drukuj

Archwium - Statut

ROZDZIAŁ I. Nazwa i typ placówki

§ 1

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży jest placówką publiczną prowadzoną przez miasto Łomża.
2. Siedzibą  szkoły jest  budynek znajdujący się na posesji  przy ulicy Kierzkowej 7.
3. Organem nadzorującym szkołę jest Podlaski Kurator Oświaty.
4. Od  1 stycznia 2008 r. szkoła jest jednostką budżetową miasta Łomża.
5. Jednostkę reprezentuje Dyrektor szkoły lub inne osoby upoważnione.

§ 2
Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego.
§  3

Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat i obejmuje klasy od I do VI według  planów nauczania ustalonych przez szkołę w oparciu o ramowy plan nauczania Ministra
Edukacji Narodowej.
§ 4

1.    Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych miasta. Nauka w szkole jest
bezpłatna.
2. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych oraz z działalności gospodarczej szkoły.
3. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych są dyrektor, wicedyrektor oraz główny księgowy.
4. Osoby wymienione w ust. 3 uprawnione są do dysponowania rachunkami z tytułu zajmowanych stanowisk.
5. Osobami upoważnionymi do podpisywania i wysyłania zleceń są:
1) dyrektor łącznie z głównym księgowym
2) wicedyrektor łącznie z głównym księgowym
3) główny księgowy łącznie z dyrektorem lub wicedyrektorem.
6.  Odpowiedzialność za zobowiązania finansowe Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży  ponosi  dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania szkoły


§ 5
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
1) Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
2) Poznawanie pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
3) Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
4) Rozwijanie zdolności  dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),
5) Rozwijanie  zdolności myślenia  analitycznego i syntetycznego,
6) Traktowanie wiadomości  przedmiotowych, stanowiących  wartość  poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi
i siebie,
7) Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
8) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
3. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności:
1) Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,
2) Skutecznego  porozumiewania się w różnych  sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania  poglądów innych  ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania  do  publicznych  wystąpień,
3) Efektywnego  współdziałania w  zespole i pracy w grupie, budowania  więzi  międzyludzkich,  podejmowania  indywidualnych  i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie  zachowania  obowiązujących  norm,
4) Rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5) Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych  źródeł oraz efektywnego posługiwania  się  technologią  informacyjną,
6) Odnoszenia  do praktyki zdobytej wiedzy oraz  tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
7) Rozwijanie  sprawności umysłowych oraz osobistych  zainteresowań,
8) Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów  społecznych.
4. W pracy wychowawczej wspierając rodzinę nauczyciele winni zmierzać by uczniowie:
1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego   (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,
duchowym),
2) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
3) Mieli  świadomość życiowej użyteczności zarówno  poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,
4) Stawali się  coraz  bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra  własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,
5) Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
6) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw  patriotycznych,
7) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości oraz  mieli możliwość  doskonalenia się,
8) Kształtowali w sobie postawę  dialogu, umiejętność słuchania  innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę  nauczycieli
i uczniów.

ROZDZIAŁ III. Sposoby wykonywania zadań szkoły


§ 6
1. Cele i zadania szkoły zawarte w § 5 są realizowane przez:
1) Pełną realizację szkolnego zestawu programów nauczania,
2) Realizację programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów  oraz potrzeb danego środowiska i programu wychowawczego szkoły, które
stanowią integralną część szkolnego zestawu programów nauczania i niniejszego statutu (Załącznik nr 1),
3) Szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, konkursów, imprez szkolnych i wewnątrzklasowych oraz współpracę z instytucjami kulturalno – oświatowymi,
4)  Organizowanie wycieczek przedmiotowych oraz turystyczno – krajoznawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Regulaminem szkolnych wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo – turystycznych
(Załącznik nr 2).
2.     Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, które może być organizowane w formie:
1) Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
2)  Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) Porad dla uczniów,
4)  Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
5) Uczniom napotykającym na trudności w nauce szkoła udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zasady udzielania uczniom tej pomocy określa Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej.
3. Umożliwianie uczniom realizowania indywidualnych programów i toku nauki dla uczniów uzdolnionych. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki określa Minister Edukacji Narodowej,
4. Organizowanie w szkole lekcji religii, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 7
1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów i zachowanie podlegają ocenie.
2. W szkole obowiązują Zasady oceniania wewnątrzszkolnego zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Załącznik nr 3).


