tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych :

 • Pliki PDF są zeskanowane w formie obrazka, natomiast posiadają swoje wersje alternatywne, zgodne z WCAG 2.1

Deklarację sporządzono dnia 2022.07.18 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Paulina Cwalina. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym pcwalina@mosir.lomza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 784 001 467. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Park Wodny – ul. Wyszyńskiego 15, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary ochrony.

 • Główne wejście od ul. Wyszyńskiego – przed wejściem na poziom parteru znajdują się schody. Istnieje możliwość wejścia przy użyciu schodołazu i wsparcia obsługi przez konserwatora.
 • Wejście tylko dla uczniów i ich opiekunów przez łącznik ze Szkołą Podstawową nr 1 drzwi nie posiadają progu, znajdują się poniżej poziomu parteru nie zapewniają swobodnego dostępu osobom z trudnościami w poruszaniu się.
 • Po prawej stronie głównego wejścia na bocznej ścianie znajdują się tablice z ogłoszeniami.
 • Na wprost głównego wejścia znajduje się recepcja. Trudność może sprawiać brak obniżenia lady i brak pętli indukcyjnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Z prawej strony budynku jest winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Szerokość drzwi do windy umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach lub przy pomocy urządzeń wspierających (kule, balkoniki). Winda z panelem umożliwiającym komunikację głosową w przypadku awarii, brakuje jednak wideogłosowego systemu alarmowego lub tekstowego powiadamiania osób niesłyszących o postępie w eliminowaniu usterki. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Winda jest wyposażona w lustro do poziomu poręczy. Poziom posadzki windy w stosunku do podłogi korytarza – bez progów.
 • Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających.
 • Podłogi o powierzchni równej z płytki antypoślizgowej. Ustawienie wyposażenia na korytarzach umożliwia swobodne przemieszczenie się osób.
 • W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajdują się klatki schodowe z obustronnymi poręczami rurowymi.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Wodnego znajdują się oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W związku z wysokimi wymaganiami sanitarnymi do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 • W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z recepcjonistkami.

 

II. Pływalnia – ul. Niemcewicza 17a, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary ochrony.

 • Główne wejście od ul. Niemcewicza – przed wejściem na poziom parteru znajdują się schody. Istnieje możliwość wejścia przy użyciu schodołazu i wsparcia obsługi przez konserwatora.
 • Wejście tylko dla uczniów i ich opiekunów przez łącznik ze Szkołą Podstawową nr 10 drzwi posiadają próg, znajdują się poniżej poziomu parteru nie zapewniają swobodnego dostępu osobom z trudnościami w poruszaniu się.
 • Po prawej stronie głównego wejścia na bocznej ścianie znajdują się tablice z ogłoszeniami.
 • Na wprost głównego wejścia znajduje się recepcja. Trudność może sprawiać brak obniżenia lady i brak pętli indukcyjnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Z prawej strony budynku jest winda zapewniająca dostęp do parteru. Szerokość drzwi do windy umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach lub przy pomocy urządzeń wspierających (kule, balkoniki). Winda nie posiada panelu umożliwiającego komunikację głosową w przypadku awarii oraz wideogłosowego systemu alarmowego lub tekstowego powiadamiania osób niesłyszących o postępie w eliminowaniu usterki. Panel w windzie nie jest zaopatrzony w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Winda jest wyposażona w lustro do poziomu poręczy. Poziom posadzki windy w stosunku do podłogi korytarza – bez progów.
 • Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających.
 • Podłogi o powierzchni równej z płytki antypoślizgowej. Ustawienie wyposażenia na korytarzach ogranicza swobodne przemieszczenie się osób.
 • W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Budynek nie posiada klatek schodowych z przeznaczeniem poruszania się dla klientów.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • W bezpośrednim sąsiedztwie Pływalni znajduje się oznakowane miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W związku z wysokimi wymaganiami sanitarnymi do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 • W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z recepcjonistkami.

 

III. Stadion – ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne bezpośrednio z chodnika bez barier architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Korytarze oraz schody są odpowiedniej szerokości.
 • Budynek nie posiada windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą swobodnie poruszać się jedynie po korytarzu oraz pomieszczeniach znajdujących się na poziomie parteru.

3. Opis dostosowań.

 • W budynku nie ma wyznaczonego Punktu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoba do pomocy dostępna jest w godzinach funkcjonowania administracji budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem sekretariatu.
 • Do toalet dla osób niepełnosprawnych można wejść od zewnątrz budynku, są one odpowiednio oznaczone i znajdują się po lewej i prawej stronie od wejścia głównego budynku stadionu.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

 • Administracja MOSiR posiada własny parking, który znajduje się wzdłuż budynku stadionu. Nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Brak ograniczeń, do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 • Brak takiej możliwości.

