tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Nabór do pracy

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 9/2012

Dyrektora MDK - DŚT z dnia 21 grudnia 2012r

 

Regulamin Rekrutacji pracowników

w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 

 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia pracowników w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
 2. Nabór o którym mowa w ust 1 przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego,
 3. Zatrudnienie na stanowiska, o których mowa w ustępie 1następuje na podstawie umowy o pracę.
 4. Poniższa procedura nie dotyczy pracowników, z którymi jest przedłużana lub zmieniana forma umowy o pracę oraz pracowników zatrudnionych w formie umów cywilno-prawnych, a także pracowników przeniesionych w ramach awansu wewnętrznego na wyższe stanowisko.

 

§2

 

Użyte w Regulaminie sformułowania i skróty oznaczają:

MDK - DŚT – Miejski Domu Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Dyrektor – dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży

Regulamin – regulamin rekrutacji pracowników

Procedura rekrutacji – ciąg przewidzianych i przeprowadzonych zgodnie z niniejszym Regulaminem następujących po sobie działań, w wyniku których wyłoniony zostanie nowy pracownik,

Bezpośredni przełożony – dyrektor lub kierownik, któremu bezpośrednio będzie podlegał nowo przyjmowany pracownik,

Ogłoszenie – ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy,

Oferta – zestaw dokumentów składanych przez kandydatów w związku z ogłoszeniem,

Komisja rekrutacyjna – dyrektor lub inna osoba upoważniona przez dyrektora, kierownik działu, w którym ma zostać zatrudniony pracownik objęty procedurą rekrutacji oraz inne osoby wskazane przez dyrektora.

 

§3

 

Zasady określone w niniejszym Regulaminie stosuje się każdorazowo, gdy zachodzi konieczność zatrudnienia nowego pracownika dla istniejącego bądź nowo utworzonego stanowiska pracy.

 

ROZDZIAŁ II

Warunki zatrudnienia w MDK - DŚT

§4

 

Pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę w MDK - DŚT, może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

ROZDZIAŁ III

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacji.

§5

 

 1. Decyzje o podjęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor

a)      w przypadku stanowiska kierowniczego lub samodzielnego – z własnej inicjatywy

b)      w przypadku innego stanowiska – na wniosek kierownika działu.

 1. Kierownik działu zobligowany jest do przygotowania opisu stanowiska objętego procedurą rekrutacji i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów.
 2. Wzór formularza opisu stanowiska stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku stanowisk kierowniczych opisu dokonuje Dyrektor.
 4. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora powodują rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów na wolne stanowisko.

 

ROZDZIAŁ IV

Etapy naboru

§7

 

Etapami naboru są:

 1. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,
 2. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych (ofert),
 3. powołanie komisji rekrutacyjnej,
 4. etapy postępowania rekrutacyjnego - analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 5. rozmowy rekrutacyjne,
 6. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
 7. podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę,
 8. ogłoszenie wyników naboru.

 

ROZDZIAŁ V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§8

 

 1. Specjalista ds. osobowych i sekretariatu przygotowuje treść ogłoszenia, które powinno zawierać:
 2. nazwę stanowiska pracy,
 3. opis stanowiska pracy zawierający skrócony zakres obowiązków,
 4. wymagania pożądane, stawiane nowemu pracownikowi,
 5. informację o wymaganej dokumentacji, którą powinna zawierać oferta kandydata na stanowisko pracy,
 6. miejsce, termin i sposób składania ofert.
 7. Ogłoszenie o wolnym stanowisku, w tym o stanowisku kierowniczym, umieszcza się:

a)      w siedzibie MDK - DŚT,

b)      na stronie internetowej WWW.mdk.4lomza.pl,

c)       w biuletynie informacji publicznej,

d)      w portalach internetowych dotyczących pracy,

e)      możliwe jest również umieszczenie ogłoszenia w biurach pośrednictwa pracy, a także prasie.

 1. Termin o którym mowa w §8 ust 1. Lit e, nie może być krótszy niż 10 dni od opublikowania ogłoszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§9

 

 1. Po ogłoszeniu terminu składanych dokumentów, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae,

c)       na żądanie kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 1. Oferty powinny być składane:

a)      w sekretariacie MDK - DŚT,

b)      drogą mailową na adres: mdk-dst@wp.pl,

 

ROZDZIAŁ VII

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§10

 

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor MDK - DŚT
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

a)      Dyrektor lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora,

b)      Kierownik działu wnioskującego o zatrudnienia,

c)       Inne osoby wskazane przez Dyrektora.

 1. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 - osobowym, w tym przewodniczący i sekretarz.
 2. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Obsługę techniczną Komisji Rekrutacyjnej zapewnia specjalista ds. personalnych i sekretariatu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Etapy postępowania rekrutacyjnego

§10

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne w MDK - DŚT przeprowadzane jest w trzech etapach.
 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych i wybiera maksymalnie dziesięciu kandydatów do pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Kandydaci zostają niezwłocznie poinformowani o miejscu i terminie poszczególnych rozmów kwalifikacyjnych, stanowiących drugi etap rekrutacji.
 4. Wzór listy kandydatów wybranych w poszczególnych etapach rekrutacji wraz z ich oceną, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
 6. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji przydziela kandydatowi punkty według ogólnej punktacji w skali od 1-10– ich suma składa się na ogólną ocenę kandydata przez członków komisji.
 7. Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna wybiera maksymalnie pięciu kandydatów do trzeciego etapu rekrutacji, tych którzy w drugim etapie uzyskali największą ilość punktów z oceny ogólnej.
 8. Trzeci etap stanowi szczegółowa rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której komisja może przeprowadzić także praktyczny sprawdzian kwalifikacji kandydata, np.: przeprowadzić testy, gry sytuacyjne, itp.
 9. Trzeci etap rekrutacji kończy się podsumowaniem ilości punktów z oceny ogólnej i wytypowaniem kandydata do zatrudnienia.
 10. Jeżeli po przeprowadzonych rozmowach żaden z kandydatów nie spełni stawianych oczekiwań, Komisja Rekrutacyjna wnioskuje do Dyrektora o ponowne ogłoszenie naboru i przeprowadzenie procedury rekrutacji.

 

ROZDZIAŁ IX

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.

§11

 

 1. Z przeprowadzonego naboru specjalista ds. personalnych (sekretarz) sporządza protokół.
 2. Protokół zawiera:

a)      określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór,

b)      skład Komisji Rekrutacyjnej,

c)       liczbę kandydatów oraz imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do poszczególnych etapów rekrutacji,

d)      uzasadnienie ostatecznego wyboru,

e)      załączniki w postaci:

 1. kopi ogłoszenia o naborze,
 2. kopie dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata.

f)       podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

 

ROZDZIAŁ X

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

§12

 

 1. Informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego umieszczana jest niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stronie internetowej MDK - DŚT, w zakładce BIP.
 2. Specjalista do osobowych i sekretariatu telefonicznie informuje kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych etapów o końcowym wyniku rekrutacji.

 

ROZDZIAŁ XI

Postępowanie z dokumentacją po zakończeniu procesu rekrutacji

§13

 

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w procesie rekrutacji będą do odebrania w sekretariacie przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Bujnowska
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Anna Zuzga
Data ostatniej zmiany:2020-02-27 12:58:12

Archiwum

Data Autor
2020-02-26 10:23 Elżbieta Bujnowska zobacz
2020-02-12 10:12 Elżbieta Bujnowska zobacz
2020-02-12 10:07 Jacek Żukowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 801