drukuj

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

 

                                                                                      Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5/K/17

                                                                                               Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5
                                                                                                im. Stanisława Staszica  w Łomży
                                                                                                z dnia 18 grudnia 2017 r.

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych 
w  Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica

w Łomży


Podstawa prawna:

 1. Art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 r.
  poz. 1666  ze zmianami)
 2. Art. 39 ust 1 i 2  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania  
  pracowników samorządowych  § 3 ust 2 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.1786 
  ze zmianami );

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin Wynagradzania Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, zwany dalej „regulaminem”, określa wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych, szczegółowe warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i zajmowane stanowisko.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru
  lub powołania.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży;

2) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Szkole Podstawowej nr 5
im. Stanisława Staszica  w Łomży na podstawie umowy o pracę;

3) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży;

4)  dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły;

5) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o pracownikach samorządowych;

6) rozporządzeniu – należy prze to rozumieć   rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

7) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to związek zawodowy lub jednostkę organizacyjną związku zawodowego działającą w szkole, którym przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. 

ROZDZIAŁ 2

Wynagrodzenie za pracę i inne dodatkowe składniki wynagrodzenia

§ 3

 

 1. Pracownikowi z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1)   wynagrodzenie zasadnicze;

2)   dodatek za wieloletnią pracę;

3)   wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta;

4)   dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy;

5)   wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

 

                                                        § 4

 

 1.   Pracownikowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie za pracę stosownie do zajmowanego
   stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

 

 1. Indywidualne wynagrodzenie pracownika powinno być ustalone tak, aby odpowiadało
  w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu oraz ilości i jakości świadczonej pracy, przy uwzględnieniu zasady niedyskryminacji i równego traktowania kobiet i mężczyzn.
 2. Wysokość wynagrodzenia pracownika, ma charakter danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,  w związku z tym podlega szczególnej ochronie
  i stanowi tajemnicą służbową.
 3. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.
 4. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
 5. Termin i miejsce wypłacania wynagrodzenia określa regulamin pracy obowiązujący
  w szkole.

                                                                § 5

 1. Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych  pracowników samorządowych  zatrudnionych na podstawie umowy
  o pracę stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Podstawą ustalenia dla pracownika wynagrodzenia zasadniczego jest tabela minimalnego (wynikającego z rozporządzenia) i maksymalnego ( ustalonego przez pracodawcę) miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych
  na podstawie umowy o pracę stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Podstawą do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego jest tabela stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego, stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 6

 

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę, składające się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowych składników wynagrodzenia, wskazanych w regulaminie oraz wynikających z postanowień rozporządzenia.
 2. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
  Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę określone są w rozporządzeniu.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, należne za pełny wymiar czasu pracy (pełny etat) nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim
  w drodze obwieszenia Prezesa Rady Ministrów. W przypadku, kiedy minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 1, ulegnie podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi bezzwłoczna aktualizacja wysokości wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi do poziomu nie niższego niż minimalne.
 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej
  do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
 5. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości określonej w Kodeksie Pracy.
 6. Za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niedzielę lub święto przysługuje czas wolny
  od pracy lub wynagrodzenie zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Ustawą o Pracownikach Samorządowych.
  1. Podwyżkę wynagrodzenia może otrzymać pracownik w związku z :

1)      awansem lub zmianą stanowiska;

2)     zmianą zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku lub rozszerzeniu zakresu 
obowiązków;

3)    podniesieniem kwalifikacji mającym wpływ na wzrost jakości pracy pracownika;

4)    wyróżniającą pracą.

 1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 podlega regulacji w każdym roku budżetowym,
  w miarę posiadanych środków finansowych.

§ 7

 

1. Pracownikowi mogą zostać przyznane także inne składniki wynagrodzenia o charakterze fakultatywnym, tj.:

1)   dodatek funkcyjny zgodnie z § 8;

2)   dodatek specjalny zgodnie z § 9.

 

                                                              § 8

 

 1. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i innych, u których przewidziano taką możliwość, wymienionych
  w tabeli stawek dodatku funkcyjnego stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala dyrektor.
 3. Pismo o przyznaniu dodatku funkcyjnego umieszcza się w aktach osobowych pracownika.
 4. Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
  i zasiłków wypłacanych z ZUS.

 

                                                                 § 9

 

 1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi na czas określony z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań
  o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności.
 2. Dodatek specjalny może zostać przyznany także na czas opieki nad pracownikiem odbywającym służbę przygotowawczą lub z tytułu prowadzenia szkoleń dla pracowników podczas służby przygotowawczej.
 3. Wysokość dodatku nie może przekraczać 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.
 4. Pismo o przyznaniu dodatku specjalnego umieszcza się w aktach osobowych pracownika.
 5. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok.

