lomzasp4@wp.pl
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr4 im Generała Władysława Andersa
drukuj

Statut

 

 

 

Statut 

Szkoły Podstawowej nr 4   

           im. Generała Władysława    Andersa w Łomży

 
 

 

 

                           

Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 

Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

Rozporządzenia     Ministra           Edukacji          Narodowej       z          dnia     17        marca   2017    r.       w         sprawie                          szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów    i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy                       programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu                          umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia              ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły                policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania               i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych   przedszkolach, szkołach                   i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,                   klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1534);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu

ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków                          organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,                   niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz.

1578);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci                 i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków   i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego                     programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.         

nr 6 poz. 69 z późn. zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa                    i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dz. U. z 2014 r. poz. 1157).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I. Nazwa i typ jednostki

§ 1.

 1. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży jest jednostką publiczną prowadzoną przez Miasto Łomża. 
 2. Siedzibą  szkoły jest  budynek znajdujący się na posesji  przy ulicy Kierzkowej 7. 
 3. Organem nadzorującym szkołę jest Podlaski Kurator Oświaty.
 4. Od  1 stycznia 2008 r. szkoła jest jednostką budżetową miasta Łomża.
 5. Jednostkę reprezentuje Dyrektor szkoły lub inne osoby upoważnione.

§ 1a.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)     „Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 4 im. Generała Władysława                  Andersa w Łomży;

2)     „oddziale przedszkolnym”- należy przez to oddziały zorganizowane w szkole, w których dzieci objęte są wychowaniem przedszkolnym;

3)     „oddziale sportowym” - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są                    prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie              z przepisami w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;

4)     „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby          (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

5)     „Dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim” – należy przez to rozumieć organy szkoły; 6) „statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała                     Władysława Andersa w Łomży;

7)     „uczniach” - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do szkoły                   podstawowej

8)     „dzieciach”- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego;

9)     „zindywidualizowanej           ścieżce”-         należy przez   to         rozumieć         odpowiednio                        zindywidualizowaną        ścieżkę            realizacji         obowiązkowego         rocznego       przygotowania                        przedszkolnego          oraz     zindywidualizowaną ścieżkę       kształcenia      (formy             pomocy                        psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku czy uczniowi);

10) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;

11) „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły;

12) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć Podlaskiego Kuratora Oświaty;

13) „organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Łomża;

14) „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 2.

 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, Rady                        Rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. W dniu 23 maja 2012 r. organ prowadzący szkołę nadał szkole imię Generała Władysława  Andersa.

§  3.

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi  8 lat  i składa się z dwóch etapów:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna; 2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.

 1. W szkole tworzy się oddziały przedszkolne, w których dzieci odbywają roczne                        obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na podstawie Podstawy programowej                        wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co najmniej 25 godzin                       tygodniowo.

 

§ 4.

 1. Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych miasta. Nauka w szkole jest   bezpłatna.
 2. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych oraz z działalności gospodarczej szkoły.
 3. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków                     majątkowych są dyrektor, wicedyrektor oraz główny księgowy.
 4. Osoby wymienione w ust. 3 uprawnione są do dysponowania rachunkami z tytułu                      zajmowanych stanowisk.
 5. Osobami upoważnionymi do podpisywania i wysyłania zleceń są:

1)        dyrektor łącznie z głównym księgowym

2)        wicedyrektor łącznie z głównym księgowym

3)        główny księgowy łącznie z dyrektorem lub wicedyrektorem.

 1. Odpowiedzialność za zobowiązania finansowe Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży                 ponosi  dyrektor szkoły. 

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania szkoły/oddziału przedszkolnego

§ 5.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie                     z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach

Dziecka, a także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Szkoła podejmuje                    niezbędne działania w celu 

1)     tworzenia optymalnych   warunków       realizacji         działalności    dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

2)     zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

3)     podnoszenia, jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego, 

1a. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1)     efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań                 statutowych;

2)     organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3)     tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów, w tym kreatywności uczniów; 4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania szkołą.

1b. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:

1)     zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)     przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)     zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)     realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

5)     realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

1c. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata; 2) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej                        i specjalnych form pracy dydaktycznej;

3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

 1. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom w szczególności: 1) Naukę          poprawnego    i   swobodnego    wypowiadania            się,      pisania             i           czytania  ze zrozumieniem,

2)        Poznawanie pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

3)        Dochodzenie        do        rozumienia,     a          nie       tylko    do        pamięciowego       opanowania  przekazywanych treści,

4)        Rozwijanie zdolności  dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności  

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),

5)        Rozwijanie  zdolności myślenia  analitycznego i syntetycznego,

6)        Traktowanie wiadomości  przedmiotowych, stanowiących  wartość  poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi 

i siebie,

7)        Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8)        Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury  europejskiej.

