drukuj

Archwium - Statut

ROZDZIAŁ I. Nazwa i typ placówki
§ 1
1. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży jest placówką
publiczną prowadzoną przez Miasto Łomża.
1a. Szkoła:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych, w czasie
nie krótszym niż 5 godzin dziennie
3) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
5) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego
oraz ramowy plan nauczania.
6) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego
2. Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się na posesji przy ulicy Kierzkowej 7.
3. Organem nadzorującym szkołę jest Podlaski Kurator Oświaty.
4. Od 1 stycznia 2008 r. szkoła jest jednostką budżetową miasta Łomża.
5. Jednostkę reprezentuje Dyrektor szkoły lub inne osoby upoważnione.
§ 2
1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, Rady
Rodziców i samorządu uczniowskiego.
2. W dniu 23 maja 2012 r. organ prowadzący szkołę nadał szkole imię Generała Władysława
Andersa.
§ 3
1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat i obejmuje klasy od I do VI według
planów nauczania ustalonych przez szkołę w oparciu o ramowy plan nauczania Ministra
Edukacji Narodowej.
2. W szkole tworzy się oddziały przedszkolne, w których dzieci odbywają roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na podstawie Podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo.
§ 4
1. Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych miasta. Nauka w szkole jest
bezpłatna.
2. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców,
instytucji i osób prywatnych oraz z działalności gospodarczej szkoły.
3. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych są dyrektor, wicedyrektor oraz główny księgowy.
4. Osoby wymienione w ust. 3 uprawnione są do dysponowania rachunkami z tytułu
zajmowanych stanowisk.
5. Osobami upoważnionymi do podpisywania i wysyłania zleceń są:
1) dyrektor łącznie z głównym księgowym
2) wicedyrektor łącznie z głównym księgowym
3) główny księgowy łącznie z dyrektorem lub wicedyrektorem.
6. Odpowiedzialność za zobowiązania finansowe Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży
ponosi dyrektor szkoły.
ROZDZIAŁ II. Cele i zadania szkoły
§ 5
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności szkoła podejmuje niezbędne działania
w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu
uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub
placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
1a. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań
statutowych;
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
5) zarządzania szkołą lub placówką.
2. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
1) Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania
ze zrozumieniem,
2) Poznawanie pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym
co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
3) Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania
przekazywanych treści,
4) Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),
5) Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
6) Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi
i siebie,
7) Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
8) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej.
3. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności:
1) Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz
większej odpowiedzialności,
2) Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu
widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania
się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
3) Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego
działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
4) Rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5) Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
6) Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków,
7) Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
8) Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych.
4. W pracy wychowawczej wspierając rodzinę nauczyciele winni zmierzać by uczniowie:
1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,
duchowym),
2) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie,
3) Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów
szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,
4) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze
indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego
z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność
własną z wolnością innych,
5) Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich
celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
6) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz
przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
7) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
8) Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich
poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli
i uczniów.
6. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren
szkolny są objęte nadzorem kamer (monitoring wizyjny). Zasady funkcjonowania systemu
monitoringu wizyjnego określa regulamin (Załącznik nr 3)
ROZDZIAŁ III. Sposoby wykonywania zadań szkoły
§ 6
1. Cele i zadania szkoły zawarte w § 5 są realizowane przez:
2) Pełną realizację szkolnego zestawu programów nauczania,
3) Realizację programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb danego środowiska i programu wychowawczego szkoły, które
stanowią integralną część szkolnego zestawu programów nauczania i niniejszego statutu
(Załącznik nr 1),
4) Szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, konkursów, imprez szkolnych
i wewnątrzklasowych oraz współpracę z instytucjami kulturalno – oświatowymi,
5) Organizowanie wycieczek przedmiotowych oraz turystyczno – krajoznawczych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Regulaminem
szkolnych wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo – turystycznych
(Załącznik nr 2).
2. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, które może być
organizowane w formie:
1) Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
2) Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) Porad dla uczniów,
4) Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
5) Uczniom napotykającym na trudności w nauce szkoła udziela pomocy
psychologiczno – pedagogicznej. Zasady udzielania uczniom tej pomocy określa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
3. Umożliwianie uczniom realizowania indywidualnych programów i toku nauki dla uczniów
uzdolnionych. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program
lub tok nauki określa Minister Edukacji Narodowej,
4. Organizowanie w szkole lekcji religii, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Zasady organizowania w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa rozdział
III a.