 

ROZDZIAŁ 3

Nagrody i premie

§ 10

 

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca tworzy fundusz nagród
  w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac z przeznaczeniem na nagrody
  dla pracowników.
 2. Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora w ramach posiadanych środków
  na wynagrodzenia osobowe.
 3. Decyzję o  przyznaniu pracownikowi nagrody, podejmuje dyrektor szkoły.
 4. Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innego ważnego wydarzenia, za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w pracy zawodowej.
 5. Nagroda może być przyznana pracownikowi, który przepracował co najmniej 1 rok w szkole.
 6. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród:

1)      wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych;

2)      złożoność realizowanych zadań;

3)      terminowość i wysoka jakość realizowanych zadań;

4)      wykazywanie inicjatywy w pracy w zakresie poprawy funkcjonowania szkoły;

5)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami szkoły skutkujących podniesieniem jakości wykonywanej pracy ; 

6)      dbanie o dobro placówki;

7)      dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych nie mieszczących się w zakresie obowiązków   pracownika.

6.  Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:

1)      został ukarany karą upomnienia lub nagany;

2)      opuścił jakikolwiek dzień pracy bez  usprawiedliwienia.

 1. O przyznaniu nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownik jest

        zawiadamiany na piśmie.

 1. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazywany jest do akt osobowych pracownika.
 2. Nagroda i jej wysokość ma charakter uznaniowy i nie może być podstawą roszczeń ze strony pracownika.

§ 11

 1. Pracodawca, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy fundusz premiowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego z przeznaczeniem na premie
  dla pracowników.
 2. Pracownikom przysługuje indywidualna premia regulaminowa w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 3. W miarę posiadanych środków, w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wypłacić pracownikowi premię w wysokości do 40 % .
 4. Premię wypłaca się w okresach miesięcznych przy wynagrodzeniu za pracę za dany miesiąc z dołu.
 5. Korekty premii można dokonać przy wynagrodzeniu za miesiąc następny.
 6. Warunkiem otrzymania premii w wysokości 20% jest:

1)      nienaganne utrzymanie ładu, porządku i czystości zarówno na stanowisku pracy jak
 i w obrębie szkoły;

2)      należyte zabezpieczenie i nadzór nad majątkiem szkoły;

3)      przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP, i p.poż;

4)      prawidłowe i oszczędne gospodarowanie materiałami i przedmiotami powierzonymi
do pracy;

5)      rzetelne i terminowe realizowanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk pracy;

6)      przestrzeganie dyscypliny pracy;

7)      życzliwość w kontaktach z interesantami, uczniami i współpracownikami.

 1. Indywidualna premia może być przyznana do 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi  który:

1)        wykonywał prace dodatkowe za nieobecnych pracowników w pracy;

2)        szczególnie wyróżnił się w pracy, wykonując prace wykraczające poza zakres jego obowiązków służbowych lub o znacznie większym stopniu trudności.

 1. Od decyzji dyrektora w sprawie przyznania dodatkowej premii odwołanie nie przysługuje.
 2. Podstawę wypłaty premii stanowi wykaz wysokości przyznanych premii za dany miesiąc
  dla pracowników administracji i obsługi zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków wymienionych w ust. 6 dyrektor szkoły przyznaje premię poniżej 20%.

 

 1. Premię poniżej 20% otrzymuje pracownik zwłaszcza gdy:

1)      naruszy dyscyplinę, ład i porządek w pracy ( do – 10%);

2)      źle jakościowo i nieterminowo wykona powierzoną pracę ( do – 10%);

3)      za 1 dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy obniża się premię o 10 punktów procentowych;

4)      niekulturalnie odnosi się do interesantów, uczniów i współpracowników ( do – 10%);

 1. Całkowite pozbawienie premii dokonywane jest w następujących przypadkach:

1)      za wyrządzenie szkody w mieniu szkoły;

2)      za pozostawienie po zakończonej pracy niezabezpieczonego mienia;

3)      za nieusprawiedliwioną nieobecność więcej niż 1 dzień;

4)      stawienie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie pracy;

5)      rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

 1. Decyzja o potrąceniu premii za przewinienie zostanie każdorazowo podana ustnie przez dyrektora szkoły pracownikowi w miesiącu premiowania oraz zostanie sporządzona  notatka służbowa z zaistniałego zdarzenia po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 2. Potrącenie lub zwiększenie premii może być dokonane w miesiącu następnym po zdarzeniu.
  1. Pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora szkoły
    w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go o pozbawieniu  lub zmniejszeniu premii.
  2. W przypadku złożenia przez pracownika odwołania, o którym mowa w ust. 15 dyrektor szkoły po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej niezwłocznie podejmuje decyzję, co do wysokości premii, o czy informuje pracownika.
  3. Brak odpowiedzi na odwołanie pracownika w terminie 14 dni oznacza uznanie jego roszczeń

 

ROZDZIAŁ 4

Świadczenia związane z pracą

§ 12

 1. Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą, tj.:

1)      wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie i zasadach określonych
 w Kodeksie Pracy;

2)      świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obejmujące: zasiłek chorobowy,  świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz 372 z późn. zm.);

3)      świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
w oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość
tych świadczeń;

