tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży jest instytucją upowszechniania kultury i działa w trzech zasadniczych zakresach aktywności kulturalnej: edukacji kulturalnej, promocji lokalnej twórczości i upowszechnianiu wartościowych form artystycznych. Ponadto działalność domu kultury związana jest z kalendarzem życia społecznego, sportowego i kulturalnego w mieście poprzez organizację imprez okolicznościowych i pomoc merytoryczno-techniczną imprez organizowanych przez inne podmioty.

Podstawowe, statutowe cele pracy MDK - DŚT to:

  • edukacja kulturalną wśród dzieci i młodzieży realizowana poprzez organizowanie zajęć, konkursów, przeglądów, warsztatów itp,
  • współpraca z łomżyńskimi artystami i środowiskami twórczymi oraz upowszechnianie i promowanie interesujących, lokalnych form artystycznych i kulturalnych,
  • prezentacja i przybliżanie sztuki profesjonalnej z kraju i zagranicy,
  • organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, koncertów.  
  • stała współpraca z łomżyńskimi szkołami w zakresie propagowania kultury uczniowskiej i wspierania imprez organizowanych przez szkoły,
  • współpraca z podmiotami organizującymi imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym czy też sportowym,
  • współpraca z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.


Edukacja kulturalna oraz zajęcia z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą odbywają się w pracowniach, grupach i zespołach prowadzonych przez instruktorów MDK – DŚT.
1. edukacja estetyczna i plastyczna ma miejsce na zajęciach w Pracowni Plastycznej, na warsztatach i plenerach oraz poprzez organizowanie wystaw w galeriach Bonar i Pod Arkadami, warsztatów fotograficznych i konsultacji indywidualnych
2. edukacja muzyczna realizowana jest poprzez zajęcia w grupach i zespołach, w czasie warsztatów oraz poprzez działalność „rockowej piwnicy”, gdzie mają próby młodzieżowe zespoły muzyczne,
3. edukacja teatralna i literacka odbywa się w czasie zajęć grupy recytatorów, grup teatralnych, warsztatów teatralnych, konsultacji indywidualnych oraz spotkań grup literackich.
4. edukacja taneczna to głównie próby istniejących zespołów tanecznych, otwarte zajęcia grupowe, warsztaty i konsultacje indywidualne.

Łącznie w pracowniach Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży skupionych jest około 250 młodych adeptów sztuki. Dodatkową, ogromną grupę edukacyjną związaną z MDK - DŚT stanowią uczestnicy konkursów, przeglądów i konfrontacji organizowanych przez naszą instytucję.

O ile ilość uczestników zajęć determinują zarówno charakter grup jak i możliwości lokalowe, to w zakresie działań skierowanych do uczestników spoza placówki rozszerzamy pole naszego działania, adresując wiele form konkursowych na teren Województwa Podlaskiego (Non Stop Rock Festival, Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej, konkursy plastyczne, m.in. „Sposób na życie”, konkurs poetycki im. Jana Kulki) oraz całego kraju (Sing, Jazz, Blues Festiwal, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieży Szkolnej „Tumult”).

Działalność edukacyjną w ciągu roku szkolnego uzupełniają otwarte zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych (akcja „Szukamy Talentów”).
W roku  2005 planujemy (podobnie jak w latach poprzednich) zorganizowanie letnich warsztatów dla wszystkich niemal uczestników zajęć (9 grup), gdyż stanowią one doskonałą formę łączenia pracy twórczej z wypoczynkiem, a ponadto przynoszą wymierne efekty w postaci nowych spektakli, wystaw i koncertów.

Inną formą skierowaną głównie do dzieci i młodzieży pozostających w mieście w czasie ferii zimowych i letnich są zajęcia przygotowywane w ramach akcji „Zima, lato w mieście”. Są to na ogół utrzymane w formie zabawy zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne. Planujemy utrzymanie i rozwijanie zajęć dla dzieci pozostających w domu w czasie kanikuły, gdyż jest to dla nich interesująca forma spędzania czasu wolnego, a często daje również szansę zaprezentowania się i sprawdzenia na polu sztuki w ramach akcji „Szukamy Talentów”.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych od początku i z założenia był związany z lokalnymi twórcami i środowiskami kulturalnymi. Funkcja DŚT w chwili obecnej skupia się na pomocy w promowaniu dokonań naszych plastyków i literatów (promocje książek, wystawy, imprezy jubileuszowe) oraz na stałej współpracy z fotografikami, których skupiliśmy w Klubie Fotografików Łomżyńskich.