§ 8
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności zapewnia bezpieczeństwo uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Bezpośrednio za bezpieczeństwo uczniów na tych zajęciach
odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Przed lekcjami oraz w przerwach międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem dzieci czuwają nauczyciele dyżurni. Liczba nauczycieli pełniących dyżur, ich rozmieszczenie na terenie szkoły i czas trwania dyżurów wynikają z dziennego rozkładu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz ustalonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności (Załącznik nr 4).
§ 9
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:
1) Organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi zgodnie z zaleceniami  zawartymi w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej
i decyzją organu prowadzącego szkołę,
2) Organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej lub w przypadkach losowych w formie:
a) Obiadów w stołówce szkolnej finansowanych przez MOPS i OPS przy Urzędzie
Gminy,
b) Wyprawki szkolnej,
c) Stypendium socjalnego,
d) Zasiłków szkolnych,
e) Paczek żywnościowych przygotowywanych przez PCK,
f) Zakupu podręczników i przyborów szkolnych z funduszy pozyskanych z loterii fantowej.
3) Stwarza uczniom możliwość przedłużonego pobytu w szkole w przypadku braku zapewnienia im opieki przez rodziców (prawnych opiekunów).
§ 10
1. W celu poprawy jakości pracy szkoły nauczyciele mogą proponować nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne zwane innowacją pedagogiczną.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.
3.  Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
4. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji podejmuje rada pedagogiczna. Uchwała ta może być podjęta po uzyskaniu:
1) Zgody nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w tej innowacji,
2) Opinii rady rodziców,
3) Pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego
5. Uchwałą Rady Pedagogicznej  w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego dyrektor szkoły            przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie inno-wacji.

ROZDZIAŁ IV. Organy szkoły
§ 11
Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§ 12
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
2.  Dyrektor szkoły w szczególności:
1) Kieruje działalnością szkoły  i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny i nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu zewnętrznego,
6) Opracowuje program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku stwierdzenia przez  organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania,
7) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
4. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
5. Podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników oraz podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
§ 13
1.  W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżą-cych potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) Podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
4) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
5) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) Projekt planu finansowego szkoły,
3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności (Załącznik nr 5). Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
§ 14
1.   W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły (Załącznik nr 6).
4. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
5. Rada rodziców opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz projekt planu finansowego szkoły.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
8. Rodzice zobowiązani są do przybycia do szkoły na prośbę nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora w sprawach dotyczących ich dziecka.
9. Rodzice mają prawo zwracania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny celem wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
§ 15
1.   W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin (Załącznik nr 7).
3. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły oraz radzie
rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) Prawo do zapoznania się i opiniowania dokumentów pracy szkoły,
2) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania swoich potrzeb,
3) Prawo organizowania działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej  zgodnie z własnymi  potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem  szkoły,
4) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
§ 16
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacenie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
§ 17
1. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) Wicedyrektor szkoły,
2) Główny księgowy.
2. Powierzenia funkcji wicedyrektora i odwołania z tej funkcji dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej.
§ 18
1. Wicedyrektor wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności. Do kompetencji wicedyrektora szkoły w szczególności należy:
1) Kierowanie pracą szkoły podczas nieobecności dyrektora,
2) Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem,
3) Sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych oraz harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw,
4) Nadzór nad całokształtem działalności świetlicy szkolnej, stołówki i dożywiania uczniów,
5) Nadzorowanie całokształtu działalności pedagoga szkolnego i biblioteki szkolnej,
6) Czuwanie nad organizacją pracy wychowawców klas, realizacją Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki,
7) Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie dokumentacji związanej z zastępstwami, urlopami, chorobami nauczycieli i wycieczkami,
8) Dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole,
9) Czuwanie nad dokumentowaniem historii szkoły,
10) Inspirowanie poczynań innowacyjnych, doskonalenia i samokształcenia nauczycieli,
11) Wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora szkoły i władze szkolne związanych bezpośrednio z realizacją zadań statutowych szkoły.
3. Główny księgowy wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności. Do obowiązków głównego księgowego
należy:
1) Znajomość przepisów prawnych i instrukcji dotyczących spraw
finansowo- księgowych zakładu budżetowego,
2) Prowadzenie rachunkowości jednostki,
3) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) Terminowe i rzetelne sporządzenie sprawozdań finansowych,
6) Sporządzenie planów finansowych szkoły,
7) Naliczanie podatku od wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
8) Prowadzenie dziennika głównego i ewidencji analitycznej,
9) Bieżące analizowanie sald zobowiązań i należności,
10) Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
11) Kontrola raportów kasowych i kasy,
12) Współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji środków rzeczowych a w szczególności wycena spisanych składników w majątku, ustalania różnic inwentaryzacyjnych, ujmowanie w księgach rachunkowych i ich rozli-czanie.
§ 19
1. Dyrektor szkoły stwarza warunki bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach w następujący sposób:
1) Zarządzenia i ważne informacje dotyczące nauczycieli i pracowników szkoły są przekazywane poprzez księgę zarządzeń i udostępniane w formie pisemnej do ogólnej wiadomości w pokoju nauczycielskim,
2) Inne informacje umieszczane są na tablicach ogłoszeń dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
2. Szkoła organizuje stałe formy spotkań wychowawców z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:
1) Zebrania klasowe co najmniej cztery razy w ciągu roku,
2) Konsultacje z nauczycielami przedmiotów,
3) Kontakty indywidualne ,
4) Odwiedziny w domu rodzinnym dziecka w miarę potrzeb.
§ 20
1. Wychowawcy na zebraniach z rodzicami we wrześniu zapoznają ich z głównymi kierunkami i organizacją pracy szkoły, z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy, Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.
2. Każdy nauczyciel obowiązany jest do udzielania rzetelnych informacji rodzicom o ich dzieciach na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
3. Pedagog szkolny, wychowawca i nauczyciele udzielają porad rodzicom na ich życzenie w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka.


