tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ) informujemy, że:


1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża Kontakt:  86 216 32 26 , sekretariat@mdk.lomza.pl

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie poprzez email iod@mdk.lomza.pl, w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MDK-DŚT w Łomży, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.

3.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a.    Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO) w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Placówki określonych w przepisach prawa. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań statutowych Placówki.
b.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. umowy zawierane z dostawcami, kontrahentami, najemcami, osobami współpracującymi z MDK-DŚT W Łomży na podstawie umowy cywilnoprawnej)
c.    art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Placówki oraz osiągnięć i umiejętności uczestników na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczestników utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych Placówki.
d.    art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz mienia placówki.
e.    art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – t.j. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych.

5.    Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków Placówki wobec uczestników oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Placówce, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast w odniesieniu do danych dotyczących wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres 6 tygodni od dnia nagrania.

6.    Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.

7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
a.    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania/poprawienia
b.    prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
c.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO
d.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO
e.    prawo do przenoszenia powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO
f.    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,

Zgodnie z obowiązującym prawem Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych  w Łomży, nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprez, uroczystości, na wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).


Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Andrzej Kondraciuk
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Anna Zuzga
Data ostatniej zmiany:2020-02-26 10:15:38

Archiwum

Data Autor
2019-07-24 14:51 Andrzej Kondraciuk zobacz
2022-09-29 12:21 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 989