4)      odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa;

5)      zwrot należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wg zasad ustalonych przez Ministra  Pracy i Polityki Społecznej oraz decyzji  dyrektora
– pracownikowi delegowanemu służbowo do zajęć poza siedzibę szkoły;

6)      refundacja części poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników użytkujących monitory ekranowe według zasad określonych w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. ( Dz. U.
Nr 148 poz. 973 oraz Zarządzenia Dyrektora z dnia  5 stycznia 2011 r.;

7)      wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, jakie by pracownik otrzymał, gdyby
w tym czasie pracował, z zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego
 za urlop;

8)      dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane „trzynastką”, na podstawie ustawy
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;

9)      jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, z tytułu niezdolności do pracy w wysokości określonej w Ustawie o Pracownikach Samorządowych wypłacana  w dniu ustania stosunku pracy; jeżeli dzień ustania stosunku pracy przypada na dzień wolny od pracy  odprawę wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu; pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa;

10)     odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie odrębnymi
  przepisami;

11)   odprawa pośmiertna.; w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy
 lub w czasie pobierania, po rozwiązaniu stosunku pracy, zasiłku z tytułu niezdolności
do pracy wskutek choroby – rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie;

12)  nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w ustawie, naliczana i wypłacana zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia;

13)  inne należności przysługujące na podstawie ustaw, aktów wykonawczych lub innych przepisów prawa pracy.

 

§ 13.

 

 1. Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu należności zgodnie z Kodeksem Pracy.
 2. Zasady dokonywania potrąceń oraz wysokość kwot wolnych od potrąceń regulują przepisy Kodeksu Pracy.

 

ROZDZIAŁ 5

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 14.

1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany regulaminu następują w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

 

§ 15.

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wyłożenie do wglądu w sekretariacie szkoły.

§ 16.

 

1.  Pracownik prowadzący sprawy kadrowe zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem nowo zatrudnianych pracowników przed podjęciem przez nich pracy.

2.  Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w datę i podpis pracownika, przechowuje się w aktach osobowych.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w dniu wejścia regulaminu w życie.

4. Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika regulamin i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.

§ 17.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

§ 18.

Regulamin podlega uzgadnianiu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi
w szkole.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania

                                                                                                       

 

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH                                        PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

Stanowiska kierownicze urzędnicze

L.p.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia zasadniczego

minimalne

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy

1.

Główny księgowy

XVI

2000

wg .odrębnych przepisów

 

 

Stanowiska urzędnicze           

L.p.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia zasadniczego

minimalne

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy

1.

Starszy księgowy

VII

1820

wyższe²)

średnie³)

2

4

2.

Starszy intendent

VI

1800

wyższe²)

średnie³)

-

2

                   

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

L.p.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia zasadniczego

minimalne

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy

1.

Sekretarz szkoły

XII

1920

średnie³)

5

2.

Konserwator

V

1780

średnie zawodowe

zasadnicze zawodowe⁵)

-

3.

Szatniarz

II

1720

podstawowe4)

-

 

Woźny

II

1720

podstawowe4

-

4.

Kucharz

V

1780

średnie zawodowe

zasadnicze zawodowe 5)

-

5.

Pomoc kuchenna

IV

1760

zasadnicze zawodowe 5)

podstawowe4)

-

-

6.

Pomoc nauczyciela

VI

1800

podstawowe4)

-

7.

Sprzątaczka

III

1740

podstawowe4)

-

7.

Specjalista do spraw BHP 

IX

1860

wg .odrębnych przepisów

  

 

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy
dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym za staż pracy wymagany na kierowniczych stanowiskach urzędniczych należy rozumieć również wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

5)      Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

 

 

 Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania

                                                                                                               

TABELA MINIMALNEGO I MAKSYMANALNEGO  MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASDANICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY OPRACĘ

 

Kategoria zaszeregowania

Kwota wynagrodzenia zasadniczego  w złotych 

Minimalna

maksymalna

I

1700

2200

II

1720

2350

III

1740

2500

IV

1760

2650

V

1780

2800

VI

1800

2950

VII

1820

3100

VIII

1840

3250

IX

1860

3400

X

1880

3550

XI

1900

3700

XII

1920

3850

XIII

1940

4000

XIV

1960

4150

XV

1980

4300

XVI

2000

4450

XVII

2100

4600

XVIII

2200

4750

XIX

2400

4900

XX

2600

5150

XXI

2800

5300

XXII

3000

5450

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Wynagradzania

Tabela stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego

L.p.

Stanowisko

Maksymalny poziom
 dodatku funkcyjnego w zł

1.

Główny księgowy

660

2.

Sekretarz szkoły

440

 

 

                                                                                                   

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Szabłowska
Odpowiada:Małgorzata Szabłowska
Wytworzył:Małgorzata Szbłowska
Data ostatniej zmiany:2018-05-06 12:31:32

Archiwum

Data Autor
2012-04-01 18:26 Małgorzata Szabłowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2589