drukuj

REGULAMIN PRACY PRACOWNIKÓW zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

 

PODSTAWA PRAWNA:

-   Art. 104  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  z poźn. zm.)

-  Art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r.  nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

REGULAMIN NINIEJSZY UWZGLĘDNIA PODSTAWOWE ZASADY ZAWARTE W:

- Kodeksie Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm),

-  Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm),

-  Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm),

-  Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z poźn. zm.),

-  Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz. U. z 2001 r.  nr 79,
poz. 854 z późn. zm.),

-  aktach prawnych pozostających w związku z działalnością szkoły, a wydanych przez organy władzy i administracji państwowej, w szczególności przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz władze samorządowe miasta Łomży.

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin jest aktem normatywnym ustalającym organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

2. Regulamin pracy określa w szczególności:

1)      postanowienia ogólne,

2)      obowiązki pracodawcy,

3)      obowiązki  pracownika,

4)      wypłatę wynagrodzenia,

5)      czas pracy,

6)      zwolnienia od pracy,

7)      porządek i dyscyplinę pracy,

8)      nagrody i wyróżnienia,

9)      odpowiedzialność porządkową pracowników,

10)  odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli,

11)  urlopy,

12)   bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową,

13)   ochronę pracy kobiet,

14)   postanowienia końcowe.

 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

pracodawcy- rozumie się przez to szkołę reprezentowaną przez dyrektora szkoły,

pracowniku- rozumie się przez to nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania.

4. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników szkoły tj. nauczycieli w rozumieniu przepisów Karty Nauczyciela oraz pracowników niebędących nauczycielami Dla nauczycieli, w zakresie nie objętym niniejszym regulaminem obowiązują zasady wynikające z Karty Nauczyciela, ustawy z dn. 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) oraz Kodeksu Pracy.  Dla pracowników niebędących nauczycielami – przepisy Kodeksu Pracy i Ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zaznajamia się z treścią regulaminu, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do akt osobowych wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do regulaminu.

ROZDZIAŁ II – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 2

I – przepisy dotyczące nauczycieli

1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących i prowadzących szkołę,

3) stworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.

 

§ 3

III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:

1. Zaznajomić pracowników  podejmujących pracę z:

1)  zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami,

2)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi,

3)  przepisami dotyczącymi zachowania tajemnicy służbowej i państwowej.

2. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiągnięcie    przez pracowników /przy wykorzystaniu ich kwalifikacji i uzdolnień/ wysokiej wydajności pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę i zakresem czynności.

3. Zapewnić odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwiające wykonywanie zadań poprzez:

1) zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ppoż., przy czym zwierzchnik nowo przyjętego do pracy pracownika przydziela mu pracę, udziela instrukcji o sposobie jej wykonania, zaznajamia z instrukcjami technicznymi i wyposażeniem oraz przydziela potrzebne do pracy narzędzia i materiały, wskazuje gdzie zgłosić się po odbiór niezbędnego sprzętu oraz wskazuje miejsce na jego przechowanie,

2) kierowanie pracownika na okresowe badania lekarskie, dopuszczanie  do pracy pracownika, którego stan zdrowia gwarantuje bezpieczeństwo w wykonywaniu powierzonej pracy,

3) prowadzenie systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż.,

4) wyposażenie pracowników w odzież ,obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej
i higieny osobistej według obowiązujących norm i czasokresów zużycia według załącznika nr 2.

4. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie za pracę.

5. Ułatwiać pracownikom podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych.

6.Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu nauki warunki sprzyjające  przystosowaniu do należytego wykonywania zadań.

7. Ściśle współpracować z zespołem pracowników oraz organizacjami związkowymi na terenie szkoły.

8. Zaspakajać w miarę posiadanych środków , bytowe ,socjalne i kulturalne potrzeby  pracowników.

9. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy.

10. Wpływać na kształtowanie się w szkole zasad współżycia koleżeńskiego i partnerskiego.

11. Prowadzić akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

12.Pracodawca obowiązany jest przyjmować pracowników w sprawie skarg,  wniosków i zażaleń.