7. Informacje dodatkowe.

 • W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie braille’a.

 

IV. Boiska, korty tenisowe – ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku Stadionu.

 • Na boisko główne z nawierzchnią naturalną można wejść bramą od strony kortów oraz bramą od strony boiska bocznego, a także wejściem bezpośrednio z budynku stadionu. Na boisko boczne z nawierzchnią naturalną prowadzi brama znajdująca się od strony boiska głównego.
 • Na boisko z nawierzchnią syntetyczną można wejść bramą od strony WORD. Budynek szatni przy boisku z nawierzchnią syntetyczną posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście nie opatrzone jest żadną przeszkodą architektoniczną.
 • Wejście na korty tenisowe znajduje się po prawej stronie od bramy wjazdowej na stadion. Brak barier architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Schody trybuny głównej (krytej) stadionu są odpowiedniej szerokości. Budynek nie posiada windy oraz podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z trybuny od strony rzeki, do której prowadzi chodnik oraz brama po prawej stronie wjazdu do Hostelu od strony rzeki.

3. Opis dostosowań.

 • W budynku nie ma wyznaczonego Punktu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoba do pomocy dostępna jest w godzinach funkcjonowania administracji budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem sekretariatu.
 • Do toalet dla osób niepełnosprawnych można wejść od zewnątrz budynku, są one odpowiednio oznaczone i znajdują się po lewej i prawej stronie od wejścia głównego budynku stadionu.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

 • Administracja MOSiR posiada własny parking, który znajduje się wzdłuż budynku stadionu. Nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Brak ograniczeń. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 • Brak takiej możliwości.

7. Informacje dodatkowe.

 • Na obiektach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie braille’a.

 

V. Port Łomża, tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – ul. Żydowska 10, 18-400 Łomża

Budynek kapitanatu jest obiektem sezonowym działającym od 1-go maja do 31-go października. Posiada jedną kondygnację parterową, w której mieści się punkt obsługi klientów. Do budynku prowadzą drzwi, które są odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach.

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne bezpośrednio z chodnika bez barier architektonicznych.
 • Punkt obsługi klientów znajduje się na terenie ogrodzonym, do którego prowadzi otwierana, odpowiedniej szerokości brama. Brak barier architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Budynek kapitanatu jest jednokondygnacyjny, nie posiada korytarzy, schodów oraz windy.

3. Opis dostosowań.

 • W budynku nie ma wyznaczonego Punktu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoba do pomocy dostępna jest w godzinach funkcjonowania obiektu.
 • Do toalety dla osób niepełnosprawnych można wejść od zewnątrz budynku, jest ona odpowiednio oznaczona i znajduje się po lewej stronie od wejścia bramą.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

 • Na terenie obiektu Portu nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Brak ograniczeń. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

 

VI. Hostel – ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

Budynek Hostelu nie jest obiektem dostosowanym do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym.

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Przed wejściem głównym do budynku jest szeroki stopień o wysokości około 15 cm, co stwarza barierę dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi wejściowe są podwójnie otwierane, odpowiedniej szerokości.
 • Punkt obsługi klientów znajduje się na parterze budynku, jednak do pomieszczenia recepcji prowadzą drzwi, które stwarzają barierę architektoniczną (są wąskie).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Korytarze na parterze oraz pierwszym piętrze są odpowiedniej szerokości, natomiast korytarz drugiego piętra jest za wąski dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Na piętra prowadzą schody, które są wąskie. Obiekt nie posiada windy.

3. Opis dostosowań.

 • W budynku nie ma wyznaczonego Punktu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoba do pomocy dostępna jest przez całą dobę.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

 • Na terenie obiektu Hostelu nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Brak ograniczeń. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

 

 

 

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak dodatkowych narzędzi dostępności tj. tryb czarno-biały, skala szarości, wysoki kontrast, jasne tło, podkreślenie linków,
 • pliki PDF, które są zeskanowane w formie obrazka, poprzez to programy wspomagające osoby niewidome nie są w stanie odczytać danego dokumentu.

Deklarację sporządzono dnia 2021.03.26 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Paulina Cwalina. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym pcwalina@mosir.lomza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 784 001 467. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Park wodny – ul. Wyszyńskiego 15, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary ochrony.

