tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na wyk.dokumentacji

 

Załącznik Nr 3 do regulaminu

                                                                                                                                                           

                                                                                     Łomża, dn. 07.02.2020r.

Znak sprawy: PP14.26.1.2020

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający, Przedszkole Publiczne Nr 14 z siedzibą w Łomży, ul. Kołłątaja 8, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów PPOŻ, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.04.2020. Za wykonanie zamówienia uważa się dostarczenie Zamawiającemu pełnej (kompletnej) dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę – według wzoru zał. nr 2, należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie do przepisów PPOŻdo dnia 12.02.2020 r.  do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul. Kołłątaja 8 lub  przekazać drogą elektroniczną, na adres: kalinowskam@przedszkole14.lomza.pl  wpisując w temacie wiadomości - oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie do przepisów PPOŻ.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu zestawienie kosztów według kategorii i wskazań Zamawiającego.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: dyrektor – Tel. 86 218-85-52.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zamawiający zaleca wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami lokalizacyjno- terenowymi.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Zamawiającego  - www.pp14.bip-lomza.pl w zakładce Wyniki   

   zamówień publicznych do 30 000 Euro (Rok 2020),

Wykonawca składając podpis oświadcza, że potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik  3 do zamówienia.

Wykonawca składając podpis  oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej procedurze[2]

……………………...............……….

                                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Formularz ofertowy.

3.Klazuzula informacyjna

4.Wzór umowy

5.Dokumentacja projektowa

 

 

 Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

W zakresie prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów PPOŻ wchodzi:

 

 1. Dostosowanie budynku przedszkola nr 14 w Łomży przy ul. Kołłątaja 8 do aktualnych przepisów PPOŻ (klatka oddymiająca, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu) w tym:

- zaprojektować zamkniętą i oddymianą klatkę schodową, (ewentualnie obie klatki) jako drogi ewakuacyjne z sal,

- zaprojektować oświetlenie awaryjne,

- zaprojektować przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- zaprojektować pomieszczenie szatni,

- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

 1. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 2. Dostosowanie Sali zajęć numer 11 do wymogów żłobka,
 3. Wykonanie projektu drugiego wyjścia z Sali zajęć numer 11 przez pomieszczenie 13 (projekt wykonania dodatkowych drzwi w ścianie nośnej) - pomieszczenie nr 13 jest aktualnie pomieszczeniem socjalnym,
 4. Wykonanie projektu konstrukcji zadaszenia wejścia głównego i bocznego,
 5. Zaprojektowanie placu zabaw wraz z wyposażeniem i z bezpieczną nawierzchnią
 6. Zaprojektowanie ogrodzenia wraz z bramkami i z bramami.

 

Projekt musi zawierać wszystkie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie uzgodnienia (przeciwpożarowe i sanitarne).

 

Dokumentacja techniczna musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ppoż. W przypadku wystąpienia
w którymś z przedszkoli odstępstw  od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  należy  uzyskać  na  nie  zgodę  lub  rozwiązania  zamienne  od  Wojewódzkiego  Komendanta Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Białymstoku.

Projektant na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac, w szczególności poprzez informacje przekazywane drogą e-mail oraz przekazując mu kopie wystąpień o warunki, wytyczne, uzgodnienia  i kopie otrzymanych warunków i wytycznych.

 1. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska i dostarczy Zamawiającemu wniosek na pozwolenie na budowę oraz wszelkie inne niezbędne decyzje, postanowienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót.
 2. Opracowania należy wykonać w:
 • prawidłowo wypełniony wniosek na pozwolenie na budowę,
  • prawidłowo wypełnione oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • 4 egzemplarzach projektu budowlanego,
  • 4 egzemplarzach projektu wykonawczego, oddzielnie wszystkie branże,
  • 2 egzemplarzach – specyfikacje techniczne, informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , tzw. BIOZ dla każdej branży, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów.

Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD

- część opisową i obliczeniową formatach doc lub rtl lub xls PDF oraz w oryginalnych programach w jakich zostały opracowane

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie PDF oraz ath w wersji 4.07 lub wyższej

- część rysunkową w formacie pdf oraz w oryginalnych programach w jakich zostały opracowane do wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia (opisy, rysunki, przedmiary, SST do zamieszczenia na  stronie internetowej http://www.um.lomza.pl/ oraz do wszelkich innych celów związanych z budową obiektu.

W w/w ilościach dokumentację należało będzie przekazać Zamawiającemu (egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie mogą być
w tę ilość wliczane). W każdym egzemplarzu dokumentacji muszą być ponumerowane strony
i rysunki.  

 1. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
 2. Dokumentacja projektowa – jako przyszły opis przedmiotu zamówienia powinna być zgodna
  z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz aktami wykonawczymi do ustawy. Ponadto powinno również spełniać wymogi ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie pomagał Zamawiającemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania Wykonawców na etapie postępowania na roboty budowlane w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej.
 3. Zakres  zamówienia nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej (w ramach obejmuje również nadzór autorski wynagrodzenia za jej opracowanie). Uzyskanie warunków technicznych oraz wszystkie uzgodnienia należą do obowiązkówprojektanta, należy je wpisać na rysunku  projektu zagospodarowania. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają elementy, które podane są do uwzględnienia .
 4. Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być ponumerowane. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Zakres i forma powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

 

UWAGA!!

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi.

 

Wszelkich informacji udziela Pani Grażyna Kowalewska – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 14. Nr telefonu  86- 218-85-52 oraz Pan Janusz Krajewski (86) 215 67 00

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

..............................................................

     (nazwa Wykonawcy, adres)                                                          Łomża, …………...2020r.

Nr tel…………….nr fax……………..

 

OFERTA

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów PPOŻ”

 

1.Oferuję(my) wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia,   zgodnie z wymogami Zamawiającego za łączną kwotę w wysokości:    

 

Brutto: …………………….……….. zł,(słownie:………………………………………………….…… zł).

 

2. Termin realizacji zgodny z zaproszeniem do złożenia oferty:

3. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy.

 

 

                                                                                             …………………………………….

                                                                                                         (data i podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. H. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża.

 

 1. 2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Marcin Wieczorek, e-mail:  iod@przedszkole14.lomza.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przedszkola do części żłobkowej oraz dostosowanie  do przepisów PPOŻ

- na podstawie Art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r. – jako niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Prawo zamówień publicznych).

 

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa, tj. Ustawa o finansach publicznych oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

 

 1. 5.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

 

 1. 6.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. 7.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. 9.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia realizacji zamówienia publicznego, następnie zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów przez okres 5 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – wzór umowy

 

U M O W A    NR …………….

 

W dniu ...... ……. 2020 r. w Łomży pomiędzy …………………………………… zwanym w treści umowy

Zamawiającym reprezentowanym przez  :

……………………………………………………………………………………………………………,

a

…………………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Projektanta na wykonanie dokumentacji technicznej na „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przedszkola nr 14
w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów PPOŻ

§ 1

W ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów PPOŻZamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania w/w dokumentację techniczną.

 1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera:

1)    Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami  – zał. Nr 1 do umowy

2)    Oferta Projektanta - zał. Nr 2 do umowy, stanowiące integralną część umowy.

§ 2

 1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 30.04.2020. Za wykonanie zamówienia uważa się dostarczenie Zamawiającemu pełnej (kompletnej) dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.
 2. Przekazywane opracowania muszą być zaopatrzone w ich wykaz oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zostają wydane
  w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, które Projektant ma uzyskać na podstawie opracowanej dokumentacji i przekazać Zamawiającemu musi być prawomocne.
 3. Dokumentacja projektowa jako opis przedmiotu zamówienia powinna być zgodna
  z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz aktami wykonawczymi do ustawy.
 4. Dokumentacja Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
 5. Przekazanie dokumentacji przez Projektanta nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 3

 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty jest kwota określona w ofercie Projektanta.
  1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ryczałtowe i wyraża się kwotą  ………………. (słownie: …………………………………………………..).
  2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
   1. Do powyższej ceny  zostanie doliczony podatek VAT, którego stawka wynosi ……….. na kwotę ……………. Kwota brutto wynosi: ………….. zł. (słownie …………………………….)

