tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Wystąpienia, Stanowiska, Wnioski i Efekty kontroli

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez.

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

A.  DANE PODSTAWOWE

1.Nazwa stanowiska pracy:  Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez

2. Dział organizacyjny:  Dział Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez

a)   samodzielne stanowisko: tak

b)  podległość: dyrektor MDK - DŚT

 

B.  WYMAGANIA

1. Osoba musi spełniać wymogi określone w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Są to:

 • Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku.

C. WYKSZTAŁCENIE

2. Kandydat na kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez powinien spełniać warunki:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 3. letni staż pracy (preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym)
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
 • znajomość języka obcego

3. Wymagana znajomość przepisów z zakresu:

 • ochrony danych osobowych
 • organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej
 • organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych

 

D.   ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych
 • organizowanie pracy podległym pracownikom oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych im zadań
 • tworzenie planów merytorycznych i finansowych pracy Działu i sprawozdań z ich realizacji
 • tworzenie projektów nowych przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę MDK-DŚT
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez
 • współpraca z osobami i podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną
 • realizacja zadań związanych z polityką ochrony danych osobowych
 • promocja wydarzeń organizowanych przez MDK

 

E.   WYMAGANE DOKUMENTY

a)        Curriculum Vitae (CV)

b)        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

c)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z prowadzonym naborem

 

F.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

ul. Wojska Polskiego 3

18-400 Łomża

lub drogą mailową na adres: sekretariat@mdk.lomza.pl

 

Termin składania ofert (data wpływu oferty do MDK - DŚT): do 17 stycznia  2020 do godz. 15.00

 

Kandydaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych, stanowiących drugi etap rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w procesie rekrutacji będą do odebrania w sekretariacie MDK-DŚT przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.

 

Informacje: Elżbieta Bujnowska, specjalista do spraw osobowych, tel. 86 2163226, 862164553.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Bujnowska
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Anna Zuzga
Data ostatniej zmiany:2019-12-11 12:41:49

Archiwum

Data Autor
2019-12-10 14:28 Elżbieta Bujnowska zobacz
2017-07-06 10:17 Zuzga Anna zobacz
2004-10-21 10:10 Zuzga Anna zobacz
2003-12-15 09:37 Zuzga Anna zobacz
2003-12-10 09:22 Zuzga Anna zobacz
2003-12-09 13:19 Zuzga Anna zobacz
2003-01-30 11:00 Zuzga Anna zobacz
2022-08-16 17:38 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1017