tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży jest instytucją upowszechniania kultury, działającą na rzecz edukacji kulturalnej, promocji lokalnej twórczości i upowszechniania wartościowych form artystycznych. Ponadto działalność domu kultury związana jest z aktywnością życia społecznego, sportowego i kulturalnego w mieście poprzez organizację imprez okolicznościowych i pomoc merytoryczno-techniczną imprez organizowanych przez inne podmioty.


Podstawowe, statutowe cele pracy MDK - DŚT to:

  • edukacja kulturalną wśród dzieci i młodzieży realizowana poprzez organizowanie zajęć, konkursów, przeglądów, warsztatów itp,
  • współpraca z łomżyńskimi artystami i środowiskami twórczymi oraz upowszechnianie i promowanie interesujących, lokalnych form artystycznych i kulturalnych,
  • prezentacja i przybliżanie sztuki profesjonalnej z kraju i zagranicy,
  • organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, koncertów.  
  • stała współpraca z łomżyńskimi szkołami w zakresie propagowania kultury uczniowskiej i wspierania imprez organizowanych przez szkoły,
  • współpraca z podmiotami organizującymi imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym czy też sportowym,
  • współpraca z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.


Edukacja kulturalna oraz zajęcia z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą odbywają się w pracowniach, grupach i zespołach prowadzonych przez instruktorów MDK – DŚT.
1. edukacja estetyczna i plastyczna ma miejsce na zajęciach w Pracowni Plastycznej, na warsztatach i plenerach oraz poprzez organizowanie wystaw w galeriach Bonar i Pod Arkadami, warsztatów fotograficznych i konsultacji indywidualnych
2. edukacja muzyczna realizowana jest poprzez zajęcia w grupach i zespołach, w czasie warsztatów oraz poprzez działalność „rockowej piwnicy”, gdzie mają próby młodzieżowe zespoły muzyczne,
3. edukacja teatralna i literacka odbywa się w czasie zajęć grupy recytatorów, grup teatralnych, warsztatów teatralnych, konsultacji indywidualnych oraz spotkań grup literackich.
4. edukacja taneczna to głównie próby istniejących zespołów tanecznych, otwarte zajęcia grupowe, warsztaty i konsultacje indywidualne.
Łącznie w pracowniach Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży skupionych jest około 250 młodych uczestników zajęć.
Działalność edukacyjną w ciągu roku szkolnego uzupełniają otwarte zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych (akcja „Szukamy Młodych Talentów”).
Dodatkową, ogromną grupę edukacyjną związaną z MDK - DŚT stanowią uczestnicy konkursów, przeglądów i konfrontacji –lokalnych i ogólnopolskich - organizowanych przez naszą instytucję.
W roku  2011 planujemy (podobnie jak w latach poprzednich) organizowanie warsztatów dla uczestników zajęć, a zwłaszcza w okresie wakacji, gdyż warsztaty stanowią doskonałą formę łączenia pracy twórczej z wypoczynkiem, a ponadto przynoszą wymierne efekty w postaci nowych spektakli, wystaw i koncertów.
Formę otwartą, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży pozostających w mieście w czasie ferii zimowych i letnich, mają zajęcia przygotowywane w ramach akcji „Zima, lato w mieście”. Są to na ogół utrzymane w postaci zabawy zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne. Planujemy utrzymanie i rozwijanie zajęć dla dzieci pozostających w domu w czasie kanikuły, gdyż jest to dla nich interesująca propozycja spędzania czasu wolnego, a często daje również szansę zaprezentowania się i sprawdzenia na polu sztuki w ramach akcji „Szukamy Młodych Talentów”.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych od początku i z założenia był związany z lokalnymi twórcami i środowiskami kulturalnymi. Działalność na rzecz tych środowisk w chwili obecnej skupia się na pomocy w promowaniu ich dokonań (promocje książek, wystawy, imprezy jubileuszowe). Zupełnie inną formę ma współpraca z łomżyńskimi fotografikami. Od 2 lat siedzibę w Galerii Pod Arkadami ma Klub Fotograficzny Nurt, który powstał na bazie utworzonego w MDK – DŚT Klubu Fotografików Łomżyńskich. Planujemy utrzymać ten status rzeczy i wspierać klub Nurt w działalności promującej fotografię.
Kontynuować będziemy prezentacje i promocje lokalnych dokonań muzycznych w ramach  regularnych koncertów i przeglądów rockowych „Teraz Łomża” oraz w czasie dużych imprez plenerowych i okolicznościowych..
Działalność Klubu Młodego Literata adresowana jest do ludzi zajmujących się pisaniem, głównie poezji i małych form literackich. Chcemy wspierać ich poczynania poprzez pomoc w wydawaniu tomików wierszy oraz podejmować kroki mające na celu poznanie i integrację tego środowiska. Natomiast do wszystkich łomżyńskich  (i nie tylko) poetów organizowany jest od 8 lat konkurs im. Jana Kulki.
Ponadto staramy się promować lokalnych twórców przy okazji ogólnopolskich konkursów i przeglądów.