Kontynuować będziemy prezentacje i promocje lokalnych dokonań muzycznych w ramach  przeglądów rockowych „Teraz Łomża” i „Non Stop Rock Festiwal”.
Nadal nową inicjatywą jest działalność Klubu Młodego Literata adresowana do ludzi zajmujących się pisaniem. Chcemy wspierać ich działalność poprzez pomoc w wydawaniu tomików wierszy i małych form prozatorskich oraz działalność mającą na celu poznanie i integrację tego środowiska. Natomiast do wszystkich, łomżyńskich  poetów adresujemy organizowany po raz kolejny konkurs im. Jana Kulki.

Ponadto staramy się promować lokalnych twórców w czasie dużych imprez plenerowych (festyny Radia Białystok, których MDK-DŚT jest współorganizatorem, inne imprezy masowe)
oraz przy okazji ogólnopolskich konkursów i przeglądów.

W Miejskim Domu  Kultury - Domu Środowisk Twórczych prezentowane są w miarę możliwości często wartościowe propozycje artystyczne z różnych dziedzin kultury. Całościową próbę prezentacji profesjonalnej sztuki stanowi coroczny cykl imprez pod wspólnym hasłem Łomżyńska Jesień Kulturalna. Planujemy utrzymać tę wieloletnią tradycję prezentacji najlepszych form muzycznych (jazzowych, muzyki środka, poezji śpiewanej), teatralnych, plastycznych i z dziedziny fotografii artystycznej oraz sztuki poszukującej. Tradycją ostatnich dwóch lat jest organizowanie w ramach Jesieni cyklicznych imprez takich jak: Łomżyńskie Spotkania Kabaretowe, Muzyczne Zaduszki, Andrzejki w stylu pop. Formułę imprez cyklicznych będziemy starali się poszerzyć o dużą, cykliczną imprezę jazzową .

MDK - DŚT od wielu lat utrzymuje współpracę z instytucjami kultury w mieście, szkołami oraz podmiotami podejmującymi działania na rzecz życia kulturalnego
i sportowego. Organizowanie i współorganizowanie imprez elitarnych, masowych
i okazjonalnych jest ważnym zadaniem podejmowanym przez naszą instytucję. W roku 2005 planujemy utrzymać współpracę z organizatorami imprez, które na trwałe wpisały się do kalendarza, a także wspierać artystycznie i technicznie nowe, ważne kulturalnie i społecznie przedsięwzięcia. Nowym wyzwaniem organizacyjnym stała się impreza „Gościniec Łomżyński”, której druga edycja zapewne odbędzie się latem.

W roku 2005 kontynuować będziemy działania na rzecz aktywizacji wszystkich środowisk twórczych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Planujemy zorganizować konkursy i przeglądy we wszystkich dziedzinach kultury, realizowanych w MDK-DŚT. Poszerzamy znacząco zasięg powyższych zadań – oprócz konkursów miejskich będą regionalne, wojewódzkie i ogólnopolskie. Najważniejsze konkursy i przeglądy w 2005 r.:
Konkurs plastyczny „Łomżyńska stajenka”
Konkurs poetycki im. J. Kulki
Eliminacje miejskie ogólnopolskich konkursów recytatorskich
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Tumult”
Ogólnopolski Festiwal „Sing, jazz, blues”
Konkurs plastyczny na Dni Łomży
Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca strefa”
Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej
Konkurs plastyczny „Sposób na życie”
Non Stop Rock Festiwal

