tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

MDK - DŚT jest instytucją upowszechniania kultury, realizującą podstawowe cele statutowe poprzez:

  •  edukację kulturalną wśród dzieci i młodzieży,
  •  opiekę, upowszechnianie i promowanie interesujących, lokalnych form artystycznych i kulturalnych,
  •  prezentację sztuki profesjonalnej z kraju i zagranicy,
  •  organizowanie imprez integrujących różne środowiska kulturalne,
  •  organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, koncertów.  
  •  stałą współpracę z łomżyńskimi szkołami w zakresie propagowania kultury uczniowskiej i wspierania imprez organizowanych przez szkoły,
  •  współpracę z podmiotami organizującymi imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym czy też sportowym,
  •  współpracę z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.


Edukacja kulturalna oraz zajęcia z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą odbywają się w pracowniach, grupach i zespołach istniejących w MDK - DŚT, a więc:
1. edukacja estetyczna i plastyczna ma miejsce na zajęciach w Pracowni Plastycznej, na warsztatach i plenerach oraz w galeriach Bonar i Pod Arkadami w czasie pogadanek na wystawach,
2. edukacja muzyczna realizowana jest poprzez konsultacje indywidualne, zajęcia w grupach i zespołach, w czasie warsztatów oraz poprzez działalność „rockowej piwnicy”, gdzie mają próby młodzieżowe zespoły muzyczne,
3. edukacja teatralna i literacka odbywa się w czasie zajęć grupy recytatorów, grup teatralnych, warsztatów teatralnych, konsultacji indywidualnych oraz spotkań literackich.
4. edukacja taneczna to głównie próby istniejących zespołów tanecznych, otwarte zajęcia grupowe, warsztaty i konsultacje indywidualne.
Łącznie w pracowniach Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży skupionych jest około 230 młodych adeptów sztuki. Dodatkową, ogromną grupę edukacyjną związaną z MDK - DŚT stanowią uczestnicy konkursów, przeglądów i konfrontacji organizowanych przez naszą instytucję.
O ile ilość uczestników zajęć determinują zarówno charakter grup jak i możliwości lokalowe, to w zakresie działań skierowanych do uczestników spoza placówki rozszerzamy pole naszego działania, adresując wiele form konkursowych na teren Województwa Podlaskiego (Non Stop Rock Festival, Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej, konkursy plastyczne, m.in. „Sposób na życie”, konkurs poetycki im. Jana Kulki) oraz całego kraju (Sing, Jazz, Blues Festiwal, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieży Szkolnej „Tumult”).
  

Działalność edukacyjną w ciągu roku szkolnego uzupełniają otwarte zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych (akcja „Szukamy Talentów, koncerty „Muzyczny Hyde Park”).
W roku  2003 planujemy utrzymanie letnich warsztatów dla wszystkich niemal grup, gdyż stanowią one doskonałą formę łączenia pracy twórczej z wypoczynkiem, a ponadto przynoszą wymierne efekty w postaci nowych spektakli, wystaw i koncertów.
Inną formą skierowaną głównie do dzieci i młodzieży pozostających w mieście w czasie ferii zimowych i letnich są zajęcia przygotowywane w ramach akcji „Zima, lato w mieście”. Są to na ogół utrzymane w formie zabawy zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne. Planujemy utrzymanie i rozwijanie zajęć dla dzieci pozostających w domu w czasie kanikuły, gdyż jest to dla nich interesująca forma spędzania czasu wolnego, a często daje również szansę zaprezentowania się i sprawdzenia na polu kultury i sztuki.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych od początku i z założenia był związany z lokalnymi twórcami i środowiskami kulturalnymi. Podejmowanie przedsięwzięć kreujących życie kulturalne w mieście oraz promocja dokonań łomżyńskich artystów skupiać się będą głównie na organizowaniu wystaw plastyków i fotografików oraz pomoc w wydawaniu i promocji dokonań literatów.
W odnowionej Galerii pod Arkadami znalazło się miejsce na stałą ekspozycję łomżyńskich plastyków. Nadal funkcjonować tam będzie również Galeria Jednej Fotografii, a w lokalu po barze będzie siedziba galerii fotograficznej, Klubu Fotografików Łomżyńskich oraz tworzonego obecnie Klubu Młodego Literata.
 