Miejskim Domu  Kultury - Domu Środowisk Twórczych stara się w miarę możliwości prezentować wartościowe propozycje artystyczne z różnych dziedzin kultury. Całościową próbę prezentacji profesjonalnej sztuki stanowi coroczny cykl imprez pod wspólnym hasłem Łomżyńska Jesień Kulturalna. Planujemy utrzymać w 2011 r. tę wieloletnią tradycję prezentacji najlepszych form muzycznych (jazzowych, muzyki środka, poezji śpiewanej), teatralnych, kabaretowych, plastycznych itp. Tradycją ostatnich lat jest organizowanie w ramach Jesieni cyklicznych imprez takich jak Muzyczne Zaduszki czy Andrzejki w stylu pop.

MDK - DŚT od wielu lat utrzymuje współpracę z instytucjami kultury w mieście, szkołami oraz podmiotami podejmującymi działania na rzecz życia kulturalnego
i sportowego. Organizowanie i współorganizowanie imprez okazjonalnych, elitarnych i masowych jest ważnym zadaniem podejmowanym przez naszą instytucję. W roku 2011 planujemy utrzymać współpracę z organizatorami imprez, które na trwałe wpisały się do kalendarza, a także wspierać artystycznie i technicznie nowe, ważne kulturalnie i społecznie przedsięwzięcia.
Ogromnego wysiłku organizacyjnego i poważnych nakładów finansowych wymaga organizacja imprez plenerowych takich jak święto 3 Maja, Dni Łomży czy Gościniec Łomżyński. Nowym pomysłem, zrealizowanym po raz pierwszy w 2010 r. są Łomżyńskie Wieczory Kabaretowe, czyli imprezy muzyczno-kabaretowe organizowane na Starym Rynku w Łomży w lipcu i sierpniu. Realizacja takich imprez jak Gościniec Łomżyński czy Łomżyńskie Wieczory Kabaretowe wymaga dofinansowania w znacznej mierze ze środków UM, więc należy przewidzieć w budżecie miasta odrębne pieniądze na powyższe przedsięwzięcia, gdyż system finansowania oparty głównie o budżet MDK - DŚT i wsparcie sponsorów są dalece niewystarczające.

W roku 2011 kontynuować będziemy działania na rzecz aktywizacji wszystkich środowisk twórczych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Planujemy zorganizować konkursy i przeglądy we wszystkich dziedzinach kultury, realizowanych w MDK-DŚT. Poszerzamy znacząco zasięg powyższych zadań – konkursy miejskie przekształcają się w regionalne, wojewódzkie i ogólnopolskie.
Najważniejsze konkursy i przeglądy zaplanowane na 2010 r.to:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki
Eliminacje miejskie ogólnopolskich konkursów recytatorskich
Festiwal Przedszkolaków “Mama, tata i ja”  
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Big Bit”
Konkurs plastyczny na Dni Łomży
Ogólnopolski Festiwal Anglojęzycznych Piosenek Filmowych i Musicalowych „Soundtrack”
Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca strefa”
Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej
Konkurs plastyczny „Sposób na życie”

