tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
drukuj

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej jednostce:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży z siedzibą: ul. Zjazd 18, 18 – 400 Łomża, tel./fax: 86 215 06 05, adres e-mail: sekretariat@mosir.lomza.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej: IOD) Panią Marię Dziekońską, dane kontaktowe do IOD: adres e-mail: ochronadanych@mosir.lomza.pl lub listownie na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży (m.in.: organizacja imprez i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, współpraca z klubami, stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami, świadczącymi usługi niezbędne do funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży, w ramach zawartych umów (m.in. podmioty prowadzące działalność pocztową oraz dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność MOSiR), z zastrzeżeniem stosowania RODO przez te podmioty.

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!).

5. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, mogą być przekazywane do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej (Facebook) w określonych przypadkach, po uzyskaniu Państwa zgody. Facebook przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

6. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, będą przechowywane, w zależności od rodzaju danych, zgodnie z terminami wskazanymi w odpowiednich przepisach lub do czasu żądania usunięcia danych.

7.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

 (dostęp, usunięcie, sprzeciw i ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji)

8.  W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa. 

10. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub być dobrowolne, w zależności od konkretnego celu przetwarzania. Odmowa podania danych może skutkować rezygnacją z podjęcia współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży (np.: udziału w wydarzeniach organizowanych przez jednostkę).

11. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

 

UWAGA

Dbając o Państwa prywatność nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Państwa dane osobowe, które do dnia wejścia w życie RODO, trafiły do nas, jako do administratora, są u nas bezpieczne, a zgodę na ich przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili, wysyłając na adres ochronadanych@mosir.lomza.pl informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Męczkowska
Odpowiada:Anna Męczkowska
Wytworzył:Anna Męczkowska
Data ostatniej zmiany:2021-01-13 11:19:39

Archiwum

Data Autor
2021-01-13 11:18 Anna Męczkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 969