pocztalomza@vp.pl
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
drukuj

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

            Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

www.sp9.miastolomza.pl

www.bip-lomza/sp9/

Data publikacji stron internetowych:

www.sp9.miastolomza.pl - 2014

www.bip-lomza/sp9/ - 2017.

Status pod względem zgodności:

            Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stornie publikacje w formie plików PDF lub .img mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane lub brak jest ich opisu alternatywnego. Zdjęcia i ilustracje mają charakter promocyjny lub wzbogacający dany tekst i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I                   ul. Księżnej Anny 18 18-400 Łomża,                                                             TEL: 86 218 82 46, Fax. 86 218 61 45 ,                                                     E-mail: pocztalomza@vp.pl , Storna internetowa: www.sp9.miastolomza.pl ; www.bip-lomza/sp9/

  

Informacje na temat procedury:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu: 86 218 82 46. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie strony jest Roman Szeligowski, e-mail: pocztalomza@vp.pl

            Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

 

 

  

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Roman Szeligowski
Odpowiada:Roman Szeligowski
Wytworzył:Roman Szeligowski
Data ostatniej zmiany:2021-03-30 14:03:37

Archiwum

Data Autor
2021-03-30 14:02 Roman Szeligowski zobacz
2021-03-30 13:58 Roman Szeligowski zobacz
2021-03-30 13:56 Roman Szeligowski zobacz
2018-06-20 09:41 Roman Szeligowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 718