 • Główne wejście od ul. Wyszyńskiego – przed wejściem na poziom parteru znajdują się schody. Istnieje możliwość wejścia przy użyciu schodołazu i wsparcia obsługi przez konserwatora.
 • Wejście tylko dla uczniów i ich opiekunów przez łącznik ze Szkołą Podstawową nr 1 drzwi nie posiadają progu, znajdują się poniżej poziomu parteru nie zapewniają swobodnego dostępu osobom z trudnościami w poruszaniu się.
 • Po prawej stronie głównego wejścia na bocznej ścianie znajdują się tablice z ogłoszeniami.
 • Na wprost głównego wejścia znajduje się recepcja. Trudność może sprawiać brak obniżenia lady i brak pętli indukcyjnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Z prawej strony budynku jest winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Szerokość drzwi do windy umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach lub przy pomocy urządzeń wspierających (kule, balkoniki). Winda z panelem umożliwiającym komunikację głosową w przypadku awarii, brakuje jednak wideogłosowego systemu alarmowego lub tekstowego powiadamiania osób niesłyszących o postępie w eliminowaniu usterki. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille'a. Winda jest wyposażona w lustro do poziomu poręczy. Poziom posadzki windy w stosunku do podłogi korytarza – bez progów.
 • Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających.
 • Podłogi o powierzchni równej z płytki antypoślizgowej. Ustawienie wyposażenia na korytarzach umożliwia swobodne przemieszczenie się osób.
 • W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajdują się klatki schodowe z obustronnymi poręczami rurowymi.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Wodnego znajdują się oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W związku z wysokimi wymaganiami sanitarnymi do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 • W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z recepcjonistkami.

 

II. Pływalnia – ul. Niemcewicza 17a, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary ochrony.

 • Główne wejście od ul. Niemcewicza – przed wejściem na poziom parteru znajdują się schody. Istnieje możliwość wejścia przy użyciu schodołazu i wsparcia obsługi przez konserwatora.
 • Wejście tylko dla uczniów i ich opiekunów przez łącznik ze Szkołą Podstawową nr 10 drzwi posiadają próg, znajdują się poniżej poziomu parteru nie zapewniają swobodnego dostępu osobom z trudnościami w poruszaniu się.
 • Po prawej stronie głównego wejścia na bocznej ścianie znajdują się tablice z ogłoszeniami.
 • Na wprost głównego wejścia znajduje się recepcja. Trudność może sprawiać brak obniżenia lady i brak pętli indukcyjnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Z prawej strony budynku jest winda zapewniająca dostęp do parteru. Szerokość drzwi do windy umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach lub przy pomocy urządzeń wspierających (kule, balkoniki). Winda nie posiada panelu umożliwiającego komunikację głosową w przypadku awarii oraz wideogłosowego systemu alarmowego lub tekstowego powiadamiania osób niesłyszących o postępie w eliminowaniu usterki. Panel w windzie nie jest zaopatrzony w oznaczenia w alfabecie Braille'a. Winda jest wyposażona w lustro do poziomu poręczy. Poziom posadzki windy w stosunku do podłogi korytarza – bez progów.
 • Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających.
 • Podłogi o powierzchni równej z płytki antypoślizgowej. Ustawienie wyposażenia na korytarzach ogranicza swobodne przemieszczenie się osób.
 • W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Budynek nie posiada klatek schodowych z przeznaczeniem poruszania się dla klientów.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • W bezpośrednim sąsiedztwie Pływalni znajduje się oznakowane miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W związku z wysokimi wymaganiami sanitarnymi do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 • W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z recepcjonistkami.

 

III. Stadion – ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne bezpośrednio z chodnika bez barier architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Korytarze oraz schody są odpowiedniej szerokości.
 • Budynek nie posiada windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą swobodnie poruszać się jedynie po korytarzu oraz pomieszczeniach znajdujących się na poziomie parteru.

3. Opis dostosowań.

 • W budynku nie ma wyznaczonego Punktu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoba do pomocy dostępna jest w godzinach funkcjonowania administracji budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem sekretariatu.
 • Do toalet dla osób niepełnosprawnych można wejść od zewnątrz budynku, są one odpowiednio oznaczone i znajdują się po lewej i prawej stronie od wejścia głównego budynku stadionu.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

 • Administracja MOSiR posiada własny parking, który znajduje się wzdłuż budynku stadionu. Nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Brak ograniczeń, do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 • Brak takiej możliwości.

7. Informacje dodatkowe.

 • W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie braille'a.