13. Pracodawca  dokonuje naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w sposób otwarty i konkurencyjny, zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem.

14. Dla pracownika, podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony Pracodawca organizuje służbę przygotowawczą zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem.

15. Pracodawca dokonuje na piśmie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym  kierowniczych stanowiskach urzędniczych zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem.

 

ROZDZIAŁ III – OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

§ 4

I – przepisy dotyczące nauczycieli

1. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz   podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

3)  kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

4)  dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą    demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

§ 5

III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

1. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę prawidłowo, sumiennie i starannie, dążyć do uzyskania jak   najlepszych wyników pracy i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę oraz stosować się do poleceń przełożonych, które nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.

2. Podstawowymi obowiązkami każdego pracownika są:

1) przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę czasu pracy  i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny,

2) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu pracy i ustalonego przez pracodawcę porządku,

3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  przepisów przeciwpożarowych,

4) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie pomocy podwładnym, pomoc w adaptacji zawodowej pracownikom nowo zatrudnionym,

5) przejawianie należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność szkoły, dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy, zabezpieczenie po zakończeniu pracy urządzeń, narzędzi pracy i wyłącznie odbiorników prądu, zamykanie pomieszczeń  i oddawanie kluczy do miejsc wyznaczonych na ich przechowanie (pokój socjalny,  sekretariat),

6) kulturalne i życzliwe traktowanie uczniów,  rodziców i interesantów,

7) dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,

8) zapobieganie sprzeniewierzeniom i kradzieży majątku szkoły,

9) przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej określonej w stosownych przepisach,   a także przechowywanie dokumentów w przeznaczonym do tego miejscu, a po zakończeniu pracy odpowiednie ich zabezpieczenie,

10)  zawiadomienie niezwłocznie przełożonego o charakterze lub przyczynie uniemożliwiającej stawienie się do pracy, jak również uprzedzenie z góry o wiadomej przyczynie  powodującej nieobecność w pracy,

11) niezwłoczne zgłoszenie swoim przełożonym wszelkich przeszkód w wykonywaniu pracy,

12)  zawiadomienie starszego referenta w sekretariacie o zmianie miejsca zamieszkania i aktualizowanie danych personalnych,

13)  podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz czynne uczestniczenie w formach kształcenia zawodowego, o ile jest to uzasadnione interesem szkoły,

14)  dbanie o dobre imię szkoły i właściwe reprezentowanie jej na zewnątrz,

15)  zachowanie drogi służbowej we wszystkich sprawach, w których nie przewidziano innego trybu postępowania,

16)  poddawanie się wstępnym i kontrolnym badaniom lekarskim w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Pracownik ma obowiązek pełnienia dyżurów w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, nauczyciele mają obowiązek sprawować dyżur nad uczniami  szkoły również w czasie przerw międzylekcyjnych według ustalonego przez pracodawcę harmonogramu.

4. Do szczególnie rażących przypadków naruszania ustalonego porządku należą:

1) nieprzybycie do pracy, spóźnianie się, samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia,

2) stawienie się do pracy po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości , spożywanie alkoholu w czasie   pracy i miejscu pracy,

3) palenie tytoniu na terenie szkoły,

4) zakłócanie porządku w miejscu pracy,

5) niewykonywanie poleceń przełożonych wynikających ze stosunku pracy,

6) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

7) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej  określonej w odrębnych przepisach,

8) dokonanie nadużyć w zakresie korzystania z ubezpieczenia społecznego.

5.   Zachowania określone w ust. 4  stanowią ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych  i  mogą spowodować rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

6.  W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia, udzielonej pożyczki itp..

ROZDZIAŁ IV – CZAS PRACY

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

§ 6

I – przepisy dotyczące nauczycieli

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40   godzin tygodniowo.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 art. 42 KN lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 art. 42 KN.