§ 7
1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów i zachowanie podlegają ocenie. Z tytułu udostępniania
rodzicom gromadzonych w szkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz
opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu
na postać i sposób przekazywania tych informacji.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) stałe monitorowanie pracy ucznia oraz informowanie go na bieżąco o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, które stanowią
motywację do dalszego działania;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił
dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i uczniom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu
ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia poprzez udostępnianie sprawdzonych
i ocenionych prac pisemnych uczniów oraz rozmowy indywidualne z uczniem i jego
rodzicami;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. W procesie kształcenia nauczyciele ustalają oceny, bieżące i klasyfikacyjne, wskazujące na
poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej i realizowanych w danej klasie programach nauczania.
4. W szkole obowiązują Zasady oceniania wewnątrzszkolnego.
§ 8
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów
bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności zapewnia bezpieczeństwo uczniom
przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych. Bezpośrednio za bezpieczeństwo uczniów na tych zajęciach
odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Przed lekcjami oraz w przerwach międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem dzieci
czuwają nauczyciele dyżurni. Liczba nauczycieli pełniących dyżur, ich rozmieszczenie na
terenie szkoły i czas trwania dyżurów wynikają z dziennego rozkładu zajęć
dydaktyczno - wychowawczych. Nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem oraz ustalonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności
(Załącznik nr 4).
§ 9
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:
1) Organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi zgodnie
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej
i decyzją organu prowadzącego szkołę,
2) Organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej lub w przypadkach losowych w formie:
a) Obiadów w stołówce szkolnej finansowanych przez MOPS i OPS przy Urzędzie
Gminy,
b) Wyprawki szkolnej,
c) Stypendium socjalnego,
d) Zasiłków szkolnych,
e) Paczek żywnościowych przygotowywanych przez PCK,
f) Zakupu podręczników i przyborów szkolnych z funduszy pozyskanych z loterii fantowej.
3) Stwarza uczniom możliwość przedłużonego pobytu w szkole w przypadku braku
zapewnienia im opieki przez rodziców (prawnych opiekunów).
§ 10
1. W celu poprawy jakości pracy szkoły nauczyciele mogą proponować nowatorskie rozwiązania
programowe, organizacyjne lub metodyczne zwane innowacją pedagogiczną.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę,
oddział lub grupę.
3. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
4. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji podejmuje rada pedagogiczna. Uchwała ta
może być podjęta po uzyskaniu:
1) Zgody nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w tej innowacji,
2) Opinii rady rodziców,
3) Pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego
5. Uchwałą Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad
oraz opinią Rady Rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego dyrektor szkoły
przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31
marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
Rozdział III a. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
§ 10 a
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-
pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 10 b
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających
w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
§ 10 c
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy
oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej,
w szczególności pedagog, logopeda, terapeuta.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
§ 10 d
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
5) asystenta edukacji romskiej;
6) pomocy nauczyciela.
§ 10 e
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) porad i konsultacji.
2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
§ 10 f
1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone
zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich
specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
2. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
3. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej
szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
4. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.
5. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.
6. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych
środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły.
7. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologicznopedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.
§ 10 g
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje
odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
§ 10 h
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,
w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje
odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
§ 10 i
1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje
odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
§ 10 j
1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje
odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
§ 10 k
1. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się
dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie
do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
§ 10 l
1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut.
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor dopuszcza prowadzenie zajęć specjalistycznych
w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
§ 10 ł
Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktycznowyrównawczych
i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień
w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń
stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 10 m
1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na
celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie
sposobów ich zaspokojenia, w tym:
1) w oddziale przedszkolnym — obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
2) w klasach I—III — obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie
u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
2. Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie
wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub
specjalista informuje o tym niezwłocznie Dyrektora Szkoły.
