tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. imprezy masowej Gościniec Łomżyński - Zasmakuj w Łomży 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dotycząca uczestnictwa w imprezie masowej

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej RODO), oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DU. 2018, poz. 1000 ) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża.

 Kontakt: 86 216 32 26, sekretariat@mdk.lomza.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie poprzez email iod@mdk.lomza.pl, w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MDK-DŚT w Łomży, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.
 2. Dane osobowe w postaci danych zwykłych tj. imię, nazwisko i numer telefonu, będą przetwarzane przez Administratora celach związanych z uczestnictwem w organizowanej imprezie plenerowej w szczególność zwalczania i zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19 podczas organizacji przedmiotowej imprezy zgodnie z:
  1. 6. ust 1 lit c. RORO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  2. 6 ust 1 lit. d RODO tj. ochrona żywotnych interesów osoby której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
  3. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 3. Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni ewentualnie przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub zakończenia postępowania. Po tym okresie podlegają usunięciu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania/poprawienia,
  2. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
  5. prawo do przenoszenia powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych może być właściwa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Podanie danych osobowych osób niezaszczepionych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w organizowanej imprezie plenerowej.

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY PLENEROWEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY-DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W ŁOMŻY

Imię i nazwisko

uczestnika imprezy

Numer telefonu
 

 

 

 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że:

 1. jestem osobą niezaszczepioną pełna dawką szczepionki na Covid 19,
 2. nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie, lub dozorem epidemiologicznym,
 3. zapoznałem się z wytycznymi obowiązującymi w czasie imprezy plenerowej Gościniec Łomżyński – Zasmakuj w Łomży w dniach 27-28.2021 organizowanej przez Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży ,
 4. zapoznałem się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych,
 5. wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

…………………………………………………………………………..…

(data i czytelny podpis )

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Zuzga
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Jacek Żukowski
Data ostatniej zmiany:2021-08-26 11:39:37

Archiwum

Data Autor
2021-08-25 12:23 Anna Zuzga zobacz
2021-08-25 12:22 Anna Zuzga zobacz
2021-08-25 12:18 Anna Zuzga zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 68