§ 4

 1. Projektant zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w §3 umowy, do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w opracowanej przez Projektanta dokumentacji projektowej.
 2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Projektanta wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na podstawie tych projektów, jednak nie później niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
 3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia, obejmujących prawo do korzystania rozporządzania opracowaniem na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do:

1)    korzystania z opracowania na własny użytek,

2)    udostępniania osobom trzecim,

3)    utrwalania na wszelkich nośnikach,

4)    zwielokrotniania na wszelkich nośnikach,

5)    wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu egzemplarzy,

6)    wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych ( internet ).

7)    dokonywania zmian w przedmiocie umowy pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia.

 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do wykonywania praw zależnych 
  w stosunku do dzieła będącego przedmiotem umowy. 
 2. Projektant oświadcza, że wyraża zgodę na publikację opracowanej zgodnie  z umową dokumentacji projektowej na stronie internetowej www.lomza.pl/bip.
 3. W związku z powyższym oświadczeniem Projektanta Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 4. Projektant oświadcza, że w dacie przeniesienia majątkowych praw autorskich do Dokumentacji Technicznej będącej przedmiotem umowy przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie (w tym prawa do korzystania i rozporządzania). W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Projektant zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie majątkowe do Dokumentacji Technicznej na następujących polach eksploatacji:

1)  w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Dokumentacji Technicznej dowolną techniką,

2)  w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 1 w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania Dokumentacji Technicznej lub jej elementów w działach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp  w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z wyjątkiem, gdy rozwiązanie lub odstąpienie od umowy następuje z przyczyn dotyczących Zamawiającego, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe na pozostałych, nie wymienionych w ust. 2, wszystkich znanych i nieznanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji Technicznej albo egzemplarzami, na których Dokumentację Techniczną utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
 2. Projektant z chwilą zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy następuje z przyczyn dotyczących Zamawiającego,  przeniesie  na Zamawiającego, obok majątkowych praw autorskich, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Dokumentacji Technicznej, w tym Projektant zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań, przeróbek, adaptacji Dokumentacji Technicznej – w zakresie i na polach eksploatacji określonych w umowie.
  1. Projektant wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego modyfikacji lub zmian  w przedmiocie Dokumentacji Technicznej z chwilą rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy następuje z przyczyn dotyczących Zamawiającego.  Zamawiający ma pełną swobodę w sposobie korzystania z Dokumentacji Technicznej,  w szczególności Zamawiający jest uprawniony, ale niezobowiązany do rozpowszechniania Dokumentacji Technicznej.
  2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym  w ust. 10 i 11, tak w kraju, jak i za granicą, a w szczególności Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich, a także na zezwolenie na wykonanie autorskich praw zależnych. Prawo, o którym mowa w ust. 10 i 11 ma charakter nieograniczony w czasie i nieodwołalny, a wynagrodzenie z tytułu jego przeniesienia zawiera się w wynagrodzeniu Projektanta, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy. 
  3. Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji Technicznej, które zostaną Zamawiającemu przekazane w związku z wykonaniem umowy, z chwilą ich odbioru.

§ 5

 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jednoetapowo

-      100% po dostarczeniu Zamawiającemu pełnej (kompletnej) dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie z § 9 ust 5

 1. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron. Odbiór dokumentacji nastąpi po sprawdzeniu  i stwierdzeniu, że są wykonane zgodnie z umową – patrz § 9 ust 5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub braków  Zamawiający określi nieprzekraczalny termin na usunięcie wad. 
 2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Projektanta w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek

Projektanta  Nr ………………………………...

Za nieterminowe opłacenie faktury  VAT przysługują Projektantowiodsetki ustawowe.

 1. Fakturę Wykonawca ma wystawić następująco:

Nabywca - Miasto Łomża, adres Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Odbiorca - …………………………………………………………………..