Stwarzane przez MDK-DŚT warunki oraz działania na rzecz aktywizacji, zwłaszcza zdolnej, twórczej młodzieży dają szansę rozwijania talentów, a mamy nadzieję, że poszerzą obszar i grono ludzi zainteresowanych kulturą i przyniosą jeszcze większe efekty – wyłonią nowe, interesujące osobowości, Od lat staramy się promować kulturę i sztukę wartościową, również tą powstającą na ziemi łomżyńskiej. Unikamy podporządkowania się tandetnej komercji, a także ograniczenia  się do prezentacji i promocji lokalnej, często nie najwyższych lotów, sztuki amatorskiej. Mając na uwadze obowiązek i cel podstawowy - szerzenie kultury,  rzeczy wartościowych oraz działań nowych, poszukujących, wpisujących się w potrzeby i oczekiwania (głownie młodych, aktywnych kulturalnie) grup i osób ze sztuką związanych – proces edukacji, promocji i upowszechniania sztuki opierać będziemy (w miarę możliwości) na przykładach i formach wartościowych. Dotychczasowa tradycja, sposób i charakter działania MDK-DŚT oraz wykształcenie, doświadczenie i twórcza praca instruktorów domu kultury gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu.

Coraz bardziej odczuwalne jest nieprzystosowanie bazy lokalowej  MDK-DŚT do zajęć i organizacji koncertów i spektakli. Najdotkliwiej odczuwamy brak sali do zajęć tanecznych, które cieszą się największym obecnie zainteresowaniem i sali koncertowej na ok. 300 miejsc, odpowiednio przystosowanej (scena z kurtyną, garderoba, widownia z klimatyzacją) oraz pomieszczeń magazynowych na sprzęt. Obecnie zajęcia odbywają się w trudnych warunkach, co ma wpływ na ich jakość i atmosferę.

Pilną potrzebą inwestycyjną jest odnowienie elewacji zewnętrznej budynku MDK-DŚT  i renowacja terenu wokół Bonaru. Nie chodzi tu tylko o estetykę obiektu i przyległości ale o powstrzymanie degradacji budynku, którego osiadanie powoduje pęknięcia ścian, posadzek i odpadanie glazury. Dodatkowo utrzymująca się wilgoć (podmokłe podłoże) powoduje zagrzybienie piwnic oraz uszkodzenia parkietu w pomieszczeniach na parterze. zakup nowej kserokopiarki (obecnie użytkowana ma ponad 15 lat i jest mocno eksploatowana do powielania afiszy, gazetek itp.).
Reasumując analizę stanu lokalowego należy stwierdzić, że obecna sytuacja lokalowa ogranicza możliwość prowadzenia zajęć (zwłaszcza tanecznych), organizowania przeglądów,  koncertów i spektakli. Ta sytuacja zmusza nas także do rezygnacji z wielu ambitnych imprez wymagających podstawowych warunków lokalowych (klimatyzowana sala widowiskowa ze sceną, kurtyną, garderobami itp).

Pośród zadań celowych i inwestycji planujemy:
Zadania celowe:
- Festyny (3 Maja, Dni Łomży, Gościniec Łomżyński, Łomżyńskie Wieczory Kabaretowe) – 100.000 zł.
- Konkursy, przeglądy (Konkurs Poetycki im. J. Kulki, Wirująca Strefa, Konfrontacje Teatralne)– 10.000 zł.
Inwestycje:
- remont elewacji i chodnika na zapleczu Bonaru – 75.000 zł  
- zakup kserokopiarki – ok. 5.000 zł


Działalność merytoryczna realizowana jest w MDK-DŚT w Dziale Edukacji Kulturalnej i Realizacji Imprez.
Praca w dziale opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, w zespołach i pracowniach oraz na organizowaniu przez instruktorów poszczególnych działów warsztatów specjalistycznych, imprez promujących daną dziedzinę, konkursów i prezentacji profesjonalnych dzieł i wykonawców.  
Stałe zajęcia :
Pracownia Plastyczna – codziennie 5 x w tygodniu
Fabryka Teatralna – 4 x w tygodniu
Studio Piosenki Pop Art – 2 x w tygodniu,
Studio Wokalne Emdek – 3 x w tygodniu,
Grupa Taneczna Creazy Twisting Group – 2 x w tygodniu
Grupy break dance – 3 x w tygodniu
Piwnica Muzyczna – 6 x w tygodniu,
Klub Młodego Literata – 2 x w tygodniu,
Klub Fotograficzny Nurt– 2 x w miesiącu
oraz konsultacje muzyczne, plastyczne i aktorskie w miarę potrzeb i zainteresowania
Wszyscy instruktorzy przewidują zorganizowanie letnich warsztatów oraz prowadzenie imprez i zajęć dla dzieci pozostających w mieście.

 

Wykaz planowanych imprez w załączniku.

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2012-01-30 13:17:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721