§ 10 n
1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów,
prowadzących zajęcia z uczniem.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy Dyrektor Szkoły dla:
1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej — niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia
lub opinii;
2) ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1 — niezwłocznie
po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie
objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
3. Dyrektor Szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może
koordynować także jedna osoba.
4. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają
przepisy szczególne.
Rozdział III b . Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
1. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego zostało opracowane na obowiązujących przepisów
prawa oświatowego.
2. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego określa warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkole
podstawowej.
3. Szczegółowe cele i zakresy oceniania wewnątrzszkolnego określają Przedmiotowe
Systemy Oceniania, zwane dalej PSO, stanowiące załącznik do WSO.
4. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 2
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę
podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych.
CELE I ZAKRES OCENIANIA
§ 3
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno - wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w przyjętych formach;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali, o której mowa w § 11 ust. 1 i § 13 ust.2;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH
EDUKACYJNYCH
§ 4
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na zajęciach
lekcyjnych oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszych zebraniach o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego na pierwszych lekcjach
wychowawczych informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na
zebraniach o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Spełnienie obowiązków zawartych w §4 ust.1 i ust.2 wychowawcy i nauczyciele
potwierdzają wpisem w dzienniku klasowym.
4. Rodzice i uczniowie mają możliwość zapoznania się z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego,
Przedmiotowymi Systemami Oceniania w bibliotece szkolnej w godzinach jej
pracy.
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW
§ 5
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia jest udostępniana uczniowi w czasie lekcji lub na przerwie, a rodzicom
(prawnym opiekunom) podczas zebrań z rodzicami oraz indywidualnych spotkań
z nauczycielami.
4. Informacje o bieżących postępach uczeń otrzymuje w sposób ujęty
w Przedmiotowym Systemie Oceniania opracowanym przez każdego nauczyciela.
5. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach.
1) Uczniowie
- ustna informacja o umiejętnościach i brakach w oparciu o ustalone
kryteria,
- pisemna w zeszytach przedmiotowych,
- w dzienniczkach uczniowskich,
- prezentacja osiągnięć /wystawki, gazetki/,
- recenzje prac pisemnych,
2) Rodzice
- karty z oceną opisową uczniów,
- informacja w zeszytach przedmiotowych,
- zebrania z rodzicami dwa razy w ciągu semestru,
- kontakty indywidualne w zależności od potrzeb,
- konsultacje,
- listy pochwalne, dyplomy, nagrody,
6. Ocenianiu podlegają:
- wypowiedzi ustne ucznia,
- ćwiczenia praktyczne,
- praca ucznia na lekcji,
- prace domowe,
- dodatkowa (nadobowiązkowa) praca ucznia,
- prace pisemne: sprawdziany, prace klasowe, kartkówki.
§ 6
1. Uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową lub sprawdzian w ciągu dnia
i najwyżej dwie w ciągu tygodnia.
2. Termin pracy klasowej lub sprawdzianu obejmującego duże partie materiału oraz jego
zakres powinien być znany uczniom na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Nauczyciel
zobowiązany jest do potwierdzenia planowanego sprawdzianu lub pracy klasowej zapisem
w dzienniku lekcyjnym.
3. Inne prace pisemne tzw. kartkówki obejmujące materiał 2 - 3 lekcji powinny być
zapowiadane na poprzedniej lekcji. Powyższe ustalenia nie dotyczą tzw.
kartkówek obejmujących materiał (zakres) jednej ostatniej lekcji.
4. Ustne sprawdzanie wiedzy obejmuje trzy ostatnie tematy i może odbywać się
bez zapowiedzi.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne w terminie najpóźniej
w ciągu 14 dni od daty sprawdzianu nauczyciel omawia podczas lekcji.
6. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny otrzymanej w wyniku sprawdzianu
lub pracy klasowej w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od chwili
ocenienia i omówienia. Ocena, jaką uczeń otrzyma poprawiając sprawdzian
lub pracę klasową, jest oceną ostateczną.
7. Prace uczniów przechowywane są w szkole przez rok kalendarzowy.
8. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej, ma obowiązek przystąpić
do niego w terminie dwóch tygodni od dnia jego powrotu do szkoły. Nieprzystąpienie
ucznia do sprawdzianu lub pracy klasowej w tym terminie jest jednoznaczne z
otrzymaniem oceny niedostatecznej.
9. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte
są w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom
(prawnym opiekunom) Przedmiotowych Systemach Oceniania.
§ 7
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 8
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas
określony w tej opinii.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony’’.
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA
§ 9
1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
2. Podział roku szkolnego na semestry wyznacza klasyfikacja śródroczna.
3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w § 11 ust. 1 śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i określonej w § 13 ust. 2 śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku
szkolnego, nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia.
5. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
8. Informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej ocenie nagannej zachowania wychowawca klasy przekazuje rodzicom
(prawnym opiekunom) w formie pisemnej na 30 dni przed śródrocznym zebraniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
9. Informację ustną o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych
i dodatkowych przekazuje uczniowi nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,
a ocenę zachowania wychowawca klasy na tydzień przed zebraniem rady pedagogicznej
w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikowania.
10. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania;
a) w terminie 14 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,
b) w terminie 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej nagannej ocenie zachowania. Wychowawcy klas powiadamiają
rodziców ucznia (opiekunów prawnych) pisemnie o zaistniałym zagrożeniu.
11. Poprzez przewidywaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych obowiązkowych
i dodatkowych oraz przewidywaną ocenę zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną
przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne w dzienniku lekcyjnym
(w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) na 16 dni przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
§ 10
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. Ustalenie ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych
i dodatkowych oraz śródrocznej i rocznej oceny zachowania następuje na trzy dni przed
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
SKALA I SPOSÓB FORMUŁOWANIA OCEN BIEŻĄCYCH, ŚRÓDROCZNYCH
I KOŃCOWOROCZNYCH
§ 11
1. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej
skali:
stopień celujący 6;
stopień bardzo dobry 5;
stopień dobry 4;
stopień dostateczny 3;
stopień dopuszczający 2;
stopień niedostateczny 1.
2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się możliwość stosowania znaków „+”
(podwyższającego ocenę) oraz „-” (obniżającego ocenę) przy stopniach: dobry,
dostateczny z wyłączeniem ocen śródrocznych i końcoworocznych.
3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
są ocenami opisowymi.
4. Ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III dokumentuje się w dzienniku
lekcyjnym zgodnie ze skalą i zasadami określonymi w PSO.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
6. Ustala się następujące kryteria oceniania pisemnych prac punktowych:
Punkty: Ocena
100% Celujący,
99-91% Bardzo dobry,
90-76% Dobry,
75-51% Dostateczny,
50-30% Dopuszczający,
29-0% Niedostateczny,
7. Oceny końcoworoczne należy zapisywać w pełnym brzmieniu.
OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA
§ 12
1. W klasach I - III ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych obowiązkowych
i dodatkowych: język angielski jest oceną opisową, określającą poziom opanowania przez
ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanego
programu nauczania.
2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej oceny są ustalane się według
następujących kryteriów:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 Jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub spełnia
poniższe wymagania:
 Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza zakres określony
programem nauczania.
 Samodzielnie rozwija własne zdolności i zainteresowania.
 Proponuje rozwiązania oryginalne wykraczające poza materiał programowy.
 Korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości
z wielu dziedzin wiedzy.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania.
 Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 Bierze udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i osiąga sukcesy
w konkursach międzyszkolnych.
 Samodzielnie rozwiązuje zadania, problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych
i nietypowych.
 Potrafi umiejętnie wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach
problemowych.
 Jest zawsze przygotowany do lekcji.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 W znacznym stopniu opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
danej klasy.
 Rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi.
 Aktywnie uczestniczy w lekcji.
21
 Systematycznie przygotowuje się do lekcji.
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 Opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową.
 Samodzielnie rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne.
 W niewielkim stopniu angażuje się w pracę podczas lekcji.
 Przygotowuje się do lekcji.
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 ma braki i problemy w opanowaniu podstawy programowej z poszczególnych
przedmiotów, ale braki te nie przekreślają możliwości zdobycia przez ucznia
podstawowej wiedzy i umiejętności,
 potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać proste zadania teoretyczne i praktyczne,
 bierze udział w lekcji w stopniu dostosowanym do swoich możliwości.
 w miarę swoich możliwości stara się przygotowywać do lekcji.
