tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Statut

Statut nadano uchwałą Nr 240/XLIV/97 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 maja 1997 roku z późniejszymi zmianami uchwałą Nr 222/XXXIX/00 z dnia 13 grudnia 2000 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży, zwany dalej MDK- DŚT, jest komunalną instytucją kultury samorządu terytorialnego miasta Łomży, działającą na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991, (Dz. U. z 1991r. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.; Dz. U. 97, Nr 106, poz. 680, Dz. U. 97. Nr 110, poz721, z późn. zm.) oraz prawa samorządowego i finansowego.

§2MDK-DŚT posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§31. Terenem działania MDK-DŚT jest obszar administracyjny miasta Łomży.
2. MDK-DŚT może prowadzić działalność statutową na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczypospolitej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Siedziba MDK-DŚT znajduje się w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 3.

§4MDK-DŚT używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA MDK-DŚT§5MDK-DŚT jest instytucją kultury powołaną do realizacji zadań własnych gminy miejskiej Łomża z zakresu kultury.

§6Celem działania MDK-DŚT jest:
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką.
1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
3. Kultywowanie tradycji lokalnych.
4. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

§7Zadania określone w §6 realizowane są poprzez:
1. Organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze (imprezy w obiektach własnych oraz na terenie miasta).
2. Animowanie i promowanie ruchu amatorskiego (prowadzenie warsztatów tematycznych, organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej, tworzenie zespołów artystycznych, konsultacje indywidualne itp.).
3. Prowadzenie edukacji estetycznej poprzez stałe zajęcia w grupach, kołach zainteresowań, organizowanie imprez tematycznych, pokazów, wycieczek dydaktycznych dotyczących kultury.
4. Prezentowanie i popularyzowanie wartościowych dokonań twórców polskich i zagranicznych.
5. Pozyskiwanie odbiorców dla nowych nurtów w kulturze, poprzez organizowanie imprez i działań interdyscyplinarnych oraz upowszechnianie i przybliżanie tego typu form.
6. Popularyzowanie działalności MDK-DŚT i życia kulturalnego w mieście poprzez działalność wydawniczą, reklamę i współpracę z mediami.
7. Współpracę ze szkołami, środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz kultury w mieście.ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA


§8MDK-DŚT jest zarządzany i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektora.

§91. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd Miasta Łomży, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej oraz działających na terenie miasta właściwych związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
2. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
3. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu, którego tryb i zasady określa Zarząd Miasta.
4. Akt powołania i odwołania Dyrektora podpisuje w imieniu Zarządu Prezydent Miasta Łomży.

§10Do obowiązków Dyrektora MDK-DŚT należy w szczegó1ności:
1. Przygotowanie i zatwierdzenie rocznego planu działalności instytucji oraz kontrola jego realizacji.
2. Przedkładanie organizatorowi rocznych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań z realizacji tych planów.
3. Kierowanie gospodarką finansową MDK-DŚT i nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd,
4. Decydowanie o sprawach kadrowych i płacowych.
5. Wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych

§11Organizację wewnętrzną MDK-DŚT określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora i działających w MDK-DŚT organizacji związkowych i twórczych.

§12Dyrektor może powołać przy MDK-DŚT Radę Programową, której zasady pracy określa odrębny regulamin.ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FINANSE


§13MDK-DŚT jest instytucją samodzielną, prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury na zasadach określonych w art. 27-29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 .10. 1991 r. z późniejszymi zmianami.

§141. Działalność MDK-DŚT finansowana jest z:

  • dotacji rocznej organizatora,
  • dochodów własnych uzyskiwanych z działalności statutowej,
  • środków otrzymanych od osób fizycznych lub prawnych oraz innych źródeł.2. Podstawą gospodarki finansowej MDK-DŚT jest roczny plan finansowy ustalany
i zatwierdzany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przydzielonej z budżetu miasta Łomży.

§15MDK-DŚT może prowadzić działalność gospodarczą, a środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane na działalność statutową.ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§161. Łączenie, podział lub likwidacja MDK-DŚT mogą nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego nadania,
2. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miejska Łomży.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2003-12-04 13:21:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 729