 

IV. Boiska, korty tenisowe – ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku Stadionu.

 • Na boisko główne z nawierzchnią naturalną można wejść bramą od strony kortów oraz bramą od strony boiska bocznego, a także wejściem bezpośrednio z budynku stadionu. Na boisko boczne z nawierzchnią naturalną prowadzi brama znajdująca się od strony boiska głównego.
 • Na boisko z nawierzchnią syntetyczną można wejść bramą od strony WORD. Budynek szatni przy boisku z nawierzchnią syntetyczną posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście nie opatrzone jest żadną przeszkodą architektoniczną.
 • Wejście na korty tenisowe znajduje się po prawej stronie od bramy wjazdowej na stadion. Brak barier architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Schody trybuny głównej (krytej) stadionu są odpowiedniej szerokości. Budynek nie posiada windy oraz podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z trybuny od strony rzeki, do której prowadzi chodnik oraz brama po prawej stronie wjazdu do Hostelu od strony rzeki.

3. Opis dostosowań.

 • W budynku nie ma wyznaczonego Punktu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoba do pomocy dostępna jest w godzinach funkcjonowania administracji budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem sekretariatu.
 • Do toalet dla osób niepełnosprawnych można wejść od zewnątrz budynku, są one odpowiednio oznaczone i znajdują się po lewej i prawej stronie od wejścia głównego budynku stadionu.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

 • Administracja MOSiR posiada własny parking, który znajduje się wzdłuż budynku stadionu. Nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Brak ograniczeń. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 • Brak takiej możliwości.

7. Informacje dodatkowe.

 • Na obiektach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie braille'a.

 

V. Port Łomża, tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – ul. Żydowska 10, 18-400 Łomża

Budynek kapitanatu jest obiektem sezonowym działającym od 1-go maja do 31-go października. Posiada jedną kondygnację parterową, w której mieści się punkt obsługi klientów. Do budynku prowadzą drzwi, które są odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach.

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne bezpośrednio z chodnika bez barier architektonicznych.
 • Punkt obsługi klientów znajduje się na terenie ogrodzonym, do którego prowadzi otwierana, odpowiedniej szerokości brama. Brak barier architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Budynek kapitanatu jest jednokondygnacyjny, nie posiada korytarzy, schodów oraz windy.

3. Opis dostosowań.

 • W budynku nie ma wyznaczonego Punktu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoba do pomocy dostępna jest w godzinach funkcjonowania obiektu.
 • Do toalety dla osób niepełnosprawnych można wejść od zewnątrz budynku, jest ona odpowiednio oznaczona i znajduje się po lewej stronie od wejścia bramą.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

 • Na terenie obiektu Portu nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Brak ograniczeń. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

 

VI. Hostel – ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

Budynek Hostelu nie jest obiektem dostosowanym do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym.

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Przed wejściem głównym do budynku jest szeroki stopień o wysokości około 15 cm, co stwarza barierę dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi wejściowe są podwójnie otwierane, odpowiedniej szerokości.
 • Punkt obsługi klientów znajduje się na parterze budynku, jednak do pomieszczenia recepcji prowadzą drzwi, które stwarzają barierę architektoniczną (są wąskie).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Korytarze na parterze oraz pierwszym piętrze są odpowiedniej szerokości, natomiast korytarz drugiego piętra jest za wąski dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Na piętra prowadzą schody, które są wąskie. Obiekt nie posiada windy.

3. Opis dostosowań.

 • W budynku nie ma wyznaczonego Punktu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoba do pomocy dostępna jest przez całą dobę.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

 • Na terenie obiektu Hostelu nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Brak ograniczeń. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2022

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2024

27.03.2023 Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

18.07.2022 Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

Osoby odpowiedzialne

Autor:-
Odpowiada:Paulina Cwalina
Wytworzył:Anna Męczkowska
Data ostatniej zmiany:2023-03-31 14:41:45

Archiwum

Data Autor
2023-03-31 13:33 - zobacz
2023-03-29 14:11 - zobacz
2023-03-29 14:08 - zobacz
2023-03-29 14:06 - zobacz
2023-03-29 13:58 - zobacz
2023-01-04 14:01 - zobacz
2023-01-04 14:00 - zobacz
2023-01-04 13:59 - zobacz
2022-08-08 14:29 - zobacz
2022-07-25 09:38 - zobacz
2021-09-13 14:38 - zobacz
2021-04-08 16:12 - zobacz
2021-03-31 11:11 - zobacz
2021-03-31 11:09 Monika Nitkowska zobacz
2021-03-31 11:09 Monika Nitkowska zobacz
2021-01-13 11:36 Anna Męczkowska zobacz
2021-01-13 11:35 Anna Męczkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1165