Podejmować będziemy -  w miarę możliwości - prezentowanie i promocję ciekawych i wartościowych propozycji lokalnych twórców w innych ośrodkach kraju i zagranicy.
Kontynuować będziemy próby prezentacji i promocji lokalnych dokonań muzycznych w ramach imprez pod hasłem „Muzyczny Hyde Park” oraz tradycyjnych już przeglądów rockowych „Teraz Łomża”.
Nową inicjatywą jest skupienie wokół Klubu Młodego Literata ludzi zajmujących się pisaniem. Chcemy wspierać ich działalność poprzez pomoc w wydawaniu tomików wierszy i małych form prozatorskich, promocję dokonań oraz działalność mającą na celu poznanie i integrację tego środowiska. Do młodych, łomżyńskich  poetów adresujemy konkurs im. Jana Kulki.
Planujemy utrzymać wieloletnią tradycję prezentacji najlepszych form muzycznych (jazzowych, muzyki środka, poezji śpiewanej), plastycznych i z dziedziny fotografii artystycznej i sztuki poszukującej.
Całościową próbę prezentacji ciekawych zjawisk artystycznych stanowi coroczny cykl imprez pod wspólnym hasłem Łomżyńska Jesień Kulturalna. Planujemy utrzymanie tej tradycji, która stwarza nie tylko okazję do kontaktów z dobrą sztuką ale również jest okazją do kontaktów towarzyskich w klubie Pop-Art.

MDK - DŚT od wielu lat utrzymuje współpracę z instytucjami kultury w mieście, szkołami oraz podmiotami podejmującymi działania na rzecz życia kulturalnego
i sportowego. Organizowanie i współorganizowanie imprez elitarnych, masowych
i okazjonalnych jest ważnym zadaniem podejmowanym przez naszą instytucję. W roku 2003 planujemy utrzymać współpracę z organizatorami imprez, które na trwałe wpisały się do kalendarza, a także wspierać artystycznie i technicznie nowe, ważne kulturalnie i społecznie przedsięwzięcia.  

Generalnie, w roku 2003, podejmiemy działania na rzecz aktywizacji wszystkich środowisk twórczych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Planujemy zorganizować konkursy i przeglądy we wszystkich dziedzinach kultury, realizowanych w MDK-DŚT. Poszerzamy znacząco zasięg powyższych zadań – oprócz konkursów miejskich będą regionalne, wojewódzkie i ogólnopolskie. Planujemy, w galerii Bonar, cykliczną prezentację dorobku plastycznego (i nie tylko) łomżyńskich szkół. W pomieszczeniach po byłym barze w Galerii Pod Arkadami chcemy utworzyć klub środowiskowy, gdzie będą mogli się spotykać fotograficy, literaci i inni twórcy. Tam też znajdzie miejsce galeria fotograficzna.
Mamy nadzieję, że stwarzane przez MDK-DŚT warunki oraz działania na rzecz aktywizacji, zwłaszcza młodych, zdolnych twórców, przynosić będą jeszcze większe efekty – wyłonią nowe, interesujące osobowości, dadzą szansę rozwinięcia talentów, poszerzą obszar i grono ludzi zainteresowanych kulturą. Od lat staramy się promować kulturę i sztukę wartościową, również tą powstającą na ziemi łomżyńskiej. Unikamy podporządkowania się tandetnej komercji, a także do ograniczenia  się do prezentacji i promocji lokalnej, często nie najwyższych lotów, sztuki amatorskiej. Chociaż, ze względu na koszta i chwilowy poklask wielu grup, było by to wyjście z pozoru korzystne. Jednakże mając na uwadze obowiązek i cel podstawowy - szerzenie kultury (a nie tandety),  rzeczy wartościowych oraz nowych, poszukujących, wpisujących się w potrzeby i oczekiwania (głownie młodych, aktywnych kulturalnie) grup i osób ze sztuką związanych – proces edukacji, promocji i upowszechniania sztuki opierać będziemy (w miarę możliwości) na przykładach i formach wartościowych. Dotychczasowa tradycja, sposób i charakter działania MDK-DŚT oraz wykształcenie, doświadczenie i twórcza praca instruktorów domu kultury gwarantują utrzymanie dotychczasowego poziomu, mimo z roku na rok trudniejszej sytuacji materialnej społeczeństwa i MDK-DŚT. Kwestią pozostaje utrzymanie w dobrym stanie bazy lokalowej i sprzętu.
Od pewnego czasu borykamy się ze starzejącym się sprzętem nagłośnieniowym, który w ostatnich latach jest coraz częściej wykorzystywany zwłaszcza na imprezach plenerowych (organizowanych przez inne podmioty, a nieodpłatnie na ogół użyczany) przez co jego degradacja postępuje w zastraszającym tempie, a koszta napraw pochłaniają całość środków na remonty przeznaczonych MDK-DŚT  nie jest w stanie w ramach swoich środków wymienić, czy też unowocześnić zestawu nagłaśniającego (głośniki, wzmacniacze, mikser) Należałoby podjąć działania na rzecz zakupu tego sprzętu (ok. 60.000 zł) lub rozłożoną w czasie wymianę  aparatury oraz konsekwentnie uzupełnić system oświetleniowy, niezbędny w obecnych czasach do organizowania imprez.