ROZDZIAŁ V. Organizacja szkoły


§ 21
Dyrektor szkoły w oparciu o zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej określa i podaje do wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów szczegółowy kalendarz rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.
§ 22
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem           szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów
nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§ 23
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania i programem przyjętym dla danej klasy.
2. Klasy dzieli się na oddziały, których liczebność powinna w zasadzie wynosi od 25 do 30 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
§ 24
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiazkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III  ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny,  tygodniowy czas zajęć określony szkolnym planem nauczania.
§ 25
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 800, przerwy trwają 10 minut, za wyjątkiem przerw po 4 i 5 godzinie lekcyjnej, które trwają po 15 minut.
§ 26
1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa można dokonywać podziału oddziałów na grupy.
2. Oddział można dzielić na grupy na lekcjach języka angielskiego, informatyki i wychowania fizycznego.
3. Kryteria podziału uczniów na grupy reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
§ 27
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym i tygodniowym rozkładem zajęć w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych.
2. Liczbę uczestników  kół zainteresowań, zajęć  nadobowiązkowych i specjalistycznych finansowanych z budżetu szkoły regulują rozporządzenia Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
§ 28
Szkoła może przyjmować studentów na praktyki  na podstawie pisemnego porozumienia z wartego pomiędzy dyrektorem szkoły a szkołą wyższą.
§ 29
1. Na terenie szkoły mogą działać: wolontariusze, stowarzyszenia, organizacje, a w szczególności harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
3. Udział uczniów i pracowników szkoły w organizacjach i stowarzyszeniach, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolny.
§ 30
1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I -III, których rodzice pracują zawodowo i nie mogą  zapewnić opieki dzieciom przed lub po zajęciach lekcyjnych oraz uczniowie zamieszkujący poza miastem.
3. W przypadku wolnych  miejsc do świetlicy  mogą uczęszczać uczniowie klas IV-VI oraz uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne.
4. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły na podstawie wniosków rodziców.
5. Świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w grupach, których liczba nie powinna  przekroczyć więcej niż 25 uczniów w grupie.
6. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej po dokonaniu opłaty.
7. Wysokość stawki za wyżywienie określana jest na początku roku szkolnego na podstawie wstępnej kalkulacji.
8. Przewiduje się możliwość całkowitego zwolnienia z opłat uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
9. Nauczyciele świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem.
§ 31
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
4. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki szkolnej i czytelni. (Załącznik nr 8)
5. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni.
6. Biblioteka szkolna jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego, godziny pracy biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.
7. Struktura zbiorów zależy od poziomu organizacyjnego szkoły i profilu szkoły oraz zainteresowań czytelników.
8. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zadania poszczególnych bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków  oraz  w planie pracy biblioteki.
10. Biblioteka szkolna:
1) Służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,
2) Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
3) Współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
4) Przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania różnych źródeł informacji oraz innych bibliotek,
5) Stanowi ośrodek informacji o szkole oraz innych dokumentach szkolnych,
6) Wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),
7) Zaspokaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne uczniów,
8) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.
4.  Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
1) Udostępnianie zbiorów (udzielanie informacji, poradnictwo w doborze lektury)
2) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
3) Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,
4) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) Organizowanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa oraz działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
6) Inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
7) Pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
8) Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
9) Gromadzenie zbiorów,
10) Ewidencja i opracowanie zbiorów,
11) Przeprowadzanie selekcji i skontrum zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, ewidencji i gromadzenia zbiorów określają odrębne przepisy.
§ 32
Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) Gabinetu pielęgniarki szkolnej,
3) Gabinetu terapii pedagogicznej,
4) Szatni,
5) Zespołu urządzeń sportowych,
6) Pomieszczeń administracyjno - gospodarczych.