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową,
a braki uniemożliwiają przyswojenie treści programowych danego przedmiotu,
 nie podejmuje prób rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności,
 nawet w minimalnym stopniu nie stara się uczestniczyć w lekcji,
 nie przygotowuje się do lekcji.
3. Ogólne kryteria stopni szkolnych uszczegółowione są zgodnie ze specyfiką
danych zajęć edukacyjnych w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
§ 13
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
22
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy
IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
wzorowe;
bardzo dobre;
dobre;
poprawne;
nieodpowiednie;
naganne.
3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania
są ocenami opisowymi.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 14
1. Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny zachowania
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych, bierze w nich aktywny udział;
systematycznie odrabia prace domowe; wszystkie nieobecności i spóźnienia są
usprawiedliwione; reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych; zawsze dotrzymuje wszystkich ustalonych terminów; zawsze nosi strój
uczniowski podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; podczas uroczystości
szkolnych, sprawdzianów, konkursów i reprezentowania szkoły na zewnątrz nosi strój
galowy; zawsze przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego na zajęciach
edukacyjnych
b) aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły (pomoc uczniom
w nauce, organizacja apeli, praca w aktywie bibliotecznym, SU, gazetka
szkolna); dba o mienie szkoły (szanuje, nie niszczy), estetykę klasy i szkoły; sumiennie
wypełnia powierzone mu obowiązki; reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów
(zwraca uwagę, powiadamia nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę);
c) szanuje symbole szkolne i narodowe (flaga, sztandar, godło, hymn); kultywuje tradycje
szkoły; właściwie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych,
d) prezentuje wysoką kulturę słowa; nie stosuje wulgaryzmów,
e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się na lekcjach, przerwach oraz w czasie
wyjść pozaszkolnych; zmienia obuwie; dba o swój wygląd, higienę osobistą, nie ulega
nałogom; uświadamia innym zagrożenia wynikające ze stosowania używek; nigdy nie
farbuje włosów i nie stosuje makijażu
f) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią (w czasie wyjść pozaszkolnych,
wycieczek),
g) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom, koleżankom; stosuje
zwroty grzecznościowe; jest prawdomówny, tolerancyjny dla cudzych poglądów i
przekonań,
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych, bierze w nich aktywny udział;
systematycznie odrabia prace domowe; wszystkie nieobecności są usprawiedliwione;
dopuszcza się nieliczne spóźnienia; zwykle dotrzymuje terminów; nosi jednolity strój
uczniowski podczas zajęć lekcyjnych; sporadyczny brak stroju jest uzasadniony przez
rodzica ucznia lub opiekuna prawnego; podczas uroczystości szkolnych,
sprawdzianów, konkursów i reprezentowania szkoły na zewnątrz nosi strój
galowy; zawsze przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego na zajęciach
edukacyjnych
b) uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły, szanuje własna pracę i innych; wyróżnia
się w niektórych dziedzinach życia szkolnego; sumiennie wypełnia powierzone mu
obowiązki,
c) szanuje symbole szkolne i narodowe (flaga, sztandar, godło, hymn); kultywuje
tradycje szkoły; właściwie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych,
d) używa poprawnej polszczyzny, nie używa wulgaryzmów,
e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się na lekcjach, przerwach oraz w czasie
wyjść pozaszkolnych; zmienia obuwie; dba o swój wygląd, higienę osobistą, nie ulega
nałogom; uświadamia innym zagrożenia wynikające ze stosowania używek; nigdy nie
farbuje włosów i nie stosuje makijażu
f) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią (w czasie wyjść pozaszkolnych,
wycieczek),
g) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom, koleżankom; stosuje
zwroty grzecznościowe; jest prawdomówny, tolerancyjny dla cudzych poglądów
i przekonań,
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) jest przygotowany do lekcji ( dopuszcza się nieliczne nieprzygotowania
z przyczyn usprawiedliwionych); bierze udział w zajęciach; wszystkie opuszczone