9)        Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych w postaci papierowej lub elektronicznej, udostępnianie materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu;

10)    Możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi                potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

 1. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności:

1)        Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz  większej odpowiedzialności,

2)        Skutecznego  porozumiewania się w różnych  sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania  poglądów innych  ludzi, poprawnego posługiwania  się językiem ojczystym, przygotowania  do  publicznych  wystąpień,

3)        Efektywnego  współdziałania w  zespole i pracy w grupie, budowania  więzi   międzyludzkich,  podejmowania  indywidualnych  i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie  zachowania  obowiązujących  norm,

4)        Rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

5)        Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych  źródeł  oraz efektywnego posługiwania  się  technologią  informacyjną,

6)        Odnoszenia  do praktyki zdobytej wiedzy oraz  tworzenia potrzebnych doświadczeń  i nawyków,

7)        Rozwijanie  sprawności umysłowych oraz osobistych  zainteresowań,

8)        Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów  społecznych.

 1. W pracy wychowawczej wspierając rodzinę nauczyciele winni zmierzać by uczniowie:

1)        Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego   (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,  duchowym),

2)        Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3)        Mieli  świadomość życiowej użyteczności zarówno  poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,

4)        Stawali się  coraz  bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze  indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra  własnego                        z dobrem  innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych,                     wolność własną  z wolnością innych,

5)        Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich  celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6)        Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego  oraz                        przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,                        w duchu  przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw  patriotycznych,

7)        Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i hierarchizacji wartości oraz  mieli możliwość  doskonalenia się,

8)        Kształtowali w sobie postawę  dialogu, umiejętność słuchania  innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę  nauczycieli                      i uczniów.

6. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren szkolny są objęte nadzorem kamer (monitoring wizyjny). Zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego określa regulamin 

 

 

§ 5a.

 1. Oddziały przedszkolne funkcjonujące w Szkole realizują cele i zadania określone                        w ustawie Prawo oświatowe oraz w aktach wykonawczych do ustawy uwzględniając                      podstawę   programową wychowania przedszkolnego.
 2. Oddziały przedszkolne pełnią funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. 

 

 1. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,     przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 5. Zadaniem oddziałów przedszkolnych jest w szczególności:  

 

1)     wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków                        sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                        i poznawczym obszarze jego rozwoju;

 

2)     tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)     wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

 

4)     zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

 

5)     wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do                    poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,                   z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

 

6)     wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

 

7)     tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do                      samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym                        bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

 

8)     przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                     o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,                        pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści                     adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

 

9)     tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość                       estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania                        intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,                        uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków                     umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa                        w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań                   wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych                        o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk                      istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka                   językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

6. Wynikające z powyższych celów zadania oddziały przedszkolne realizują w ramach   określonych obszarów edukacyjnych:   

1)     Fizyczny obszar rozwoju dziecka;

2)     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;

3)     Społeczny obszar rozwoju dziecka; 4) Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ROZDZIAŁ III. Sposoby wykonywania zadań szkoły 

§ 6.

1. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:

1)     szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)     program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.

2. Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni                        w szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący:

1)   wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;

2)   wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców                        i nauczycieli. 3. Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na dziecko, aby lepiej radziło sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych                    sytuacjach oraz czuło się bezpiecznie w środowisku szkolnym. Obejmuje on następujące                treści:

1)     dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, by uczeń mógł podjąć racjonalny wybór i zmieniać niewłaściwe postawy i zachowania;

2)     uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach;

3)     wprowadzenie w świat wartości i norm, na których uczeń może się oprzeć w swoich wyborach;

4)     pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

5)     wychowanie patriotyczne i obywatelskie;

6)     edukacja zdrowotna i prorodzinna;

7)     edukacja ekologiczna;

8)     rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażając do samodzielnego zdobywania wiedzy.

§ 7.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez:

1)     prowadzenie nauki religii/etyki;

2)     kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości                    szkolnych i lokalnych;

3)     organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych                        i narodowych.

§ 8.

 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb  środowiskowych z          uwzględnieniem         obowiązujących          w         szkołach          przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności zapewnia bezpieczeństwo uczniom  przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych.

Bezpośrednio   za        bezpieczeństwo          uczniów          na        tych     zajęciach  odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.

 1. Przed lekcjami oraz w przerwach międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem dzieci  czuwają nauczyciele dyżurni. Liczba nauczycieli pełniących dyżur, ich rozmieszczenie na terenie szkoły i czas trwania dyżurów wynikają z dziennego rozkładu zajęć  dydaktyczno - wychowawczych. Nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z zatwierdzonym  harmonogramem oraz ustalonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności 

§ 9.

