tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Gościniec Łomżyński - Zasmakuj w Łomży 2021 - Zasady wewnętrzne organizatora dla uczestników imprezy

Wewnętrzne zasady Organizatora – dla uczestników imprezy - Gościniec Łomżyński, Zasmakuj w Łomży w dniach 27 i 28 sierpnia 2021r.

 

Koordynator do spraw zdrowotnych – Krzysztof Zemło  tel. 604 955 873, do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz zgłoszenia wydarzenia do wyznaczonej osoby z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:

 -obowiązkowe maseczki dla wszystkich uczestników i pracowników;

- dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i przy wyjściu;

- środki do dezynfekcji wraz z instrukcją skutecznego mycia i dezynfekcji rąk dostępne w toaletach oraz w każdym ogólnodostępnym pomieszczeniu dla publiczności w widocznym miejscu ;

oznaczenie pojemników przeznaczonych na zużyte środki ochrony osobistej;

- wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;

szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;

 

Zasady pracy artystycznej i wykonawczej:

 - Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej.

 - Artyści powinni zostać poinformowani, że w wydarzeniu nie może brać udziału osoba z objawami zbieżnymi z COVID-19 przebywająca w izolacji lub kwarantannie.

Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe, za wyjątkiem zaszczepionych Organizatorów i Artystów, ozdrowieńców z aktualnym certyfikatem (do pobrania z Internetowego Konta Pacjenta) oraz osób z aktualnym negatywnym testem na COVID (molekularnym lub antygenowym).

- Dezynfekcja powierzchni sceny.

 

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń:

Organizator imprezy dokonuje aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego:

- klauzule dot. ochrony danych osobowych, informująca o obowiązku przekazania przez Organizatora  danych  osobowych uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy, na jego żądanie;

- obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w maseczkę;

- złożenie przez uczestnika opcjonalnego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę.

 

Uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem:

 - uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

- o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia , Organizator wydarzenia wykorzysta wszystkie dostępne kanały informacyjne.

 

Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

- dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu;

- dane, po ich pozyskaniu, będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

Uczestnik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, nr telefonu ) o braku szczepienia.

 

 

Dla osób przychodzących bezpośrednio na miejsce wydarzenia:

- informacja o uczestnictwie w imprezie  jest opisana w Regulaminie Imprezy,

- informacja o procedurze zbierania danych przed wejściem dla osób niezaczepionych.

 Organizator na bieżąco sprawdza aktualne obostrzenia dot. organizacji wydarzeń wydawane w Rozporządzeniach Rady Ministrów.

 

Procedura wejścia publiczności:

- wyposażenie pracowników ochrony w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk);

- ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5m;

- obowiązkowo zakryte usta i nos maseczkami przez uczestników ;

- obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren imprezy;

- podział publiczności na sekcje;

- obiekt posiada 3 wejście;

 

Procedura wejścia publiczności:

- osoby zaszczepione będą wpuszczane na teren imprezy,  gdy zainteresowana osoba wyrazi zgodę na przedłożenie informacji o zaszczepieniu (dobrowolne pokazanie certyfikatu szczepienia, wygenerowany kod QR ).  Osoby której dane dotyczą, zdecyduje się na dobrowolne okazanie certyfikatu szczepienia, wystarczające jest, że Organizator się z nim zapozna i wpuści tę osobę poza limitem. Brak wyrażenia zgody osoby o zaszczepieniu,  będzie traktowane jako osoba niezaszczepiona.

- osoby niezaszczepione będą wpuszczane na teren imprezy (250 osób),

- sprawne wypuszczanie,

- kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.

 

Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględniono:

- środki do mycia i dezynfekcji wraz z instrukcjami skutecznego mycia i skutecznej dezynfekcji rąk dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z  uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;

- udostępnienie toalet; podajników na ręczniki papierowe;

- oznaczenie pojemników przeznaczonych na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS;

- umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji skutecznego mycia i dezynfekcji rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);

- sprzątanie, dezynfekcja toalet.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia:

W przypadku wystąpienia u pracownika obsługi wydarzenia będącego na stanowisku pracy lub uczestnika wydarzenia będącego w obiekcie objawów zbieżnych z COVID-19 – należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, odseparować od innych osób  lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu. Należy go poinformować o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy skontaktować się z 999 lub 112.

Zgłoszenie incydentu do Organizatora, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu.

Ustalenie listy pracowników oraz uczestników wydarzenia, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części obiektu, w których przebywał pracownik lub uczestnik wydarzenia i zalecenie stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

                                                                                                                    Organizator

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Zuzga
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Jacek Żukowski
Data ostatniej zmiany:2021-08-25 12:14:14

Archiwum

Data Autor
2021-08-20 08:36 Anna Zuzga zobacz
2021-08-18 14:04 Anna Zuzga zobacz
2021-08-18 14:00 Anna Zuzga zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 103