powierzchni ogrodzenia posesji Boiska Orlik 2012 w Łomży przy ul. Katyńskiej 3 z przeznaczeniem na umieszczenie baneru reklamowego o wymiarach 30 m x 1,5 m.

Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto MOSiR w Łomży w banku Getin Noble Bank Nr 64 1560 0013 2037 9224 0000 0002 z dopiskiem „Wadium - na wynajęcie powierzchni ogrodzenia posesji Boiska Orlik 2012 w Łomży przy ul. Katyńskiej 3”.

Kopie dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Wadium należy wnieść do dnia 02.05.2022r.

Wadium wniesione przez oferenta, który wygra przetarg zostanie przekształcone w kaucję zabezpieczającą, natomiast oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6) Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2022r. do godz. 10.00 oferty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na baner reklamowy”– nie otwierać”) w sekretariacie MOSiR w Łomży ul. Zjazd 18

a) kompletnej oferty (na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia)

b) załączników do oferty, opatrzonych podpisem oraz, w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podpisem i pieczęcią:

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do ogłoszenia; Regulamin jest dostępny na www.mosir.biplomza.pl oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w siedzibie MOSiR przy ul. Zjazd 18 w Łomży,

d) zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy najmu opracowany przez MOSiR,

e) kopia dowodu wniesienia wadium.

7) Kryterium wyboru oferenta:

Kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana miesięczna stawka czynszu.

8) Dodatkowe informacje:

Złożenie oferty przetargowej przez oferenta oznacza, że oferent zapoznał się i akceptuje warunki.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 86/2150605.

Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Dyrektora MOSiR w Łomży.

Oferent, który wygra przetarg, o jego rozstrzygnięciu poinformowany zostanie drogą pisemną, pozostali oferenci poprzez wywieszenie wyników przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR w Łomży ul. Zjazd 18

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu, oraz stronie internetowej: www.mosir.biplomza.pl.

MOSiR w Łomży zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty nie kompletne, nie spełniające powyższych wymogów, złożone poza obowiązującym trybem lub po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                    Dyrektor MOSiR w Łomży

                                                                    Andrzej Modzelewski

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paulina Cwalina
Odpowiada:Paulina Cwalina
Wytworzył:Paulina Cwalina
Data ostatniej zmiany:2022-04-14 10:32:55

Archiwum

Data Autor
2022-04-14 09:19 (Administrator) Anna Męczkowska zobacz
2022-04-14 09:03 (Administrator) Anna Męczkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 68