ROZDZIAŁ VI. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 33
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi oraz żywienia.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
4. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
§ 34
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) Prawidłowe planowanie i rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
2) Wspieranie każdego ucznia we wszechstronnym rozwoju
3) Kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4) Kształcenie i wychowywanie uczniów w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
5) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wycieczek, konkursów i imprez szkolnych
6) Tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
7) Systematyczna współpraca i współdziałanie z domem rodzinnym
8) Dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia,
9) Zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz podmiotowe traktowanie wszystkich uczniów,
10)  Przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały,
11) Dbanie o wystrój i estetykę  klasy,
12) Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
13) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych,
14) Pełnienie obowiązków podczas  dyżurów według  ustalonego harmonogramu.
§ 35
Nauczyciel ma prawo do:
1)  Zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej,
2)  Własnego rozwoju osobowego przez:
a) możliwość korzystania z różnych  dostępnych form dokształcania i doskonalenia w  ramach posiadanych przez szkołę środków,
b) prowadzenia działalności innowacyjnej  według obowiązujących przepisów,
3) Stanowiska pracy umożliwiającego realizację procesu  dydaktyczno – wychowawczego,
4) Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej  postępów  w nauce uczniów, zgodnie z zasadami  oceniania wewnętrznego,
5) Współdecydowania o ocenie zachowania uczniów,
6) Zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, jej kierownictwa i zwraca-nia się  z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego  szkołę  z zachowaniem  drogi  służbowej,
7) Korzystania z funduszy, socjalnych, mieszkaniowych na podstawie obowiązujących przepisów.
§ 36
Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
1) Poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu nauczania.
2) Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
§ 37
1. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej
za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.
2.    Kary dyscyplinarne wymierzane są zgodnie z Art. 76 Karty Nauczyciela.
3. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy nauczycielom, wymierza się kary
porządkowe zgodne z kodeksem pracy.
4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za:
1) Tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych.
2) Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w sytuacjach alarmowych.
3) Niezabezpieczenie elementów majątku lub wyposażenia szkolnego zgodnie z przydziałem w księdze inwentarzowej.
§ 38
1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.
2. Nauczyciela wyróżnia i nagradza się za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatyw w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie  prac
wykraczających poza jego obowiązki.
3. Nagroda może być  przyznana w formie:
1) Ustnego podziękowania na forum  rady pedagogicznej,
2) Pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego  do akt osobowych nauczyciela,
3) Nagrody pieniężnej  dyrektora  szkoły,
4) Nagrody pieniężnej  Prezydenta Miasta,
5) Odznaczenia państwowego,
6) Nagrody jubileuszowej.
4. Wnioski o których mowa w ust. 3 pkt. 4 i 5 podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną  szkoły.
§ 39
1.  Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych oraz wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, których celem jest:
1) Podejmowanie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,
2) Współpraca nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania, korelowania  treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
3) Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.
4) Integracja nauczycieli, dobra komunikacja.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły lub Rada Pedagogiczna może dokonywać zmian w organizacji zespołów przedmiotowych.
§ 40
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział  w ciągu całego  etapu edukacyjnego.
3. Organizując oddziały klas pierwszych w miarę możliwości uwzględnia się życzenia rodziców dotyczące wyboru oddziału i wychowawcy.
§ 41
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest w szczególności:
1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej zgodnie z ustalonymi procedurami (Załącznik nr 9).
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) Dokonuje rozpoznania zespołu klasowego w różnych aspektach,
2) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
3) Troszczy  się o właściwy stosunek uczniów do nauki, interesuje się ich postępami w nauce, zwraca szczególną uwagę na tych, którzy napotykają na trudności,
4) Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
5) Wyrabia  u uczniów  poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na  terenie klasy i  szkoły,
6) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:
a) różne formy pracy  integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i tematykę godzin wychowawczych,
7) Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą w celu doskonalenia procesu dydaktyczno - wychowawczego,
8) Współpracuje ze szkolną służbą zdrowia i rodzicami w zakresie propagowania zasad zdrowego stylu życia,
9) Inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, będących w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizuje niezbędną pomoc w tym zakresie,
10) Informuje na bieżąco rodziców o postępach uczniów w nauce i zachowaniu na terenie szkoły,
11)  Organizuje wspólne spotkania z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły,
12) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w rozpoznaniu potrzeb    i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację pracy wychowawczej:
1) Plan wychowawcy klasowego,
2) Dziennik lekcyjny,
3) Arkusze ocen,
4) Inne  dokumenty  zawierające informację  o uczniach.
4. Wychowawca klasy współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, pracownikami placówek wspierających pracę szkoły w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
