drukuj

Nabór do pracy

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa w Łomży

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy

 

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała  Władysława Andersa,                    18 – 400 Łomża   ul. Kierzkowa 7

Rodzaj stanowiska: główny księgowy

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 1/1 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: 4 VII 2018 r.


I. Wymagania niezbędne wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

d)      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

e)      Posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków                               i wymagań.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.

2. Predyspozycje do koordynowania pracy w dziale księgowości.

3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości jednostki (ProgMan Finanse, Płace, Kadry, Zlecone, ProgMan Wyposażenie, Bestia, program Płatnik) oraz sprawne posługiwanie się edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym.

4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz współpracy w zespole.

5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.

6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych.

7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

8. Znajomość przepisów wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela.

9. Sumienność, obowiązkowość, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostki zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami.

2. Terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.

4. Kontrola raportów kasowych i kasy.

5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych                            z zatwierdzonym budżetem jednostki.

6. Opracowywanie budżetu jednostki, bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego.

7. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych (SIO, GUS) oraz deklaracji VAT.

8. Opracowywanie, w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań                              w zakresie spraw finansowo – księgowych jednostki.

9. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem wydatków szkoły.

10. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.

11. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań.

12. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.


IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa.

2. Rozpoczęcie zatrudnienia: 4 VII 2018 r.


V. Wymagane dokumenty:

1. CV  z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. List motywacyjny.

3. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem).

4. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem).

5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: główny księgowy.

6.Zaświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                               z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy                       z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie                  z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

10. Oświadczenie kandydata że ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych.

Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa, 18 – 400 Łomża, ul. Kierzkowa 7                   od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 8 VI 2018 r.

2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 216 27 52.

3. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko główny księgowy”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap I - spełnienie warunków formalnych;

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami;

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa, 18 – 400 Łomża, ul. Kierzkowa 7.

 

 

Łomża, dn. 23 V 2018 r.                                                                      Dyrektor

                                                                                                 Szkoły Podstawowej nr 4

                                                                      im. Generała  Władysława Andersa w Łomży

                                                                                                                     -  //  -

                                                                                                          dr Iwona Borawska

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży.

Nazwa urzędu: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży Stanowisko: główny księgowy

Status ogłoszenia: Nabór zakończony

Wynik rekrutacji:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana pani Anna Konopka.

Uzasadnienie:

Pani Anna Konopka spełnia niezbędne wymagania do zajmowania stanowiska głównego księgowego. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie finansów i rachunkowości na Politechnice Białostockiej i posiada tytuł zawodowy magistra. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada Certyfikat księgowy oraz doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie 11 lat pracy w księgowości i płacach.

Łomża, dn. 20 VI 2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

im. Generała Włady6sława Andersa w Łomży //

dr Iwona Borawska

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Borawska Iwona
Odpowiada:Borawska Iwona
Wytworzył:Borawska Iwona
Data ostatniej zmiany:2018-06-22 15:22:09

Archiwum

Data Autor
2018-06-22 15:21 Borawska Iwona zobacz
2018-06-22 15:18 Borawska Iwona zobacz
2018-05-24 13:50 Borawska Iwona zobacz
2018-05-24 13:50 Borawska Iwona zobacz
2017-04-24 12:47 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 426