tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży jest instytucją upowszechniania kultury, działającą na rzecz edukacji kulturalnej, promocji lokalnej twórczości i upowszechniania wartościowych form artystycznych. Ponadto działalność domu kultury związana jest z aktywnością życia społecznego, sportowego i kulturalnego w mieście poprzez organizację imprez okolicznościowych i pomoc merytoryczno-techniczną imprez organizowanych przez inne podmioty.

Podstawowe, statutowe cele pracy MDK - DŚT to:
  • edukacja kulturalną wśród dzieci i młodzieży realizowana poprzez organizowanie zajęć, konkursów, przeglądów, warsztatów itp,
  • współpraca z łomżyńskimi artystami i środowiskami twórczymi oraz upowszechnianie i promowanie interesujących, lokalnych form artystycznych i kulturalnych,
  • prezentacja i przybliżanie sztuki profesjonalnej z kraju i zagranicy,
  • organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, koncertów.  
  • stała współpraca z łomżyńskimi szkołami w zakresie propagowania kultury uczniowskiej i wspierania imprez organizowanych przez szkoły,
  • współpraca z podmiotami organizującymi imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym czy też sportowym,
  • współpraca z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.

Edukacja kulturalna oraz zajęcia z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą odbywają się w pracowniach, grupach i zespołach prowadzonych przez instruktorów MDK – DŚT.
1. edukacja estetyczna i plastyczna ma miejsce na zajęciach w Pracowni Plastycznej, na warsztatach i plenerach oraz poprzez organizowanie wystaw w galeriach Bonar i Pod Arkadami, warsztatów fotograficznych i konsultacji indywidualnych
2. edukacja muzyczna realizowana jest poprzez zajęcia w grupach i zespołach, w czasie warsztatów oraz poprzez działalność „rockowej piwnicy”, gdzie mają próby młodzieżowe zespoły muzyczne,
3. edukacja teatralna i literacka odbywa się w czasie zajęć grupy recytatorów, grup teatralnych, warsztatów teatralnych, konsultacji indywidualnych oraz spotkań grup literackich.
4. edukacja taneczna to głównie próby istniejących zespołów tanecznych, otwarte zajęcia grupowe, warsztaty i konsultacje indywidualne.

Łącznie w pracowniach Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży skupionych jest około 250 młodych uczestników .
Działalność edukacyjną w ciągu roku szkolnego uzupełniają otwarte zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych (akcja „Szukamy Mlodych Talentów”).
Dodatkową, ogromną grupę edukacyjną związaną z MDK - DŚT stanowią uczestnicy konkursów, przeglądów i konfrontacji –lokalnych i ogólnopolskich - organizowanych przez naszą instytucję.
W roku  2007 planujemy (podobnie jak w latach poprzednich) organizowanie warsztatów dla uczestników zajęć, a zwłaszcza w okresie wakacji, gdyż warsztaty stanowią doskonałą formę łączenia pracy twórczej z wypoczynkiem, a ponadto przynoszą wymierne efekty w postaci nowych spektakli, wystaw i koncertów.

Inną formą skierowaną głównie do dzieci i młodzieży pozostających w mieście w czasie ferii zimowych i letnich są zajęcia przygotowywane w ramach akcji „Zima, lato w mieście”. Są to na ogół utrzymane w formie zabawy zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne. Planujemy utrzymanie i rozwijanie zajęć dla dzieci pozostających w domu w czasie kanikuły, gdyż jest to dla nich interesująca forma spędzania czasu wolnego, a często daje również szansę zaprezentowania się i sprawdzenia na polu sztuki w ramach akcji „Szukamy Młodych Talentów”.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych od początku i z założenia był związany z lokalnymi twórcami i środowiskami kulturalnymi. Funkcja DŚT w chwili obecnej skupia się na pomocy w promowaniu dokonań naszych plastyków i literatów (promocje książek, wystawy, imprezy jubileuszowe), muzyków oraz na stałej współpracy z fotografikami, których skupiliśmy w Klubie Fotografików Łomżyńskich.
Kontynuować będziemy prezentacje i promocje lokalnych dokonań muzycznych w ramach  regularnych koncertów i przeglądów rockowych „Teraz Łomża” oraz w czasie dużych imprez plenerowych i okolicznościowych..
Działalność Klubu Młodego Literata adresowana jest do ludzi zajmujących się pisaniem, głównie poezji i małych form literackich. Chcemy wspierać ich działalność poprzez pomoc w wydawaniu tomików wierszy oraz podejmować kroki mające na celu poznanie i integrację tego środowiska. Natomiast do wszystkich łomżyńskich  (i nie tylko) poetów organizowany jest od 5 lat konkurs im. Jana Kulki.
Ponadto staramy się promować lokalnych twórców przy okazji ogólnopolskich konkursów i przeglądów.

