drukuj

Nabór do pracy

 

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Inspektora ds. gospodarczo-technicznych

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa w Łomży

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. gospodarczo - technicznych

 

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała  Władysława Andersa,                    18 – 400 Łomża   ul. Kierzkowa 7

Rodzaj stanowiska: inspektor ds. gospodarczo - technicznych

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 1/1 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: 1 VIII 2018 r.


I. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska:

1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora ds. gospodarczo – technicznych.

5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę    w zawodzie;

b)      ukończyła szkołę średnią o profilu ogólnym lub zawodowym i posiada co najmniej                 4-letnią praktykę w zawodzie;

c)      Posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków                               i wymagań.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe umożliwiające pracę na stanowisku inspektora.

2. Predyspozycje do koordynowania pracy w zespole.

3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia spraw gospodarczo - technicznych jednostki oraz sprawne posługiwanie się edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym.

4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz współpracy w zespole.

5. Znajomość przepisów prawa oświatowego, ustawy prawo zamówień publicznych.

6. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

7. Znajomość przepisów wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela.

8. Sumienność, obowiązkowość, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad 
pracownikami obsługi.

2. Utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym                      i należytej czystości.

3. Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem szkoły.

4. Dokonywanie przeglądu całości budynku i obejścia w celu sprawdzenia czystości                                i estetyki, podjęcia napraw oraz wyeliminowania nieprawidłowości.

5. Dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp.

6. Kontrolowanie  eksploatacji urządzeń znajdujących się  na  terenie szkoły.

7. Prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków                        i materiałów do utrzymania czystości, zakupów materiałów eksploatacyjnych itp.

8. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji                               i koniecznych remontów.

9. Zabezpieczanie pomocy naukowych, biurowych, urządzeń pracy, środków czystości, socjalnych, odzieży ochronnej lub ekwiwalentu dla pracowników szkoły.
10.  Prowadzenie rejestru wydanej odzieży ochronnej oraz przestrzegania norm zużycia.
11.  Udostępnianie i rozliczanie sprzętu przyznawanego pracownikom do użytkowania.
12.  Gospodarowanie środkami trwałymi w placówce, prowadzenie rejestru i amortyzacji środków trwałych.

13. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacja zamówień publicznych.
14.  Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem remontów oraz nadzór nad nimi.

15. Przygotowywanie umów najmu, prowadzenie ich rejestru oraz rejestrowanie ich                                w Urzędzie Miasta.

16. Przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum.
19.  Sporządzanie wykazu premii, godzin nadliczbowych, harmonogramu czasu pracy pracowników obsługi.

20.  Nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja, ochrona środowiska).

21. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

W zakresie działalności gospodarczej:

 1. Zakup odzieży roboczej i ochronnej, sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania szkoły zgodnie z dyspozycjami dyrektora szkoły.
 2. Systematyczna kontrola i nadzór nad pracą pracowników obsługi zatrudnionych w szkole.
 3. Kontrolowanie dyscypliny pracy i ponoszenie odpowiedzialności za dyscyplinę pracy pracowników obsługi oraz za ład i porządek na terenie szkoły.
 4. Ustalanie zastępstw za nieobecnych pracowników obsługi (w przypadku krótkotrwałych zwolnień lekarskich oraz nieobecności z innych przyczyn) w porozumieniu z dyrektorem.
 5. Przedkładanie dyrektorowi wszystkich postulatów, wniosków i uwag zgłaszanych przez podległych pracowników.
 6. Dokonywanie zakupów środków czystości i ich przydział poszczególnym sprzątaczkom, szatniarce
  i woźnej.
 7. Opracowanie zakresu czynności pracownikom obsługi, egzekwowanie ich realizacji przez podległe osoby, stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków BHP.
 8. Ocenianie pracy pracowników niepedagogicznych, wnioskowanie o awanse, przydzielanie premii, występowanie o zmianę stosunku pracy do dyrektora szkoły.
 9. Załatwianie bieżących spraw pracowników, zachowanie tajemnicy załatwianych spraw.
 10. Ochrona danych osobowych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami.

W zakresie działalności technicznej:

 1. Czuwanie nad właściwym stanem technicznym budynku, instalacji sanitarnych, ciepłowniczych
  i elektrycznych. Kontrola placu zabaw.
 2. Odpowiedzialność za konserwację całego obiektu szkoły, właściwe oznakowanie                           i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 3. Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, zabezpieczenie wyjść ewakuacyjnych.
 4. Nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów technicznych  budynku, prac związanych z badaniami instalacji  elektrycznej (pomiary skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji), urządzeń odgromowych, przewodów kominowych i dymnych oraz przeglądami i legalizacją sprzętu przeciwpożarowego.
 5. Podejmowanie działań w celu usunięcia zaistniałych awarii .
 6. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z zakresu zadań inwestycyjnych                               i remontów bieżących szkoły – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Czuwanie nad całokształtem dokumentacji technicznej.
 8. Prowadzenie dokumentacji remontowo – budowlanej i nadzór nad tymi pracami.
 9. Przygotowywanie i prowadzenie przetargu na wykonanie prac przez jednostki zewnętrze.
 10. Udział w pracach komisji technicznej.
 11. Dbanie o minimalizację zużycia pobranego przez szkołę ciepła, wody i  energii elektrycznej – przedstawianie wniosków w tej sprawie do dyrektora szkoły.
 12. Udostępnienie uprawnionym pracownikom liczników i instalacji, zapewnienie dostępu do kluczy do pomieszczeń szkolnych i tablic rozdzielczych.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły wynikających                            z organizacji pracy szkoły.


IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa.

2. Rozpoczęcie zatrudnienia: 1 VIII 2018 r.


V. Wymagane dokumenty:

1. CV  z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. List motywacyjny.

3. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem).

4. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem).

5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: inspektor ds. gospodarczo - technicznych.

6.Zaświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                               z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy                       z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie                z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

10. Oświadczenie kandydata że ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych.

Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa, 18 – 400 Łomża, ul. Kierzkowa 7                   od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 25 VII 2018 r.

2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 216 27 52.

3. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko inspektor ds. gospodarczo - technicznych”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap I - spełnienie warunków formalnych;

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami;

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała  Władysława Andersa, 18 – 400 Łomża, ul. Kierzkowa 7.

 

 

Łomża, dn. 10 VII 2018 r.                                                                      Dyrektor

                                                                                                 Szkoły Podstawowej nr 4

                                                                      im. Generała  Władysława Andersa w Łomży

                                                                                                                     -  //  -

                                                                                                          dr Iwona Borawska

 

 

                              

Artykuły

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Borawska Iwona
Odpowiada:Borawska Iwona
Wytworzył:Borawska Iwona
Data ostatniej zmiany:2018-07-20 15:46:42

Archiwum

Data Autor
2018-07-13 20:38 Borawska Iwona zobacz
2018-07-11 20:40 Borawska Iwona zobacz
2018-07-11 20:39 Borawska Iwona zobacz
2018-06-29 12:44 Borawska Iwona zobacz
2018-06-22 15:22 Borawska Iwona zobacz
2018-06-22 15:21 Borawska Iwona zobacz
2018-06-22 15:18 Borawska Iwona zobacz
2018-05-24 13:50 Borawska Iwona zobacz
2018-05-24 13:50 Borawska Iwona zobacz
2017-04-24 12:47 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 968