§ 6

1. Zamawiający może dochodzić od Projektanta  kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

 a/ za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 1% wynagrodzenia netto dziennie za każdy dzień zwłoki  licząc od umownego terminu jej dostarczenia.

 b/ zwłokę w usunięciu wad wykonanych opracowań w wysokości 1% wynagrodzenia netto dziennie za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

 c/ za odstąpienie od umowy przez Projektanta lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego ustalonego
w §3 .

d/  za każdy brak udzielenia w terminie informacji wskazanych w §9 ust 3 – 1000,00 złotych 

e/ za każde niewzięcie udziału w konsultacjach lub naradach wskazanych w §9 – 1500,00 złotych za każdą nieobecność

 1. Błędy w przedmiocie zamówienia stwierdzone po odbiorze, Projektant zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się Projektanta od dokonania naprawy błędów, zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zastępczego innemu podmiotowi w zakresie usunięcia w/w błędów na koszt Projektanta.
 2. Strony ustalają, że za błędy w dokumentacji, które zwiększyłyby koszt realizacji robót określonych w dokumentacji, odpowiada Projektant i poniesie pełne koszty ich usunięcia.
 3. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 4. Kary umowne i odszkodowanie podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Projektanta.
 5. W przypadku gdy wysokość kar za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy przekroczy 30% wynagrodzenia to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

Wykonawcy wówczas nie przysługuje żadne wynagrodzenie czy też odszkodowanie.
§ 7

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 2. Nieważna jest zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta,chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie  można było przewidzieć przy zawarciu umowy.
 3. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych  (np. wydania warunków do projektowania, uzyskania decyzji, opinii, w tym akceptacji projektowanych rozwiązań itp.), jednakże pod warunkiem, że Wykonawca złoży niezbędne dokumenty do organów administracji i innych, przy uwzględnieniu  zapisów    i procedur właściwych dla danego postępowania.
 4. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
 5. Dopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy rozumiana w ten sposób, że wiedza o jej wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o to zamówienie, czy też wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w szczególności wydłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy przez niezależne od woli stron wydłużające się konsultacje społeczne, protesty, sprzeciwy mieszkańców oraz konieczność wynikłą na etapie projektowania w zakresie rozszerzenia zakresu prac projektowych.

§ 8

 1. Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego regulujących umowę o dzieło, może odstąpić od umowy także  w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
 2. Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Projektanta, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Projektanta.
 3. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej
  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1. oraz musi zawierać uzasadnienie.  
 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Projektant nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace.  

 

§ 9

 1. Do kierowania pracami projektowymi wymienionymi w § 1 niniejszej umowy Projektant wyznacza …………………………….
 2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się ………………………..
 3. Projektant na każde wezwanie Zamawiającego w formie przez niego wskazanej, 
  w terminie do 1 dnia roboczego ma przedstawić stan zaawansowania prac projektowych
  i udzielić innych wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w szczególności udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane przez potencjalnych oferentów
  w postępowaniu przetargowym na realizację zaprojektowanych robót.
 4. Projektant zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych, na których zaprezentuje rozwiązania projektowe i naradach dotyczących realizacji przedmiotu umowy
  w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
 5. Projektant przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przedłoży dokumentację projektową celem uzyskania akceptacji rozwiązań projektowych w niej przyjętych. Zamawiający ma 14 dni na wyrażenie akceptacji lub wniesienia uwag,  w przypadku milczenia lub nie wniesienia uwag do dokumentacji w/w okresie uznaje się ją za uzgodnioną. 

§ 10

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujące proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.
 2. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla

Zamawiającego i 1 egz. dla Projektanta.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                PROJEKTANT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

[2] W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2020-02-07 14:57:36

Archiwum

Data Autor
2020-02-07 14:57 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-02-07 14:56 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-02-07 14:54 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-02-07 14:54 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-02-07 14:54 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-02-07 14:54 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-02-07 14:48 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-02-07 14:44 Agnieszka Lesiecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 462