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:

1)   Organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej  i decyzją organu prowadzącego szkołę,

2)   Organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji  materialnej lub w przypadkach losowych w formie:

a)    Obiadów w stołówce szkolnej finansowanych przez MOPS i OPS przy Urzędzie  Gminy,

b)   Wyprawki szkolnej, 

c)    Stypendium socjalnego,

d)   Zasiłków szkolnych,

e)    Paczek żywnościowych przygotowywanych przez PCK,

f)    Zakupu podręczników i przyborów szkolnych z funduszy pozyskanych z loterii                        fantowej.

3)   Stwarza uczniom możliwość przedłużonego pobytu w szkole w przypadku braku  zapewnienia im opieki przez rodziców.

§ 10.

 1. W celu poprawy jakości pracy szkoły nauczyciele mogą proponować nowatorskie                      rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne zwane innowacją pedagogiczną.
 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę,  oddział lub grupę.
 3. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 4. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji podejmuje rada pedagogiczna. Uchwała ta może być podjęta po uzyskaniu:

1)   Zgody nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w tej innowacji,

2)   Opinii rady rodziców,

3)   Pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego

 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej  w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego dyrektor szkoły                      przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia                     31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

Rozdział III a.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

§ 10 a.

 1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu   w sprawie zasad                  udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych                       przedszkolach, szkołach  i placówkach.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 10 b.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu                        i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz                       rozpoznawaniu           indywidualnych          możliwości     psychofizycznych      ucznia/dziecka                    i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka/ ucznia i stwarzania warunków do jego                   aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym                      wynikających w szczególności: 1)  z niepełnosprawności;

2)      z niedostosowania społecznego;

3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)      ze szczególnych uzdolnień;

5)      ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

7)      z choroby przewlekłej;

8)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)      z niepowodzeń edukacyjnych;

10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą                        środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za                   granicą. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom   polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów                        wychowawczych   i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych                  w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

                 5. Wsparcie            merytoryczne           dla            nauczycieli            i             specjalistów                       

udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora                    zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 10 c.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.
 2. W Szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do                        oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkoły udzielają zatrudnieni:      1) Nauczyciele;

2)   Psycholog;

3)   Pedagog;

4)   Logopeda;

5)   Terapeuta pedagogiczny;

6)   Doradca zawodowy.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)    rodzicami uczniów;

2)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)    placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)    innymi szkołami i placówkami;

5)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,  dzieci i młodzieży.

§ 10 d.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)                ucznia;

2)                rodziców ucznia/dziecka;

3)                nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia  z uczniem/dzieckiem;

4)                poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5)                asystenta nauczyciela

6)                pomocy nauczyciela;

7)                osoby niebędącej nauczycielem ale posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, lub asystenta wychowawcy świetlicy 8) pracownika socjalnego, 

9)                asystenta rodziny, 

10)            kuratora sądowego, 

11)            organizacji pozarządowej czy instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci                        i młodzieży.

§ 10 e.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1)    klas terapeutycznych;

2)    zajęć rozwijających uzdolnienia;

2a) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)    zajęć specjalistycznych: 

a)   korekcyjno- kompensacyjnych,

b)  logopedycznych,

c)   rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne,

d)  zajęć o charakterze terapeutycznym.

4a) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego)

4b) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

5)    porad i konsultacji prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów;

6)    warsztatów.

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  i nauczycielom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli                 i specjalistów.

 

§ 10 f.

 

 1. Klasy terapeutyczne organizowane są dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności                        w funkcjonowaniu w szkole wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia. 

 

 1. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni, z której wynika                 potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie, a nauczanie jest tu prowadzone według                       realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

 1. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.

 

 1. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.

 

 1. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych     środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły.

 

 1. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania    zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy.

 

§ 10 g.

 

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów/dzieci szczególnie                        uzdolnionych oraz   prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

 

 1. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 

 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje                    

odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 10 h.

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności                     w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

 

 1. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 

 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje                 

odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 10 i.

 

<ol

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Piotrowski
Odpowiada:Monika Zaczek
Wytworzył:Monika Zaczek
Data ostatniej zmiany:2021-02-26 11:17:06

Archiwum

Data Autor
2021-02-26 11:03 Marcin Piotrowski zobacz
2021-02-26 10:57 Marcin Piotrowski zobacz
2021-01-11 09:15 Monika Zaczek zobacz
2020-12-29 11:23 Monika Zaczek zobacz
2020-12-29 11:21 Monika Zaczek zobacz
2020-12-29 11:13 Monika Zaczek zobacz
2020-12-29 11:07 Monika Zaczek zobacz
2020-12-29 11:03 Piotr Stanik zobacz
2018-11-15 13:58 Piotr Stanik zobacz
2018-11-13 11:06 Piotr Stanik zobacz
2017-06-08 11:19 Piotr Stanik zobacz
2017-06-08 11:18 Piotr Stanik zobacz
2017-05-09 12:32 Piotr Stanik zobacz
2017-04-24 13:13 Piotr Stanik zobacz
2017-04-24 13:12 Piotr Stanik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3493