drukuj

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. STANISŁAWA STASZICA W ŁOMŻY


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 8 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458)

§ 1

1. Pracownicy Szkoły zatrudniani na stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia   21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych oraz w niniejszym regulaminie.
2. Okresowej oceny nie dokonuje się  w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż 6 miesięcy.

§ 2

Okresowej oceny dokonuje Dyrektor Szkoły, zwany dalej Oceniającym.

§ 3

1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata, i nie częściej niż raz na sześć miesięcy z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Termin dokonywania  oceny ustala Dyrektor Szkoły powiadamiając o tym pracownika na piśmie.
3. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku:
a) usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenia oceny,
b) istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska.
4. W przypadkach, o których mowa:
a) w ustępie 3 pkt a – ocena sporządzana jest w terminie 1 miesiąca od dnia powrotu Ocenianego do pracy,
b) w ustępie 3 pkt b – ocena sporządzana jest za okres przed zmianą zakresów obowiązków lub stanowiska.
5. Nowy termin sporządzania oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając
o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

§ 4

Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie poniższych kryteriów:
1.  Kryteria ogólne – obowiązkowe dla każdego pracownika:
a) znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków
wynikających z zajmowanego stanowiska i zakresu czynności,
b) wiedza i umiejętność organizowania pracy,
c) terminowość wykonywania zadań,
d) rzetelność wykonywania powierzonych zadań,
e) etyka zawodowa,
f)  podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.  
2. Kryteria wybrane przez dyrektora szkoły z poniższych:
a) wiedza specjalistyczna z zakresu pełnionej funkcji,
b) umiejętność posługiwania się urządzeniami ( np. komputerem),
c)  umiejętność podejmowania decyzji, bezstronność i obiektywizm,
d)  zdolność do samodzielnego wykonywania zadań,
e)  dyspozycyjność,
f)  umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych.    

§ 5

1. Oceny pracownika dokonuje się na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.
2. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:
1) określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego zadanych kryteriów, przy uwzględnieniu następujących ocen:
- ocena bardzo dobra – przyznawana, jeżeli Oceniany zawsze spełniał poszczególne kryteria, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania,
- ocena dobra – przyznawana, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał poszczególne kryteria w sposób odpowiadający oczekiwaniom,
- ocena zadowalająca – przyznawana, jeżeli Oceniany, zazwyczaj spełniał poszczególne kryteria w sposób odpowiadający oczekiwaniom,
- ocena niezadowalająca – przyznawana, jeżeli Oceniany często nie spełniał poszczególnych kryteriów w sposób odpowiadający oczekiwaniom;
2) uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez Ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwagę na spełnianie przez niego kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany.

§ 6

1. Przed dokonaniem czynności, o których mowa § 5 ust. 3  Oceniający przeprowadza
z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.
2. Podczas rozmowy oceniający :
a) omawia z Ocenianym wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego  podczas realizacji zadań
oraz spełnianie przez Ocenianego ustalonych kryteriów oceny,
b) określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia,
c) omawia z Ocenianym plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego Obowiązków.

§ 7

Dyrektor szkoły doręcza ocenę pracownikowi, a kopię umieszcza w aktach osobowych pracownika.

§ 8

1. W razie negatywnej oceny, pracownik poddawany jest ponownej ocenie nie później niż przed upływem 6 miesięcy, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, od dnia zakończenia poprzedniej oceny.
2. Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopie pisma dołącza  się do arkusza oceny.
3. Uzyskanie ponownej oceny negatywnej skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę,
z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

§ 9

1. Ocenianemu przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Dyrektora Szkoły lub/i złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy , w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny.
2. Odwołanie z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i powinno zawierać odniesienie do  wyniku oceny  negatywnej wraz ze wskazaniem kryteriów, z którymi nie zgadza się pracownik.
3. Odwołanie rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty wniesienia a o decyzji niezwłocznie informuje na piśmie Ocenianego.
5. Decyzja ta wyczerpuje tryb postępowania odwoławczego w  Szkole.

§ 10

1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.
2. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

§ 11

W kwestiach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły.

Łomża, 10.06.2009r.

Dyrektor szkoły

Małgorzata PietrusewiczZałącznik nr 1
do Regulaminu okresowej oceny pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży


Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
( nazwa szkoły )

I.  Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego
Imię        - ……………………………..                       
Nazwisko        - ……………………………..
Stanowisko    - ……………………………..
Data  zatrudnienia na stanowisku urzędniczym      - …………………………….
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku    - …………………………….

II. Kryteria okresowej oceny

1.  Kryteria ogólne – obowiązkowe dla każdego pracownika:
a) znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków
wynikających z zajmowanego stanowiska i zakresu czynności,
b) wiedza i umiejętność organizowania pracy,
c)  terminowość wykonywania zadań,
d) rzetelność wykonywania powierzonych zadań,
e) etyka zawodowa,
f)  podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.  
2. Kryteria wybrane przez dyrektora szkoły z poniższych:
a) wiedza specjalistyczna z zakresu pełnionej funkcji,
b) umiejętność posługiwania się urządzeniami ( np. komputerem),
c)  umiejętność podejmowania decyzji, bezstronność i obiektywizm,
d)  zdolność do samodzielnego wykonywania zadań,
e)  dyspozycyjność,
f) umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych.    

III.  Termin sporządzenia oceny na piśmie

Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi                …………………………………….
( należy wpisać miesiąc, rok )


Oceniający: ………………………………. – dyrektor szkoły


…………………………………………………………            ...........................................................
(data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku)  ( data, podpis i pieczęć oceniającego)

Zapoznałam się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie.…………………               …....................................                  
( miejscowość )               ( dzień, miesiąc, rok )

( podpis ocenianego )IV. Opinia dyrektora dotycząca wykonywania obowiązków zawodowych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………V. Ocena okresowa

Wykonywanie obowiązków przez Panią/Pana  ……………………………………………………..
w okresie od ……………………………….………..  do ………………………………………….
oceniam na poziomie ………………………………i przyznaję  …………………. ocenę okresową.


Skala ocen
( ocena pozytywna – gdy pracę urzędnika uznano za: bardzo dobrą, dobrą lub zadowalającą.
Ocena negatywna- gdy pracownik wykonywał obowiązki na poziomie niezadowalającym.)


Łomża                            ......................................    
( miejscowość )                      ( dzień, miesiąc, rok )

( podpis oceniającego )
VI. Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje Pani/Panu w terminie siedmiu dni od daty doręczenia oceny prawo odwołania do dyrektora lub/i złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.Zapoznałam  się z oceną sporządzoną na piśmie przez Panią/Pana …………………………………..
Łomża               ...............................              
( miejscowość)    ( dzień, miesiąc, rok )

( podpis ocenianego )

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Szabłowska
Odpowiada:Małgorzata Szabłowska
Data ostatniej zmiany:2012-04-03 19:15:53

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3695