drukuj

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 8 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458)

§ 1

Regulamin reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym   w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży .

 § 2

 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz.1458/;
 2. szkole – oznacza to Szkołę Podstawową nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży                      
 3. dyrektorze – oznacza to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży 
 4. pracowniku – oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej;

 § 3

 1.  Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.
 2. Służba przygotowawcza nie obejmuje osób zatrudnionych na zastępstwo.
 3. Decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku odbycia służby przygotowawczej podejmuje dyrektor szkoły  zawiadamiając pracownika na piśmie.  Zwolnienie to nie obejmuje zwolnienia z egzaminu.
 4. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne  przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
 5. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby i organizowaniem egzaminów dla pracowników szkoły  sprawuje  dyrektor.
 6. Wszyscy pracownicy  szkoły  są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów. 

§ 4

 1. Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześnie niż po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 2 miesięcy od zatrudnienia.
 2. Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.
 3. Termin rozpoczęcia, okres odbywania, jak i zakres tematyczny służby uzależniony jest od poziomu wiedzy i posiadanych kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w  szkole.
 4. O terminie rozpoczęcia służby oraz okresie jej odbywania decyduje  dyrektor .
  Na piśmie zawiadamia on  pracownika o skierowaniu go do odbywania służby.
  Wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Okres służby przygotowawczej może być przedłużony, nie dłużej jednak niż
  do 3 miesięcy łącznie.
 6. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

§ 5

 Służba przygotowawcza przebiega na podstawie obowiązującego „ Programu służby przygotowawczej” zatwierdzonego przez dyrektora. Program ten obejmuje:

1. Formę samokształcenia ,w ramach której pracownik zobowiązany jest zapoznać się treścią:

1)      Statutem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży .

2)      Regulaminem pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży.

3)      Innych regulaminów i instrukcji obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 5
im. Stanisława Staszica w Łomży.

2. Zajęcia teoretyczne ( szkolenia, seminaria, samokształcenie) dotyczące  zagadnień prawnych  i aspektów   praktycznych działania szkoły   w szczególności zapoznanie się
z treścią:

1)      Ustawy o systemie oświaty.

2)      Ustawy o pracownikach samorządowych.

3)      Ustawy o ochronie danych osobowych.

4)      Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

5)      Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

6)      Podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych.

7)      Podstawowymi zagadnieniami z prawa zamówień publicznych.

8)      Innymi aktami prawnymi, merytorycznie związanymi z powierzonym zakresem
      czynności.

9)      Dokładne poznanie rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.

10)  Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów urzędowych, oraz prowadzenia
      korespondencji urzędowej od momentu otrzymania jej przez pracownika do
      ostatecznego załatwienia.

11)  Poznanie zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów. 

§ 6

 1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik  przez 4 dni w tygodniu wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy, w której jest zatrudniony, a  w 5-tym dniu tygodnia odbywa praktyki na pozostałych stanowiskach pracy w szkole.
 2. Praca na stanowisku pracy  w której pracownik jest zatrudniony  w okresie służby przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym zaznajamianiu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych  na danym stanowisku  i prowadzeniu dla niej niezbędnej dokumentacji.
 3. Podczas praktyk na innych stanowiskach pracy w szkole  pracownik zaznajamia się z podstawowym zakresem zadań tych stanowisk, w szczególności pod kątem współpracy ze stanowiskiem pracy  na którym odbywa staż .
 4. Wszelkie formy doskonalenia wewnętrznego odbywają się na terenie szkoły, w godzinach pracy.

§ 7

1.Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed Komisją  
   Egzaminacyjną powołaną przez dyrektora szkoły liczącą od 2 do 4 osób.

2.W skład komisji mogą wchodzić :
-  dyrektor,
-  wicedyrektor ,
- główny księgowy.

3.Dyrektor  może powołać w skład komisji dodatkowo inne osoby, posiadające 
   odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

 1. W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie, pracownika odbywającego służbę przygotowawczą, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do bezstronności.

4. Egzamin kończący służbę przygotowawczą   organizowany jest w ostatnim tygodniu trwania służby.  

§ 8 

 1. Egzamin odbywa się w formie ustnej, w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji.
 2. Egzamin polega na odpowiedzi na 15 pytań, obejmujących zagadnienia związane
  z programem służby przygotowawczej o którym mowa w § 5.
 3. Za każdą odpowiedź na pytanie zawarte w zestawie pracownik otrzymuje punkty w skali od 0 do 3.
 4. Komisja oblicza punkty za wszystkie pytania i ustala procentową wartość punktów uzyskanych przez pracownika w stosunku do maksymalnej liczby punktów  możliwej do uzyskania.
 5. Pracownik, który uzyskał co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.
 6. Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma możliwości powtórnego przystąpienia do egzaminu.
 7. Obrady Komisji Egzaminacyjnej są niejawne. 

§ 9

1. Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą sporządza się  
      protokół, który zawiera:

1)      imię i nazwisko pracownika,

2)      nazwę stanowiska pracy,

3)      datę odbycia egzaminu,

4)      skład Komisji Egzaminacyjnej,

5)      wynik egzaminu.

2. Do protokołu załącza się   zestaw pytań wraz z oceną punktową dokonaną przez członków Komisji Egzaminacyjnej,

3. Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku egzaminu.

4.  Na podstawie protokołu, o którym mowa w punkcie 1  dyrektor szkoły wystawia pracownikowi w dwóch egzemplarzach zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym lub negatywnym , którego wzór stanowi załącznik 2 do regulaminu.  Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi, a drugi włącza do akt osobowych pracownika.

5. Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się w siedzibie szkoły.

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Łomża, 10 czerwca 2009 r.

Dyrektor szkoł
Małgorzata Pietrusewicz

  

     Załącznik nr 1

do Regulaminu określającego szczegółowy sposób
przeprowadzania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Szkole Podstawowej nr 5
im. Stanisława Staszica w Łomży

 

Łomża, dnia ………………..

Pan/i

.............................................

.............................................

 

Skierowanie do odbycia służby przygotowawczej

 1. Kieruje Pana/ Panią do odbycia służby przygotowawczej w okresie od ………..do………. w następującym zakresie:

a/ zapoznanie się z podstawowymi zadaniami na stanowisku pracy,

b/ zapoznanie się z zagadnieniami wymienionymi w § 5 Regulaminu określającego
    szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej  i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży.

 

.....................................................
( podpis i pieczęć  Dyrektora Szkoły)

 

     Załącznik nr 2

do Regulaminu określającego szczegółowy sposób
przeprowadzania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Szkole Podstawowej nr 5
m. Stanisława Staszica w Łomży

 

Łomża, dnia ……………………

 

  

ZAŚWIADCZENIE

O ODBYCIU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani......................................................................

złożył/a w dniu .......................................z wynikiem .................................................

egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych.

 

….........................................
( podpis i pieczęć  Dyrektora Szkoły)

 

*) 1 egzemplarz otrzymuje Pracownik;

*) 2 egzemplarz włączony jest do akt osobowych pracownika.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Szabłowska
Odpowiada:Małgorzata Szabłowska
Data ostatniej zmiany:2012-04-04 09:21:00

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4301