2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem     i doskonaleniem zawodowym,

3) zadania zlecone przez dyrektora, związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania szkoły,

4) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,

3. Normy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami nauczycieli określa Karta Nauczyciela.

4. Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę za zgodą organu prowadzącego szkołę albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole.

6.  Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.

7.  Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.6 KN:
- dyrektorowi  szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w ust. 3 art.42 KN w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć. Dotyczy to również nauczyciela, który obowiązki dyrektora pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

8.  Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy z wyjątkami przewidzianymi przepisami Karty Nauczyciela.

9.  Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa
w art.    42 ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych.

10. Obecność w pracy nauczyciele potwierdzają wpisem  w dzienniku lekcyjnym , dzienniku zajęć pozalekcyjnych, książce zastępstw, protokołach i listach obecności na naradach i zebraniach.

 

§ 7
II – przepisy dotyczące pracowników niebędących nauczycielami

 

1.  Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika nie będącego nauczycielem na wykonanie obowiązków służbowych.

2.  Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc.

3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

4. Pracownicy administracji szkoły pracują w godzinach od 7.00  do 16.00.

5.  Godziny rozpoczynania i kończenia pracy dla poszczególnych grup pracowników obsługi określa Dyrektor Szkoły.

6. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.

7. Dyrektor Szkoły na prośbę pracownika może odpowiednio zmienić godziny rozpoczynania i kończenia pracy.

8. Pracownicy, których dobowy wymiar wynosi co najmniej 6 godzin, korzystają z 15 minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy, w czasie określonym przez Dyrektora szkoły.

9. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną 22.00 i 6.00.

10. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

11. Za pracę w niedziele oraz święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 dnia następnego.

12.  Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę i święto pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu lub w innym terminie po uzgodnieniu z pracownikiem.

13. Pracownicy niebędący nauczycielami fakt stawienia się do pracy potwierdzają osobiście podpisem na liście obecności, przed godziną rozpoczęcia pracy.

§ 8

III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 1. Pracownik ma obowiązek stawienia się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy. Sprawdzanie obecności pracowników na stanowiskach pracy należy do przełożonych.

 2. W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik będący nauczycielem obowiązany jest niezwłocznie po przybyciu  do pracy zgłosić się do przełożonego, podając powody spóźnienia się do pracy.

 3. W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik niebędący nauczycielem obowiązany jest niezwłocznie po przybyciu do pracy podać powody spóźnienia, zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za ewidencję obecności w pracy, która udostępni listę obecności
  do podpisu.

 4. Pracownik prowadzący sprawy kadrowe prowadzi ewidencję nieobecności i spóźnień.

 5. Załatwianie spraw służbowych i prywatnych wymagających wyjścia poza teren szkoły        w godzinach pracy winno odbywać się po uzyskaniu zgody przełożonego i zostać odnotowane w książce wyjść, która znajduje się w sekretariacie, oznaczając powód, miejsce, godzinę wyjścia i powrotu do pracy.

 

ROZDZIAŁ V – ZWOLNIENIA OD PRACY

§ 9
III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

1.  Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

1)  2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

2)  1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

2. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1 i ust. 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w Kodeksie Pracy.

4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.

5. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

6. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego.

7. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty.

8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wykonywania zadań lub czynności;

1)  ławnika w sądzie,

2)  członka komisji pojednawczej.

9. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu oddania krwi lub przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich.

10. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika :

1) będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także  w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego na szkolenie pożarnicze,

2)  na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

11. W razie skorzystania przez pracownika szkoły ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 9  ust. 4 – 10 ,pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w Kodeksie Pracy pod warunkiem, że nie otrzymał od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu, do wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

12. Pracownicy (lub pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

13.  Załatwianie spraw osobistych, spraw społecznych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno się odbywać w czasie wolnym od pracy.

14. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

15.  Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.

16. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w pkt.15 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. Wyjście pracownika w celach prywatnych podlegające odpracowaniu musi być odnotowane w książce wyjść znajdującej się w sekretariacie Dyrektora Szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI – WYPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 10
I – przepisy dotyczące nauczycieli

1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32 KN, składa się z:

1)  wynagrodzenia zasadniczego,

2)  dodatków: za wysługę lat, wiejskiego, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, wychowawstwo oraz za warunki pracy,

3)  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4)  nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dodatków socjalnych określonych
w art. 54 KN.

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.

3. Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy.

4. Wynagrodzenie z dodatkiem za wysługę lat wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

5.  Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca.

§11

II – przepisy dotyczące pracowników niebędących nauczycielami

1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

2. Wynagrodzenie płatne jest co miesiąc z dołu ostatniego dnia miesiąca; jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

3. Wypłata za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest ostatniego dnia miesiąca.

4. Wynagrodzenia i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

5. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami określa Regulamin Wynagradzania  Pracowników niebędących nauczycielami.

§12

III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

1. Wynagrodzenie nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia  ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z zastrzeżeniem ust 2.

2.  Wynagrodzenie na wniosek pracownika jest przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy.

3.  Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:

1)  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

2)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych
niż świadczenia alimentacyjne,

3)  kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy,

4)  inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził pisemną zgodę,

5)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

4.  Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ VII – PORZĄDEK I DYSCYPLINA PRACY

§ 13

III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

1. Pracownicy obowiązani są do punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy. Pracownicy niebędący nauczycielami obowiązani są do podpisywania listy obecności przed godziną rozpoczynania pracy. Obecność nauczyciela w szkole wynika z prowadzonej przez niego dokumentacji pedagogicznej zgodnie z § 6 pkt.13.

2. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych – pracownik winien uprzedzić pracodawcę.

3. W razie niestawienia się do pracy , pracownik obowiązany jest zawiadomić o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania niezwłocznie , nie później niż w drugim dniu nieobecności osobiście, telefonicznie, przez inne osoby lub przez pocztę . W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt.2 będzie usprawiedliwione , jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności
(np. obłożnie chory, brak domowników, inne zdarzenie losowe).

5.   Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy przedstawiając odpowiednie dowody najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

6. Opuszczanie całości lub części dnia pracy bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:

1)  wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,

2) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

3)  okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem do  lat 8,

4)  nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie pracownika do pracy,

7.  Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1)  zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie
z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

2)  decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

3)   imienne wezwanie pracownika do osobistego stawiennictwa się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

8.  Listy pracowników nie będących nauczycielami winny być codziennie sprawdzane.

9. Dokonywanie zmian lub dopisków w liście obecności przez pracowników jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

10.  Pracownikowi nie wolno opuszczać w czasie godzin pracy miejsca pracy bez zgody lub polecenia Dyrektora.

11.  Pracownik wychodzący w godzinach pracy poza gmach szkoły ma obowiązek wpisania do książki wyjścia celu i godziny wyjścia oraz godziny przewidywanego powrotu, a po powrocie do miejsca pracy – również godziny przybycia.

12. W czasie nieobecności pracownika dyrektor decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.

13. Pracownik, który w związku z wyjściem w teren lub poza budynek szkoły opuszcza pomieszczenie, w którym pracuje, obowiązany jest każdorazowo poinformować jednego ze współpracowników o miejscu swego pobytu i godzinie powrotu. W przypadku, gdy pracownik sam zajmuje pomieszczenie, jest obowiązany umieścić odpowiednią informację na kartce zamieszczonej na drzwiach.

14. Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest przed opuszczeniem terenu szkoły do uporządkowania stanowiska pracy, zabezpieczenia szaf i biurek z aktami oraz sprawdzenia urządzeń mogących być źródłem pożaru lub innych szkód. Klucze od zajmowanego przez pracownika pomieszczenia, po jego uprzednim zamknięciu, należy oddać do pokoju socjalnego lub sekretariatu szkoły.

