drukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:” Pierwszy etap kompleksowego remontu MDK-DŚT w Łomży”.

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 20014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018r. poz.1986 z późn.zm.), zwana dalej umową Pzp, Zamawiający  Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

I Wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy:  Kowalczyk Invest-House – Piotr Kowalczyk,

18-300 Zambrów ul. Poświątne 43,

Wyboru najkorzystniejszej  oferty , w rozumieniu art.2 ust.5 ustawy Pap dokonano zgodnie z art.91 ustawy Pzp.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta i odpowiada  wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert:         

1)      „cena brutto”, znaczenie kryterium = 60%, liczba uzyskanych punktów 60,

2)      „okres gwarancji”, znaczenie kryterium = 30%, sposób oceny jak w tabeli poniżej : 

               

Okres udzielonej gwarancji w miesiącach*

Punktacja za okres udzielonej gwarancji - G

36

0

48

15

60

30

 

 3)       „termin realizacji zamówienia” znaczenie kryterium =10%, sposób oceny jak w tabeli poniżej:  

31.10.2019

0

24.10.2019

5

17.10.2019 

10

 

II. Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w postepowaniu: na wykonanie zamówienia wraz z punktacją przyznaną im w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Liczba punktów w kryterium terminu realizacji zamówienia

Łączna suma punktów

1

PHU

Krzysztof Kuligowski

18-400 Konarzyce

ul .Boczna 1

35,33

30

10

75,33

2

Kowalczyk Invest-House –

 Piotr Kowalczyk

18-300 Zambrów

ul. Poświątne 43

60

30

10

100

3

Zakład Remontowo-Budowlany, Sylwester Zawadzki

18-400 Łomża, ul. Wyszyńskiego 12,

 

47,93

30

10

87,93

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jacek Żukowski
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Anna Zuzga
Data ostatniej zmiany:2019-04-08 14:25:46

Archiwum

Data Autor
2019-04-08 14:24 Jacek Żukowski zobacz
2019-04-08 14:21 Jacek Żukowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 353