godziny są usprawiedliwione; dopuszcza się spóźnienia; zazwyczaj nosi jednolity strój
uczniowski; sporadyczny brak stroju jest uzasadniony przez rodziców ucznia;
zazwyczaj nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianów,
konkursów i reprezentowania szkoły na zewnątrz; przestrzega zakazu używania telefonu
komórkowego na zajęciach
b) bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, szanuje mienie szkolne; reaguje na
niewłaściwe zachowania kolegów,
c) szanuje tradycje szkoły; właściwie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych,
d) nie używa wulgaryzmów; nie kłamie,
e) stara się przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania; zmienia obuwie; dba o higienę,
nie ulega nałogom; reaguje widząc, że komuś dzieje się krzywda; nie naraża innych na
niebezpieczeństwo- zachowanie ucznia nie budzi zastrzeżeń; w czasie lekcji, przerw
oraz uroczystości szkolnych (dopuszcza się nieliczne uwagi); nigdy nie farbuje włosów
i nie stosuje makijażu
f) uczeń zachowuje się właściwie w czasie wspólnych wyjść pozaszkolnych,
g) uczeń okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz innym uczniom;
stosuje zwroty grzecznościowe; nie narusza godności osobistej innych,
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) uczeń na ogół jest przygotowany do zajęć lekcyjnych; pracuje niesystematycznie;
czasami opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia oraz pojedyncze godziny lekcyjne;
spóźnia się na zajęcia; zazwyczaj nosi jednolity strój uczniowski; brak stroju nie jest
uzasadniony przez rodziców ucznia lub prawnych opiekunów; przestrzega zakazu
używania telefonu komórkowego na zajęciach edukacyjnych
b) prezentuje bierną postawę wobec życia społecznego, nie angażuje się w życie klasy
i szkoły (nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków); nie dba
o mienie szkolne, nie szanuje pracy innych; zachowuje bierną postawę wobec
niewłaściwych zachowań kolegów,
c) bierze udział w uroczystościach szkolnych; zdarza się, że zachowuje się w czasie ich
trwania niewłaściwie,
d) nie używa wulgaryzmów; dopuszcza się drobne kłamstwa,
e) na ogół dba o higienę, nie ulega nałogom; nie zawsze reaguje widząc, że komuś
dzieje się krzywda; swoim zachowaniem naraża innych na niebezpieczeństwo, zdarza
mu się nie zmieniać obuwia; nie zawsze reaguje na zwróconą uwagę; nigdy nie
farbuje włosów i nie stosuje makijażu
f) zachowanie ucznia czasami budzi zastrzeżenia w czasie przerw oraz uroczystości
szkolnych ( uwagi w zeszycie uwag); uczeń czasami zachowuje się niewłaściwie
(w czasie wspólnych wyjść poza teren szkoły,
g) zachowanie ucznia czasami budzi zastrzeżenia w stosunku do nauczycieli,
pracowników szkoły i innych uczniów; nie zawsze stosuje zwroty grzecznościowe;
bywa nietaktowny,
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych; często nie odrabia prac domowych; nie
przynosi zeszytów przedmiotowych; opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia
(5 dni w ciągu miesiąca); spóźnia się, opuszcza pojedyncze godziny lekcyjne; często
nie dotrzymuje ustalonych terminów; często nie nosi jednolitego stroju uczniowskiego
podczas zajęć lekcyjnych; nie występuje w stroju galowym w czasie uroczystości
szkolnych, sprawdzianów, konkursów i reprezentowania szkoły na zewnątrz; mimo
zakazu korzysta z telefonu komórkowego na zajęciach edukacyjnych
b) wykazuje bierną postawę wobec działalności społecznej na rzecz klasy
i szkoły, nie angażuje się w tą działalność; czasami wymusza i zastrasza innych;
nie wykonuje powierzonych mu zadań; jest obojętny wobec przejawów zła;
c) zachowanie ucznia na uroczystościach szkolnych i apelach budzi zastrzeżenia; wykazuje
niewłaściwą postawę w stosunku do symboli szkolnych i narodowych (flaga, sztandar,
godło, hymn);
d) nie zachowuje czystości mowy ojczystej; używa wulgaryzmów;
e) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; nie zmienia obuwia; nie
zawsze dba o higienę osobistą, zdrowie własne i innych; zdarza mu się ulegać nałogom;
rzadko reaguje na zwróconą uwagę; stosuje makijaż mimo upomnień wychowawcy,
dopuścił się farbowania włosów;
f) nie przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
jest uczniem konfliktowym, nie wykazuje zmiany swego postępowania; niewłaściwie
zachowuje się podczas przerw, w stołówce szkolnej; na uroczystościach szkolnych,
klasowych, wycieczkach, apelach; czasami wymusza i zastrasza innych,
g) zachowanie ucznia w stosunku do kolegów, koleżanek, nauczycieli, pracowników