15. Pracownik może prowadzić zajęcia dodatkowe po godzinach pracy na terenie szkoły tylko po uzyskaniu zezwolenia dyrektora.

16.  Wstęp i przebywanie pracownika na terenie szkoły w stanie po użyciu alkoholu jest zabronione.

17.  Na teren szkoły nie wolno wnosić alkoholu.

18.  Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

19.  Wynoszenie z gmachu jakiegokolwiek sprzętu szkolnego bez zgody dyrektora szkoły jest niedopuszczalne.

20. Za spowodowanie szkód materialnych w mieniu szkoły pracownik ponosi odpowiedzialność według zasad określonych w Kodeksie Pracy, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

ROZDZIAŁ VIII – NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 14

I - przepisy dotyczące nauczycieli

1.  Za wieloletnią pracę nauczyciele otrzymują nagrody jubileuszowe w wysokości określonej przepisami Karty Nauczyciela.

2.  Nauczycielom mogą być przyznane indywidualne nagrody oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z Regulaminem Przyznawania Nagród Dyrektora Szkoły.

3. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora szkoły, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, nauczyciele mogą otrzymywać nagrody, ordery, odznaczenia państwowe i resortowe zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela i ustawy z dn. 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( Dz. U. z 1992 Nr 90 poz. 450 z późn. zm.)

§ 15
II – przepisy dotyczące pracowników niebędących nauczycielami

1. Pracownikom, którzy przez właściwe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia zgodnie z  Regulaminem Wynagradzania.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

 

ROZDZIAŁ IX – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW.

§ 16

III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

 

1.Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku pracy i dyscypliny pracy jest:

1)  złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie w godzinach pracy prac nie związanych z zadaniami wynikającymi
ze stosunku pracy,

2)  nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne opuszczanie pracy,

3)  stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,

4)  zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

5)  niewykonywanie poleceń przełożonych,

6)   niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników oraz dzieci i młodzieży,

7)  nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej,

8)  nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

2. W sytuacjach, o których mowa w pkt.1 pracownikowi może być udzielona:

1)  kara upomnienia,

2)  kara nagany ,

3.  Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy
w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

4. Kara może być wymierzona wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika w obecności innych osób ( przedstawiciel związków zawodowych, społecznego inspektora pracy, wicedyrektora).

5. Wpływy z kar przeznacza się na cele socjalne.

6.  Kara pieniężna za jedno przekroczenie, nie może być wyższa od jednodniowego   wynagrodzenia    pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej       części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.

7.  Kary stosuje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.

8.  Jeżeli stosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor, po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. W ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu pracownik może wystąpić do sądu pracy o uchylenie kary.

9.  Udzielone pracownikowi kary podlegają zatarciu po upływie roku nienagannej pracy w zakładzie i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

 

ROZDZIAŁ X – ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

§ 17

I - przepisy dotyczące nauczycieli

1. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w § 4 i §5 niniejszego regulaminu.

2.  Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.

3.  Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

1)  nagana z ostrzeżeniem,

2)  zwolnienie z pracy,

3)  zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

4)  wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

4. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

5.  Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej w ust. 1 pkt. 4 jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.

6. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

7. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji komisje dyscyplinarne przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa.

8. Drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli jest odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania.

9. Od prawomocnych orzeczeń odwoławczych komisji dyscyplinarnych przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach dyscyplinarnych stronom przysługuje odwołanie do właściwego na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

10. Do rozpatrzenia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.

11. Kary przewidziane w ust. 3 pkt.1-3 podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela ulega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia mu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie był on karany dyscyplinarnie lub sądownie.

12. Obowiązek wykonania postanowień ust. 3 spoczywa na Dyrektorze i organie prowadzącym szkołę.

ROZDZIAŁ XI – URLOPY

§ 18
I – przepisy dotyczące nauczycieli

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

1)  przeprowadzania egzaminów,

2)   prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego,

3)  opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Czynności, o których mowa w pkt. 1-3 nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

3.  W ramach ustalonego w pkt. 1 i 3 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego, co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

4.  Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

5.  Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych – w każdym następnym roku kalendarzowym.