5. Wychowawca organizuje zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem obowiązującym w danym roku szkolnym ( co najmniej 4 razy w roku).
§ 42
1. Dyrektor Szkoły rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej:
1) Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
2) Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
3) Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra obu stron uczestniczących w konflikcie,
4) W wypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu i prowadzącemu,
5)  Sprawy sporne, których stroną jest Dyrektor Szkoły rozstrzyga organ prowadzący i nadzorujący.
2. Tryb rozstrzygania spraw spornych, których stroną jest uczeń:
1) Spory między uczniem a nauczycielem przedmiotu powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności z wychowawcą,
2) Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwoływać się do innych organów szkoły (Rady Pedagogicznej, dyrektora, pedagoga, Samorządu Uczniowskiego),
3) W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do właściwego kuratorium oświaty,
4) W w/w sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem.
§ 43
1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych
przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
6) Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
7) Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. W szkole zatrudniony jest logopeda. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
2) Diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej,
3) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
4) Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne,
5) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
6) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
7) Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VII. Zasady realizacji obowiązku szkolnego
§ 44
1. Nauka w szkole jest obowiązkowa.
2. Granice obwodu, z którego uczniowie uczęszczają do szkoły, ustala Rada Miasta Łomży
w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty w Białymstoku.
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
4. Szkoła sprawdza realizację obowiązku szkolnego dziecka sześcioletniego zamieszkującego w obwodzie szkoły.
5. W szkole prowadzona jest ewidencja uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły i spoza rejonu.
§ 45
1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość
do podjęcia nauki szkolnej.
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż na jeden rok.
4. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
5. Uczniom szczególnie uzdolnionym szkoła umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie.
6. Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Odmowa
udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7. Warunki i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki szczegółowo reguluje rozporządzenie MEN.
§ 46
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 47
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1) Dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) Zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) Zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
§ 48
1. Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się na terenie szkoły.
2. Za zgodą dyrektora do szkoły może być przyjęte dziecko spoza obwodu szkoły.
3. W przypadku deficytów rozwojowych, choroby, konfliktu z prawem, obowiązek szkolny może być realizowany w innych powołanych do tego celu placówkach.
4. W przypadku uczniów powracających z zagranicy przyjmuje się ucznia do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
5. Osoby nie będące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu mogą korzystać z bezpłatnej nauki. Warunki i tryb ich przyjmowania określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 49
Szkoła prowadzi zapisy dziecka sześcioletniego do klas pierwszych na rok przed rozpoczęciem realizacji przez niego obowiązku szkolnego. Odbywają się one w miesiącu  maju każdego roku.
§ 50
1. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne i realizowania obowiązku szkolnego.
2. Wszystkie  nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, w tym spóźnienia na podstawie pisemnych zaświadczeń rodziców (prawnych opiekunów) usprawiedliwiane są podczas konsultacji indywidualnych, rozmów telefonicznych oraz wywiadów środowiskowych.
3. Nieobecności uczniów w danym miesiącu usprawiedliwiane są przez wychowawcę klasy najpóźniej do 10-ego dnia następnego miesiąca. Po upływie wskazanego terminu,
nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych nie będą usprawiedliwione.
4. Powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności uczniów w szkole, wychowawcy klas zgłaszają do pedagoga szkolnego w celu wyjaśniania ich przyczyn i podjęcia wspólnych działań naprawczych.
5. Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem informując go o skutkach nieobecności w szkole.
6. Pedagog szkolny proponuje rodzicom ucznia opuszczającego bez usprawiedliwienia
zajęcia lekcyjne konsultacje w poradniach specjalistycznych.
7. Podejmuje wspólne działania z placówkami wspierającymi pracę szkoły: Komendą Miejską Policji, kuratorami społecznymi, pracownikami socjalnymi MOPS i OPS przy Urzędzie Gminy.
8. W szczególnych przypadkach uczniów nierealizujących obowiązków szkolnego, szkoła podejmuje następujące działania:
1)    Upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne,
2) Wnioskowanie do Sądu Wydział Rodzinny i Nieletnich o skontrolowanie wykonywania władzy rodzicielskiej,
3)    Wniosek o wdrożenie postępowania przymusowego,
4)     Tytuł wykonawczy.
9.  Uczniom zabrania się opuszczania terenu szkoły podczas przerw.
10.  Ucznia może zwolnić z lekcji dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog, wychowawcaklasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
11. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na osobistą lub pisemną prośbę rodzica.
W przypadku zaistnienia nagłej choroby ucznia (doznania urazu), pielęgniarka lub wychowawca powiadamia rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły.
12. W przypadku nieobecności nauczyciela uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin po uprzednim powiadomieniu uczniów lub rodziców. W szczególnie          uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.

