tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży jest komunalną instytucją upowszechniania kultury, działającą na rzecz edukacji kulturalnej, promocji lokalnej twórczości i upowszechniania wartościowych form artystycznych. Ponadto działalność domu kultury związana jest z aktywnością życia społecznego, sportowego i kulturalnego w mieście poprzez organizację imprez okolicznościowych i pomoc merytoryczno-techniczną imprez organizowanych przez inne podmioty.

Podstawowa działalność MDK – DŚT oparta o statutowe cele pracy to:
  • edukacja kulturalną wśród dzieci i młodzieży realizowana poprzez organizowanie zajęć, konkursów, przeglądów, warsztatów itp,
  • współpraca z łomżyńskimi artystami i środowiskami twórczymi oraz upowszechnianie i promowanie interesujących, lokalnych form artystycznych i kulturalnych,
  • prezentacja i przybliżanie sztuki profesjonalnej z kraju i zagranicy,
  • organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, koncertów.
  • stała współpraca z łomżyńskimi szkołami w zakresie propagowania kultury uczniowskiej i wspierania imprez organizowanych przez szkoły,
  • współpraca z podmiotami organizującymi imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym czy też sportowym,
  • współpraca z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.

Edukacja kulturalna oraz zajęcia z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą odbywają się w pracowniach, grupach i zespołach prowadzonych przez instruktorów MDK – DŚT.
1. edukacja estetyczna i plastyczna ma miejsce na zajęciach w Pracowni Plastycznej, na warsztatach i plenerach oraz poprzez organizowanie wystaw w galeriach Bonar i Pod Arkadami, warsztatów fotograficznych i konsultacji indywidualnych
2. edukacja muzyczna realizowana jest poprzez zajęcia w grupach i zespołach, w czasie warsztatów oraz poprzez działalność „rockowej piwnicy”, gdzie mają próby młodzieżowe zespoły muzyczne,
3. edukacja teatralna i literacka odbywa się w czasie zajęć grupy recytatorów, grup teatralnych, warsztatów teatralnych, konsultacji indywidualnych oraz spotkań grup literackich.
4. edukacja taneczna to głównie próby istniejących zespołów tanecznych, otwarte zajęcia grupowe, warsztaty i konsultacje indywidualne.
Łącznie w pracowniach Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży skupionych jest około 250 młodych uczestników zajęć.
Działalność edukacyjną w ciągu roku szkolnego uzupełniają otwarte zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych (akcja „Szukamy Młodych Talentów”).
Dodatkową, ogromną grupę edukacyjną związaną z MDK - DŚT stanowią uczestnicy konkursów, przeglądów i konfrontacji –lokalnych i ogólnopolskich - organizowanych przez naszą instytucję.
Atrakcyjną i efektywną formą pracy są wakacyjne  warsztaty dla uczestników zajęć całorocznych i wszystkich chętnych, gdyż stanowią doskonałą formę łączenia pracy twórczej z wypoczynkiem, a ponadto przynoszą wymierne efekty w postaci nowych spektakli, wystaw i koncertów.
Formę otwartą, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży pozostających w mieście w czasie ferii zimowych i letnich, mają zajęcia przygotowywane w ramach akcji „Zima, lato w mieście”. Są to na ogół utrzymane w postaci zabawy zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne. Planujemy utrzymanie i rozwijanie zajęć dla dzieci pozostających w domu w czasie kanikuły, gdyż jest to dla nich interesująca propozycja spędzania czasu wolnego, a często daje również szansę zaprezentowania się i sprawdzenia na polu sztuki w ramach akcji „Szukamy Młodych Talentów”.


Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych od początku i z założenia był związany z lokalnymi twórcami i środowiskami kulturalnymi. Działalność na rzecz tych środowisk w chwili obecnej skupia się na pomocy w promowaniu ich dokonań (promocje książek, wystawy, imprezy jubileuszowe). Zupełnie inną formę ma współpraca z łomżyńskimi fotografikami. Z Galerią Pod Arkadami związany jest Klub Fotograficzny Nurt, który powstał na bazie utworzonego w MDK – DŚT Klubu Fotografików Łomżyńskich. Planujemy utrzymać nadal współpracę i wspierać klub Nurt w działalności promującej fotografię. Ponadto w czasie akcji „Szukamy młodych talentów” organizowane będą otwarte zajęcia warsztatowe dla młodych pasjonatów fotografii.
Kontynuować będziemy prezentacje i promocje lokalnych dokonań muzycznych w ramach  regularnych koncertów i przeglądów rockowych „Teraz Łomża” oraz w czasie dużych imprez plenerowych i okolicznościowych..
Działalność Klubu Młodego Literata została zawieszona w związku z odejściem z pracy instruktorki. Natomiast nadal będziemy kontynuować konkurs poetycki im. Jana Kulki, jako formę popularyzacji i upowszechniania poezji.

Miejski Dom  Kultury - Dom Środowisk Twórczych stara się w miarę możliwości prezentować wartościowe propozycje artystyczne z różnych dziedzin kultury. Całościową próbę prezentacji profesjonalnej sztuki stanowi coroczny cykl imprez pod wspólnym hasłem Łomżyńska Jesień Kulturalna. Planujemy kontynuować w 2012 r. tę wieloletnią tradycję prezentacji ciekawych form muzycznych (jazzowych, poezji śpiewanej itp), teatralnych, kabaretowych, plastycznych itp. Tradycją ostatnich lat jest organizowanie w ramach Jesieni cyklicznych imprez takich jak Muzyczne Zaduszki czy Andrzejki w stylu pop.

MDK - DŚT od wielu lat utrzymuje współpracę z instytucjami kultury w mieście, szkołami oraz podmiotami podejmującymi działania na rzecz życia kulturalnego i sportowego. Organizowanie i współorganizowanie imprez okazjonalnych, elitarnych i masowych jest ważnym zadaniem realizowanym przez naszą instytucję. W roku 2012 planujemy utrzymać współpracę z organizatorami imprez, które na trwałe wpisały się do kalendarza miejskiego, a także wspierać artystycznie i technicznie nowe, ważne kulturalnie i społecznie przedsięwzięcia.
Ogromnego wysiłku organizacyjnego i poważnych nakładów finansowych wymaga organizacja imprez plenerowych takich jak święto 3 Maja, Dni Łomży czy Gościniec Łomżyński. Ciągle nowym pomysłem, zrealizowanym po raz pierwszy w 2010 r. są Łomżyńskie Wieczory Kabaretowe, czyli imprezy muzyczno-kabaretowe organizowane w wakacje na Starym Rynku.

W roku 2012 kontynuować będziemy te formy i imprezy, które wpisały się trwale w roczny kalendarz pracy domu kultury, a zwłaszcza działania na rzecz aktywizacji wszystkich środowisk twórczych, a głównie dzieci i młodzieży. Planujemy zorganizować konkursy i przeglądy we wszystkich dziedzinach kultury, realizowanych w MDK-DŚT. Przedsięwzięcia te mają różny zasięg;  miejskie (lokalny), regionalny, wojewódzki i ogólnopolskie.
Najważniejsze konkursy i przeglądy zaplanowane na 2012 r. to:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki
Eliminacje miejskie ogólnopolskich konkursów recytatorskich
Festiwal Przedszkolaków “Mama, tata i ja”  
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Big Bit”
Konkurs plastyczny na Dni Łomży
Ogólnopolski Festiwal Anglojęzycznych Piosenek Filmowych i Musicalowych „Soundtrack”
Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca strefa”
Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej
Konkurs plastyczny „Sposób na życie”Stwarzane przez MDK-DŚT warunki oraz działania na rzecz aktywizacji kulturalnej młodzieży dają szansę rozwijania talentów i poszerzają obszar i grono ludzi zainteresowanych kulturą. Mając na uwadze cel podstawowy naszej pracy - szerzenie wartościowej kultury, działań nowych, poszukujących, wpisujących się w potrzeby i oczekiwania aktywnych kulturalnie grup i osób – proces edukacji, promocji i upowszechniania kultury i sztuki realizować będziemy na najwyższym poziomie. Dotychczasowa tradycja, sposób i charakter działania MDK-DŚT oraz wykształcenie, doświadczenie i twórcza praca instruktorów domu kultury gwarantują utrzymanie zakładanych celów.