6. Nauczycielom, którzy podnoszą kwalifikacje bez skierowania, dyrektor może udzielić bezpłatnego urlopu szkoleniowego. Nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

7. Nauczycielowi oddziału przedszkolnego przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

§ 19

II – przepisy dotyczące pracowników niebędących nauczycielami

1.  Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze i na zasadach ustalonych zgodnie z Kodeksem Pracy.

2.  Urlopy udzielane są zgodnie z planem urlopów uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. Przy ustalaniu planu urlopów uwzględnia się wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

3.  Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników szkoły poprzez potwierdzenie podpisem przez pracownika.

4.  Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

5.  Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb szkoły, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy.

6.  Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, nie dotyczy urlopu udzielonego na podstawie art. 1672.

7.  Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1)  czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2)  odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3)  powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy

4)  urlopu macierzyńskiego,
pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

8.  Część urlopu nie wykorzystaną z wyżej wymienionych powodów pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

9.  Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w szkole wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

10.  Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

11.  Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie przydzielone mu do wykonania sprawy, a w wyjątkowych wypadkach, sprawy nie załatwione przekazać osobie, która go zastępuje.

12.  Pracownikom, którzy podnoszą kwalifikacje bez skierowania, dyrektor może udzielić bezpłatnego urlopu szkoleniowego i zwolnienia z części dnia pracy w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia stron.

13.  Na pisemny wniosek pracownika dyrektor może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

ROZDZIAŁ XII – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


§ 20

III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

 

1.  Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

2.  Pracodawca jest zobowiązany:

1)  zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

2)  prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)  organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

4)  kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,

5)  wydawać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

6) wskazać pracownikowi miejsce odpowiednio zabezpieczone na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, a także własnego ubrania wierzchniego i materiałów (narzędzi) przydzielonych do pracy,

7) udostępnić pracownikom w formie pisemnej tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,

8)  informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,

9) informować pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy,

10)  przeciwdziałać mobbingowi.

3.  Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom okresowym.

4. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

5.  W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

6. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia,  pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ XIII – OCHRONA PRACY KOBIET

§ 21

III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

1.  Kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczyciela w trakcie odbywania stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

2.  Inne sprawy związane z ochroną pracy kobiet regulują odpowiednie przepisy kodeksu pracy.

3.  Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

4.  Kobiety w ciąży nie wolno delegować poza stałe miejsce pracy.

5. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

6. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż 1 dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.

7. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dzienne przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej 1 przerwa na karmienie.

§ 22

III – przepisy dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

 

 1. Wykaz prac wzbronionych kobietom określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545) zgodnie z załącznikiem nr 3.


ROZDZIAŁ  XIV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa pracy, a w szczególności Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela oraz aktów prawnych do nich wykonawczych.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc poprzedni regulamin.

 

§ 24

 

 1. Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów w godzinach pracy Szkoły. Interesanci, którzy
  nie mogą w powyższych godzinach załatwiać spraw w szkole winni indywidualnie uzgodnić     w sekretariacie Szkoły dogodny im termin.
 2. Sekretariat Szkoły jest czynny dla pracowników, uczniów i interesantów codziennie              w godzinach od 8.00 do 16.00.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, zastępuje  go upoważniony wicedyrektor szkoły .

§ 25

 1. Regulamin wchodzi w życie 14 dni po jego podpisaniu i podaniu do wiadomości w formie zarządzenia oraz poprzez udostępnienie jego treści w pokoju nauczycielskim i sekretariacie Szkoły.

Regulamin został zaopiniowany przez :

 1. Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica  w Łomży.
 2. NSZZ „Solidarność” przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica  w Łomży.

 

Dyrektor szkoły
Małgorzata Pietrusewicz

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Szabłowska
Odpowiada:Małgorzata Szabłowska
Data ostatniej zmiany:2012-03-29 18:21:12

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1150