Wśród istotnych wydatków związanych z utrzymaniem w dobrym stanie sprzętu i obiektów, dwa wykraczają poza możliwości remontu z bieżącej dotacji i są zaplanowane jako zadania inwestycyjne: zakup samochodu dostawczo-osobowego i remont dachu budynku Bonaru. Pozostałe, pilne zadania w tym zakresie (ze środków w budżecie na remonty) to: wymiana okien w piwnicy i odnowienie terenu za Bonarem, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, odnowienie pomieszczeń administracyjnych.
Nadal otwartą sprawą, z zakresu wydatków inwestycyjnych, pozostaje zakup pieca ceramicznego do Pracowni Plastycznej. Nie udało się zakończyć remontu i adaptacji pomieszczeń po barze w Galerii Pod Arkadami, z przeznaczeniem na klub środowiskowy (fotograficy, literaci, plastycy) i galerię fotograficzną.
Również ważnym problemem w działalności MDK-DŚT jest brak spełniającej wymagania bezpieczeństwa dużej sali koncertowej (na ok. 500-700 osób) oraz zadaszonej estrady plenerowej. Ale powyższe problemy całkowicie wykraczają poza możliwości naszego domu kultury i są zależne od decyzji władz miasta.
    
Pośród zadań celowych i inwestycji planujemy:
- zakup nowego samochodu – 100.000 zł., (zad. inwest.)
- remont dachu budynku bonaru – 15.000 zł, (zad. inwest.)
- warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne – 40.000 zł.,
- Festyny (3 Maja, Dni Łomży, Country nad Narwią) – 50.000 zł.
- Akcje Zima i Lato w mieście – 7.000 zł.,
- Łomżyńska Jesień Kulturalna – 40.000 zł.
- Konkursy, przeglądy – 15.000 zł.
 

Działalność merytoryczna realizowana jest w MDK-DŚT w Dziale Upowszechniania Muzyki, Tańca i Teatru oraz w Dziale Upowszechniania Plastyki, Fotografii i Filmu.
Praca w działach opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, w zespołach i pracowniach oraz na organizowaniu przez instruktorów poszczególnych działów warsztatów specjalistycznych, imprez promujących daną dziedzinę, konkursów i prezentacji profesjonalnych dzieł i wykonawców.  
Stałe zajęcia :
Pracownia Plastyczna – codziennie 5 x w tygodniu
Czarny Teatr Sivina II – 2 x w tygodniu
Teatr Akt – 3 x w tygodniu,
Teatr Trzy Grosze – 2 x w tygodniu
Studio Piosenki Pop Art – 2 x w tygodniu,
Grupa Wokalna Seven – 2 x w tygodniu,
Dziewczęca Grupa Wokalna M. Synow – 3 x w tygodniu,
Grupa Taneczna Creazy Twisting Group – 4 x w tygodniu
Grupa baletowa - 3 x w tygodniu,
Piwnica Muzyczna – 6 x w tygodniu,
Klub Fotografików Łomżyńskich – 2 x w miesiącu
oraz konsultacje muzyczne, plastyczne i aktorskie w miarę potrzeb i zainteresowania
Wszyscy instruktorzy grupy i pracownie przewidują zorganizowanie letnich warsztatów oraz prowadzenie imprez i zajęć dla dzieci pozostających w mieście.

 

Planowane przez MDK-DŚT imprezy na 2003 r. w załączniku

 

Opracował: Roman Borawski - Dyr. MDK-DŚT

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2011-03-10 10:27:03
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 624