szkoły budzi zastrzeżenia; nie szanuje własności innych osób,
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) nie pracuje na lekcji; nie odrabia prac domowych; nie przynosi zeszytów przedmiotowych;
nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia; nagminnie spóźnia
się; nie dotrzymuje terminów; pisemne uwagi nie odnoszą skutku; bardzo często nie
nosi jednolitego stroju uczniowskiego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; nie
występuje w stroju galowym w czasie uroczystości szkolnych, sprawdzianów, konkursów
i reprezentowania szkoły na zewnątrz;
b) ma negatywny stosunek do działalności społecznej na rzecz klasy i szkoły, np. obowiązku
szkolnego, nie uczestniczy w niej, a wręcz utrudnia tego typu działalność innych,
drwi i wyśmiewa się z pracy innych; świadomie izoluje się od wszelkich kontaktów
ze społecznością szkolną;
c) nagannie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, prowokuje innych do takich
zachowań; nie szanuje symboli szkolnych i narodowych (flaga, sztandar, godło,
hymn); szydzi z nich;
d) świadomie lekceważy czystość mowy ojczystej; często używa wulgarnych słów; używa
języka subkultur młodzieżowych;
e) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (w czasie wyjść i wycieczek),
świadomie łamie je; nie zmienia obuwia; nie dba o higienę osobistą, zdrowie
własne i innych (pali papierosy, pije alkohol, używa środków odurzających); jego zachowanie
stanowi zagrożenie dla innych; nie reaguje na zwracaną uwagę; zawsze lek26
ceważy polecenia; stosuje makijaż mimo licznych upomnień wychowawcy; farbuje
włosy;
f) nie przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
jest uczniem nieuprzejmym, konfliktowym, aroganckim; utrudnia prowadzenie lekcji
(chodzi po klasie, wychodzi bez pozwolenia, kłamie); dopuszcza się kradzieży, wdaje
się w bójki, wymusza i zastrasza innych uczniów; niewłaściwie zachowuje się podczas
przerw, w stołówce szkolnej, na apelach, uroczystościach, wycieczkach; organizuje
niebezpieczne zabawy; niszczy sprzęt szkolny, mienie szkoły; świadomie odrzuca chęć
pomocy;
g) arogancko zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i innych
uczniów; nie szanuje własności innych osób, niszczy je.
2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3 .Wychowawca jest zobowiązany do gromadzenia i przechowywania do 31 sierpnia każdego
roku szkolnego dokumentacji w postaci opinii, notatek służbowych, kontraktów i umów
zawartych z uczniem lub innych dokumentów na podstawie, której ustalił roczną ocenę
zachowania.
§ 15
1. Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik lekcyjny,
arkusz ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły.
2. Informacje o osiągnięciach ucznia są przekazywane jego rodzicom (prawnym opiekunom).
3. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez cały okres jego nauki indywidualny arkusz
ocen, którego wzór i zasady prowadzenia określają odrębne przepisy.
§ 16
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła,
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
§ 17
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4
pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka,
muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala
się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
1) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej
klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz
jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń
może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczgólności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11 pkt. 1 lit. a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2
- skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
5) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
na uczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa
w ust. 2 i ust. 4, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 18
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 19.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 i § 19.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 19.
WARUNKI I TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻENIA O PONOWNE USTALENIE OCENY
KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA
§ 19
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustn

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Stanik
Odpowiada:Piotr Stanik
Wytworzył:Piotr Stanik
Data ostatniej zmiany:2017-06-08 11:18:52
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 889