ROZDZIAŁ VIII. Uczniowie szkoły


§ 51
1. Uczniowie w szkole mają prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności.
3) Podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
4) Swobodnego wyrażania własnych poglądów i przekonań - jeżeli nie narusza tym dobra innych,
5) Wolności sumienia i wyznania zgodnie z oświadczeniami rodziców,
6) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) Znajomości programów nauczania realizowanych na lekcjach, planu rozwoju szkoły, planu wychowawczego klasy,
8) Jawnej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny i możliwości jej poprawienia,
9) Zgłoszenia zastrzeżenia o ponowne ustalenie oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania,
10) Uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć
edukacyjnych i zachowania,
11) Pomocy w przypadku trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
12) Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,
13) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych pod opieką nauczyciela,
14) Rozwijania  życia szkoły poprzez działalność samorządową ,
15) Godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach,
zawodach, turniejach itp.

2. Uczniowie mają obowiązek:
1) Przestrzegania regulaminów szkolnych i klasowych,
2) Systematycznego uczęszczania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
3) Przybywania punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
4) Przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,
5) Przestrzegania godzin zajęć zgodnie z zatwierdzonym rozkładem na bieżący rok szkolny,
6) Bezpiecznego i kulturalnego zachowania,
7) Unikania zachowań agresywnych: agresji słownej (przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie, wyszydzanie), agresji fizycznej (bicie, popychanie, kopanie, uderzanie
różnymi przedmiotami, zamykanie w łazience),
8) Przestrzegania kultury słowa i współżycia w odniesieniu do kolegów,
9) Zachowania zasad bezpieczeństwa w trosce o zdrowie własne i innych,
10) Przestrzegania zasad higieny,
11) Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
12)  Szanowania i ochrony mienia szkolnego,
13) Przeciwdziałania wszelkim objawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa  i niszczenia majątku szkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za udowodnione zniszczenia,
14) Szanowania przekonań, poglądów i godności osobistej drugiego człowieka,
15) Szanowania symboli narodowych, szkolnych i kultywowania tradycji szkoły,
16) Podporządkowania się postanowieniom zawartym w statucie szkoły,
17) Zmiany obuwia.
§ 52
Uczniowie powinni odnosić się do nauczycieli i pracowników szkoły z szacunkiem i kulturą, respektować stawiane przez nich wymagania i wykonywać ich polecenia.

§ 53
1. Do  szkoły uczniowie przychodzą  ubrani w następujące stroje:
1) Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju. Wzór stroju określa dyrektor szkoły  w porozumieniu   z radą rodziców,
2) Strój galowy, który stanowi: dla dziewcząt - biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie obowiązuje podczas:
a) reprezentowania szkoły na zewnątrz
b) uroczystości szkolnych,
c) sprawdzianów umiejętności,
d) różnego typu konkursów,
e) innych sytuacji ustalonych przez wychowawcę klasy.
3) W czasie popołudniowych imprez rozrywkowych dopuszcza się schludny, skromny strój dowolny.
2. Niewywiązywanie się z obowiązku noszenia stroju szkolnego określonego w pkt. 1, wpłynie na ocenę zachowania ucznia zgodnie z kryteriami  określonymi w Zasadach           Wewnątrzszkolnego Oceniania.
3. Zabrania się farbowania włosów i stosowania makijażu. Uczesanie uczniów powinno być estetyczne.
§ 54
1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
1)   Uczniowie mogą korzystać z telefonu podczas przerw, przed i po zajęciach,
2)   Zabrania się nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego,
3)  Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów powoduje zabranie telefonu przez nauczyciela. Aparat zabiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie,   zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia tej
biżuterii.

§ 55
1. Uczeń może być nagradzany i wyróżniany.
2. Wyróżnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:
1) Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
2) Rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych potwierdzony wynikami,
3) Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
4) Szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy,
5) Aktywną działalność na rzecz szkoły.
3. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:
1) Pochwały wychowawcy na forum klasy,
2) Listu gratulacyjnego skierowanego do rodziców ucznia,
3) Nagrody rzeczowej, dyplomu, pucharu lub pochwały słownej udzielonej na forum  szkoły,
4) Świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
4. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek:
1) Dyrektora szkoły,
2) Nauczyciela, wychowawcy lub rady pedagogicznej,
3) Samorządu uczniowskiego.
§ 56
1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły, regulaminów  oraz  postanowień zawartych w kontraktach.
2. Kara może być udzielona w formie:
1) Upomnienia udzielonego przez wychowawcę na forum klasy,
2) Upomnienia przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy,
3) Nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
4) Zakazu udziału w: dyskotekach, wycieczkach szkolnych, imprezach, podczas których uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz,
5) Przeniesienia do innej klasy,
6) Przeniesienia do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły.
3. W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad ładu i porządku na terenie szkoły i w jej otoczeniu dopuszcza się stosowanie innych kar (sprzątanie, naprawa, wymiana,
porządkowanie, pielęgnacja). O zastosowaniu kary wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów).
4. Kary mogą być udzielane na pisemny wniosek:
1) Wychowawcy klasy,
2) Nauczycieli,
3) Rady pedagogicznej,
4) Dyrektora szkoły,
5) Samorządu uczniowskiego.
5. Kary zawarte w ust. 2 pkt 1- 4 obowiązują do końca semestru, w którym są udzielone.
6. Kary określone w ust. 2 pkt 5 i 6 udziela rada pedagogiczna.
7. O nałożonej karze wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w formie pisemnej w ciągu 3 dni .
8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły w

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Stanik
Odpowiada:Piotr Stanik
Wytworzył:Piotr Stanik
Data ostatniej zmiany:2017-04-24 13:13:53
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 890