Mamy nadzieję, że stwarzane przez MDK-DŚT warunki oraz działania na rzecz aktywizacji, zwłaszcza zdolnej, twórczej młodzieży, przynosić będą jeszcze większe efekty – wyłonią nowe, interesujące osobowości, dadzą szansę rozwinięcia talentów, poszerzą obszar i grono ludzi zainteresowanych kulturą. Od lat staramy się promować kulturę i sztukę wartościową, również tą powstającą na ziemi łomżyńskiej. Unikamy podporządkowania się tandetnej komercji, a także ograniczenia  się do prezentacji i promocji lokalnej, często nie najwyższych lotów, sztuki amatorskiej. Mając na uwadze obowiązek i cel podstawowy - szerzenie kultury (a nie tandety),  rzeczy wartościowych oraz nowych, poszukujących, wpisujących się w potrzeby i oczekiwania (głownie młodych, aktywnych kulturalnie) grup i osób ze sztuką związanych – proces edukacji, promocji i upowszechniania sztuki opierać będziemy (w miarę możliwości) na przykładach i formach wartościowych. Dotychczasowa tradycja, sposób i charakter działania MDK-DŚT oraz wykształcenie, doświadczenie i twórcza praca instruktorów domu kultury gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu, mimo z roku na rok trudniejszej sytuacji materialnej społeczeństwa (odbiorców oferty kulturalnej) i MDK-DŚT. Kwestią pozostaje utrzymanie w dobrym stanie bazy lokalowej i sprzętu.

Od pewnego czasu borykamy się ze starzejącym się sprzętem nagłośnieniowym, który w ostatnich latach jest coraz częściej wykorzystywany zwłaszcza na imprezach plenerowych (organizowanych przez inne podmioty, a nieodpłatnie na ogół użyczany) przez co jego degradacja postępuje w zastraszającym tempie, a koszty napraw pochłaniają całość środków na remonty przeznaczonych. MDK-DŚT  nie jest w stanie w ramach swoich środków wymienić, czy też unowocześnić zestawu nagłaśniającego (głośniki, wzmacniacze, mikser) Należałoby podjąć działania na rzecz zakupu tego sprzętu (ok. 60.000 zł) lub rozłożoną w czasie wymianę  aparatury oraz konsekwentnie uzupełnić system oświetleniowy, niezbędny w obecnych czasach do organizowania imprez.

Wśród zadań inwestycyjnych oprócz zakupu sprzętu nagłośnieniowego, pilną potrzebą stało się odnowienie elewacji zewnętrznej budynku MDK-DŚT  i odnowienie terenu za Bonarem oraz cyklinowanie i lakierowanie podłóg.

Nadal otwartą sprawą, z zakresu wydatków inwestycyjnych, pozostaje zakup pieca ceramicznego do Pracowni Plastycznej. Nie udało się zakończyć remontu i adaptacji pomieszczeń po barze w Galerii Pod Arkadami, z przeznaczeniem na klub środowiskowy (fotograficy, literaci, plastycy) i galerię fotograficzną.

Pośród zadań celowych i inwestycji planujemy:
Zadania celowe:
- Festyny (3 Maja, Dni Łomży, Gościniec Łomżyński) – 50.000 zł..,.
- Konkursy, przeglądy (Konkurs im. J. Kulki, Tumult, Wirująca Strefa)– 20.000 zł.
Inwestycje:
- Remont elewacji i chodnika na zapleczu Bonaru – 25.000 zł  


Działalność merytoryczna realizowana jest w MDK-DŚT w Dziale Upowszechniania Muzyki, Tańca i Teatru oraz w Dziale Upowszechniania Plastyki, Fotografii i Filmu.
Praca w działach opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, w zespołach i pracowniach oraz na organizowaniu przez instruktorów poszczególnych działów warsztatów specjalistycznych, imprez promujących daną dziedzinę, konkursów i prezentacji profesjonalnych dzieł i wykonawców.  

Stałe zajęcia :
Pracownia Plastyczna – codziennie 5 x w tygodniu
Czarny Teatr Sivina II – 2 x w tygodniu
Teatr Akt – 3 x w tygodniu,
Teatr Trzy Grosze – 2 x w tygodniu
Studio Piosenki Pop Art – 2 x w tygodniu,
Grupa Wokalna Seven – 2 x w tygodniu,
Dziewczęca Grupa Wokalna M. Synow – 3 x w tygodniu,
Grupa Taneczna Creazy Twisting Group – 4 x w tygodniu
Grupa Taneczna Twist – 3 x w tygodniu
Piwnica Muzyczna – 6 x w tygodniu,
Klub Młodego Literata – 2 x w tygodniu,
Klub Fotografików Łomżyńskich – 2 x w miesiącu
oraz konsultacje muzyczne, plastyczne i aktorskie w miarę potrzeb i zainteresowania
Wszyscy instruktorzy przewidują zorganizowanie letnich warsztatów oraz prowadzenie imprez i zajęć dla dzieci pozostających w mieście.

 

Wykaz planowanych imprez w załączniku.

 

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2012-01-30 13:01:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721