tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
drukuj

2022-03-31 Przetarg pisemny nieograniczony na najem powierzchni pod działalność gastronomiczną przy Parku Wodnym w Łomży, ul. Ks.Kard. Wyszyńskiego 15 (DAG.221.2.2022)

D Y R E K T O R

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

 

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021.0.1899)

 

I N F O R M U J E

 

że: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży przy ul. Zjazd 18 (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej: www.mosir.bip-lomza.pl.

 

został wywieszony na okres 21 dni wykaz na najem powierzchni z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną (lody, gofry, napoje) przy Parku Wodnym w Łomży, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża, tel. /86/2150605

 

W Y K A Z

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem powierzchnię :

 

L.p.

Lokalizacja

Przeznaczenie

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu

1

Park Wodny w Łomży, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15

 

Powierzchnia z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną (lody, gofry, napoje)

 

50 zł netto / m²

 

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od 31.03.2022 r. do 21.04.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, na stronie internetowej: www.mosir.bip-lomza.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w tygodniku Kontakty.

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Zjazd 18

OGŁASZA

przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem powierzchni z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną (lody, gofry, napoje) przy Parku Wodnym, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15 w Łomży

 

Nr sprawy: DAG.221.2.20221) Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2022 r., o godz. 11.30, w siedzibie MOSiR w Łomży przy ul. Zjazd 18.

2) Termin poprzedniego przetargu:

brak

3) Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem powierzchni przy Parku Wodnym, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15 w Łomży pod: działalność gastronomiczną (lody, gofry, napoje).

4) Stawka wywoławcza czynszu netto do przetargu:

50,00 zł netto miesięcznie za najem 1m² powierzchni plus 23% podatku VAT. Dodatkowo opłata za zużycie energii elektrycznej w kwocie wynikającej ze wskazań podlicznika.

Maksymalna powierzchnia oddana w najem wynosi: 20m².

5) Wadium:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości: 200

Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto MOSiR w Łomży w banku Getin Noble Bank Nr 64 1560 0013 2037 9224 0000 0002 z dopiskiem „Wadium – przetarg na oddanie w najem powierzchni z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną (lody, gofry, napoje) przy Parku Wodnym ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15 w Łomży".

Kopie dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Wadium należy wnieść do dnia 19.04.2022r.

Wadium wniesione przez oferenta, który wygra przetarg zostanie przekształcone w kaucję zabezpieczającą, natomiast oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

8) Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2022r. do godz. 11.00 oferty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem powierzchni z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną (lody, gofry, napoje) przy Parku Wodnym ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15 w Łomży – nie otwierać”) w sekretariacie MOSiR w Łomży ul.Zjazd 18.

a) kompletnej oferty (na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia);

b) załączników do oferty, opatrzonych podpisem oraz, w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podpisem i pieczęcią;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do ogłoszenia; Regulamin jest dostępny na www.mosir.bip-lomza.pl oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w siedzibie MOSiR przy ul. Zjazd 18 w Łomży;

d) zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy najmu opracowany przez MOSiR;

e) kopia dowodu wniesienia wadium.

 

9) Kryterium wyboru oferenta:

Kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana miesięczna stawka czynszu powierzchni
z przeznaczeniem pod usługi turystyczne.10) Dodatkowe informacje:

Złożenie oferty przetargowej przez oferenta oznacza, że oferent zapoznał się i akceptuje warunki.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 86/2150605.

Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Dyrektora MOSiR w Łomży.

Oferent, który wygra przetarg, o jego rozstrzygnięciu poinformowany zostanie drogą pisemną, pozostali oferenci poprzez wywieszenie wyników przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR w Łomży ul. Zjazd 18.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu oraz na stronie internetowej: www.mosir.bip-lomza.pl.

MOSiR w Łomży zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty nie kompletne, nie spełniające powyższych wymogów, złożone poza obowiązującym trybem lub po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Dyrektor MOSiR w Łomży

 Andrzej Modzelewski

 

Załączniki do pobrania:

1. Zał. nr 1 - formularz oferty

2. Zał. nr 2 - oświadczenie

3. Zał. nr 3 - wzór umowy najmu

4. Zał. nr 4 - zwrot wadium

5. Zał. nr 5 - Regulamin

6. Zał. nr 6 - Zmiana w Regulaminie najmu

7. Zał. nr 7 - Klauzula RODO

8. Zał. nr 8 - Szkic

Osoby odpowiedzialne

Autor:(Administrator) Anna Męczkowska
Odpowiada:Anna Męczkowska
Wytworzył:Anna Męczkowska
Data ostatniej zmiany:2022-03-31 09:29:14

Archiwum

Data Autor
2022-03-31 09:26 (Administrator) Anna Męczkowska zobacz
2022-03-31 09:00 (Administrator) Anna Męczkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 103