Miejskim Domu  Kultury - Domu Środowisk Twórczych stara się w miarę możliwości prezentować wartościowe propozycje artystyczne z różnych dziedzin kultury. Całościową próbę prezentacji profesjonalnej sztuki stanowi coroczny cykl imprez pod wspólnym hasłem Łomżyńska Jesień Kulturalna. Planujemy utrzymać tę wieloletnią tradycję prezentacji najlepszych form muzycznych (jazzowych, muzyki środka, poezji śpiewanej), teatralnych, kabaretowych, plastycznych, fotografię artystyczną oraz sztukę poszukującą. Tradycją ostatnich lat jest organizowanie w ramach Jesieni cyklicznych imprez takich jak Muzyczne Zaduszki czy Andrzejki w stylu pop.

MDK - DŚT od wielu lat utrzymuje współpracę z instytucjami kultury w mieście, szkołami oraz podmiotami podejmującymi działania na rzecz życia kulturalnego
i sportowego. Organizowanie i współorganizowanie imprez okazjonalnych, elitarnych i masowych jest ważnym zadaniem podejmowanym przez naszą instytucję. W roku 2007 planujemy utrzymać współpracę z organizatorami imprez, które na trwałe wpisały się do kalendarza, a także wspierać artystycznie i technicznie nowe, ważne kulturalnie i społecznie przedsięwzięcia.
Ogromnego wysiłku organizacyjnego i poważnych nakładów finansowych wymaga organizacja imprez plenerowych w ramach święta 3 Maja, Dni Łomży oraz Gościniec Łomżyński”. Należy przewidzieć w budżecie miasta odrębne środi na powyższe przedsięwzięcia gdyż dotychczasowy system finansowania oparty głównie o budżet MDK - DŚT i pien iądze pozyskane od sponsorów stawiają pod znakiem zapytania możliwość kontynuacji powyższych imprez na dotychczasowym poziomie..

W roku 2007 kontynuować będziemy działania na rzecz aktywizacji wszystkich środowisk twórczych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Planujemy zorganizować konkursy i przeglądy we wszystkich dziedzinach kultury, realizowanych w MDK-DŚT. Poszerzamy znacząco zasięg powyższych zadań – konkursy miejskie przekształcają się w regionalne, wojewódzkie i ogólnopolskie.

Najważniejsze konkursy i przeglądy zaplanowane na 2007 r.to:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki
Eliminacje miejskie ogólnopolskich konkursów recytatorskich
Festiwal Przedszkolaków “Mama, tata i ja”  
Konkurs plastyczny na Dni Łomży
Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca strefa”
Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej
Konkurs plastyczny „Sposób na życie”
Ogólnopolski Festiwal Piosenek Filmowych “Soundtrack”

Stwarzane przez MDK-DŚT warunki oraz działania na rzecz aktywizacji, zwłaszcza zdolnej, twórczej młodzieży dają szansę rozwijania talentów, a mamy nadzieję, że poszerzą obszar i grono ludzi zainteresowanych kulturą i przyniosą jeszcze większe efekty – wyłonią nowe, interesujące osobowości, Od lat staramy się promować kulturę i sztukę wartościową, również tą powstającą na ziemi łomżyńskiej. Unikamy podporządkowania się tandetnej komercji, a także ograniczenia  się do prezentacji i promocji lokalnej, często nie najwyższych lotów, sztuki amatorskiej. Mając na uwadze obowiązek i cel podstawowy - szerzenie kultury,  rzeczy wartościowych oraz działań nowych, poszukujących, wpisujących się w potrzeby i oczekiwania (głownie młodych, aktywnych kulturalnie) grup i osób ze sztuką związanych – proces edukacji, promocji i upowszechniania sztuki opierać będziemy (w miarę możliwości) na przykładach i formach wartościowych. Dotychczasowa tradycja, sposób i charakter działania MDK-DŚT oraz wykształcenie, doświadczenie i twórcza praca instruktorów domu kultury gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu, mimo, z roku na rok, trudniejszej sytuacji odbiorców oferty kulturalnej i MDK-DŚT.

