tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Łomży
drukuj

Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Dom Pomocy Społecznej w Łomży

 

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża reprezentowany przez Dyrektora

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem –  można się skontaktować:

 • pocztą elektroniczną pod adresem email: sekretariat@dpslomza.info;
 • telefonicznie pod nr : 86 216 52 52 ;
 • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w zakresie działania Domu Pomocy Społecznej w Łomży można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych, p. Martą Sokołowską pod adresem email: iod@dpslomza.info, telefonicznie pod nr 86 216 52 52 lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 

 Cele przetwarzania

Administrator danych osobowych – Dom Pomocy Społecznej w Łomży – przetwarza dane osobowe mieszkańców, pracowników, kontrahentów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
  z realizowaniem zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Łomży tj. świadczenia usług opiekuńczych, wspomagających, oraz w zakresie potrzeb bytowych,
 • wykonania umowy łączącej pracownika z pracodawcą,
 • realizacji umów – gdzie stroną jest osoba której dane dotyczą,
 • w szczególnych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

 

 Podstawy prawne przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z :

 • Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;
 • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019, poz. 869);
 • Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.2019 r., poz. 511);
 • Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.2018 r., poz. 1878 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;
 • Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.2018r., poz 734)
 • Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących spraw pracowniczych;
 • Ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1260, 1669. Oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych
 • Ustawą z dnia 24 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.2018 r. poz. 1986, z póź.zm) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy władzy publicznej, oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa

 

 Prawa podmiotów danych

Administrator informuje o przysługującym prawie do :

 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

 

 Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Laskowska
Odpowiada:Anna Laskowska
Wytworzył:Marta Sokołowska
Data ostatniej zmiany:2019-08-14 09:41:49

Archiwum

Data Autor
2019-05-07 12:33 Anna Laskowska zobacz
2019-05-07 12:32 Anna Laskowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1095