Możliwość pełnej realizacji założeń merytorycznych jest oparta na bazie lokalowej i wyposażeniu technicznym placówki. O ile odpowiedni sprzęt jest wymieniany i naprawiany bieżąco to od lat problemem jest nie przystosowanie lokalowe  MDK-DŚT do zajęć, organizacji koncertów i spektakli. Najdotkliwiej odczuwamy brak odpowiedniej sali do zajęć tanecznych, które cieszą się największym obecnie zainteresowaniem i sali teatralno- koncertowej na ok. 300 miejsc oraz pomieszczeń magazynowych na sprzęt. Od lat zajęcia odbywają się w trudnych, tymczasowych  warunkach, co ma wpływ na ich jakość i atmosferę.

Pilną potrzebą inwestycyjną jest odnowienie elewacji zewnętrznej budynku MDK-DŚT  i renowacja terenu wokół Bonaru. Nie chodzi tu tylko o estetykę obiektu i przyległości ale o powstrzymanie degradacji budynku, którego osiadanie powoduje pęknięcia ścian, posadzek i odpadanie glazury. Dodatkowo utrzymująca się wilgoć (podmokłe podłoże) powoduje zagrzybienie piwnic oraz uszkodzenia parkietu w pomieszczeniach na parterze. Natychmiastowego, generalnego remontu wymaga także system klimatyzacyjny obiektu, który z powodu uszkodzenia nagrzewnic i automatyki nie może być zupełnie wykorzystywany, co jest dotkliwie odczuwalne.

Reasumując analizę stanu lokalowego należy stwierdzić, że obecna sytuacja lokalowa ogranicza możliwość prowadzenia zajęć (zwłaszcza tanecznych), organizowania przeglądów,  koncertów i spektakli. Ta sytuacja zmusza nas także do rezygnacji z wielu ambitnych imprez wymagających podstawowych warunków lokalowych (klimatyzowana sala widowiskowa ze sceną, kurtyną, garderobami itp).


Działalność merytoryczna realizowana jest w MDK-DŚT w Dziale Edukacji Kulturalnej i Realizacji Imprez.
Praca w dziale opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, w zespołach i pracowniach oraz na organizowaniu przez instruktorów poszczególnych działów warsztatów specjalistycznych, imprez promujących daną dziedzinę, konkursów i prezentacji profesjonalnych dzieł i wykonawców.  
Stałe zajęcia :
Pracownia Plastyczna – codziennie 5 x w tygodniu
Teatr Aktywny – 4 x w tygodniu
Studio Piosenki Pop Art – 2 x w tygodniu,
Studio Wokalne Emdek – 4 x w tygodniu,
Grupa Taneczna Creazy Twisting Group – 2 x w tygodniu
Grupy break dance – 4 x w tygodniu
Piwnica Muzyczna – 6 x w tygodniu,
Klub Fotograficzny Nurt– 4 x w miesiącu
oraz konsultacje muzyczne, plastyczne i aktorskie w miarę potrzeb i zainteresowania
Wszyscy instruktorzy przewidują zorganizowanie letnich warsztatów oraz prowadzenie imprez i zajęć dla dzieci pozostających w mieście.

Pośród zadań celowych i inwestycji planujemy:
Zadania celowe:
- Festyny i imprezy okolicznościowe  – 100.000 zł.
- Konkursy, przeglądy (Konkurs Poetycki im. J. Kulki, Wirująca Strefa i inne)– 100.000 zł.
Inwestycje:
- remont elewacji i chodnika na zapleczu Bonaru – 75.000 zł  
- remont klimatyzacji – ok. 20.000 zł

Wykaz planowanych imprez w załączniku.

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2012-01-30 13:23:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721