Coraz bardziej odczuwalne jest nieprzystosowanie bazy lokalowej (głównie Bonaru) do zajęć i organizacji koncertów i spektakli. Najdotkliwiej odczuwamy brak sali do zajęć tanecznych, które cieszą się największym obecnie zainteresowaniem (sala powinna mieć lustra, garderobę, parkiet) sali koncertowej na ok. 300 miejsc, przystosowanej odpowiednio (scena z kurtyną, garderoba, widownia z klimatyzacją) oraz pomieszczeń magazynowych na sprzęt. ( w przypadku zadomowienia się na stałe w MDK - DŚT Młodzieżowej Orkiestry Dętej brak jest odpowiedniej sali do prób i magazynu na instrumenty). Obecnie zajęcia odbywają się w trudnych warunkach, często są skracane, by ustąpić miejsca innym grupom lub wręcz odwoływane.
Udało się nam doprowadzić do końca remont i adaptację Galerii Pod Arkadami, która stała się ciekawym, wręcz reprezentatywnym miejscem kulturalnym w Łomży. Oprócz ekspozycji sztuki na europejskim poziomie znalazło się tam miejsce na spotkania  klubów środowiskowych (fotograficy, literaci, plastycy) i galerię fotograficzną. Jedynie Galeria spełnia wymogi merytoryczne i estetyczne spośród wszystkich pomieszczeń domu kultury.
Z roku na rok z brakiem miejsca coraz bardziej boryka się Pracownia Plastyczna MDK - DŚT . Mimo, że ok. 5 lat temu przeniosła się do obecnej siedziby ilość prac, matriałów i sprzętu powoduje jej zgracenie (brak magazynu), a nie mowa o realizacj podstawowego jej założenia programowego czyli przekształcenia w Pracownię Ceramiczną z zakupem pieca włącznie.
Pilną potrzebą inwestycyjną jest odnowienie elewacji zewnętrznej budynku MDK-DŚT  i renowacja terenu za Bonarem oraz zakup nowej kserokopiarki (obecnie użytkowana ma ponad 15 lat i jest mocno eksploatowana do powielania afiszy, gazetek itp.).
Reasumując analizę stanu lokalowego należy stwierdzić, że warto chyba się zastanowić nad podjęciem działań na rzecz budowy nowego, profesjonalnie przystosowanego domu kultury, by móc w normalnych warunkach prowadzić zajęcia, organizować ogólnopolskie przeglądy i koncerty bez ciągłej potrzeby poszukiwania miejsc do realizacji planów lub, niestety, rezygnacji z wielu ambitnych imprez z powodu bazy lokalowej (jak to ma miejscu w kilku projektach obecnie).
Może warto skorzystać z różnych funduszy oferowanych na rozwój kultury lub tzw. Ściany Wschodniej i zbudować nowoczesne centrum kultury.

Pośród zadań celowych i inwestycji planujemy:
Zadania celowe:
- Festyny (3 Maja, Dni Łomży, Gościniec Łomżyński) – 50.000 zł..,.
- Konkursy, przeglądy (Konkurs im. J. Kulki, Tumult, Wirująca Strefa)– 20.000 zł.
Inwestycje:
- remont elewacji i chodnika na zapleczu Bonaru – 25.000 zł  
- zakup kserokopiarki – ok. 8.000 zł


Działalność merytoryczna realizowana jest w MDK-DŚT w Dziale Edukacji Kulturalnej i Realizacji Imprez.
Praca w dziale opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, w zespołach i pracowniach oraz na organizowaniu przez instruktorów poszczególnych działów warsztatów specjalistycznych, imprez promujących daną dziedzinę, konkursów i prezentacji profesjonalnych dzieł i wykonawców.  
Stałe zajęcia :
Pracownia Plastyczna – codziennie 5 x w tygodniu
Czarny Teatr Sivina II – 2 x w tygodniu
Studio Piosenki Pop Art – 2 x w tygodniu,
Grupa Wokalna Seven – 2 x w tygodniu,
Dziewczęca Grupa Wokalna Emdek – 3 x w tygodniu,
Grupa Taneczna Creazy Twisting Group – 4 x w tygodniu
Grupa Taneczna Twist – 3 x w tygodniu
Piwnica Muzyczna – 6 x w tygodniu,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta – 2 x w tygodniu
Klub Młodego Literata – 2 x w tygodniu,
Klub Fotografików Łomżyńskich – 2 x w miesiącu
oraz konsultacje muzyczne, plastyczne i aktorskie w miarę potrzeb i zainteresowania
Wszyscy instruktorzy przewidują zorganizowanie letnich warsztatów oraz prowadzenie imprez i zajęć dla dzieci pozostających w mieście.

Wykaz planowanych imprez w załączniku.

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2012-01-30 13:13:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721