drukuj

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, Al. Legionów 9, Łomża 18-400, NIP 718-17-20-479, Regon 450691754, telefon: 86 47 37 120, e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl, zwana dalej OKE.

2) Powołano inspektora danych osobowych z którym w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną na adres  iod@oke.lomza.pl

3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:

 1. podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 2. pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
 3. bezpośrednio od Pani/Pana.

4) Pani/Pana dane osobowe w OKE w Łomży mogą być przetwarzane w celu:

 1. rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 1974 r nr 24, poz. 141 z późn. zmianami, Kodeks cywilny Dz.U. 1964 Nr 16. Poz.93 z późn. Zmianami,
 2. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
 3. organizacji oraz przeprowadzania egzaminów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 4. organizacji i przeprowadzania szkoleń kandydatów lub szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów oraz prowadzenia ewidencji egzaminatorów na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 5. realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz statutowych działań OKE i CKE, współpracownicy OKE w Łomży oraz podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579).

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony czas:

 1. dokumenty związane z procesem rekrutacji – po zakończenia procesu rekrutacji,
 2. dokumentacja pracownicza – 50 lat, zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
 3. nagrania z monitoringu – nie dłużej niż 3 miesiące,
 4. dokumentacja egzaminacyjna – do 6 miesięcy,
 5. dokumentacja egzaminatorów –
  1. i) wnioski kandydatów od momentu ich realizacji lub utraty ważności, dokumentacja szkoleń – 5 lat,
  2. ii) wpisy do ewidencji egzaminatorów – 50 lat,
 6. dokumentacja zamówień publicznych – 5 lat,
 7. dane udostępnione w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych – bezterminowo lub do momentu wycofania zgody.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w szczególnych przypadkach prawo do:

 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
 2. ograniczenia przetwarzania danych,
 3. usunięcia danych (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody).

9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

11) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

Załączniki:

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na egzaminatorów z terenu objętego działaniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych egzaminatorów wpisanych do ewidencji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających dyrektorowi OKE w Łomży deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających dyrektorowi OKE w Łomży deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających dyrektorowi OKE w Łomży wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, z którymi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży zawiera umowy cywilnoprawne
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2018-05-29 11:37:33

Archiwum

Data Autor
2018-05-29 11:28 Administrator zobacz
2018-05-29 11:21 Administrator zobacz
2018-05-29 11:20 Administrator zobacz
2018-05-29 11:18 Administrator zobacz
2018-05-28 15:00 Administrator zobacz
2018-05-28 14:59 Administrator zobacz
2018-05-28 14:56 Administrator zobacz
2018-05-28 14:55 Administrator zobacz
2018-05-28 14:49 Administrator zobacz
2018-05-28 14:43 Administrator zobacz
2018-05-28 14:40 Administrator zobacz
2018-05-28 14:39 Administrator zobacz
2018-05-28 14:30 Administrator zobacz
2018-05-28 14:28 Administrator zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 60