poczta@mopslomza.pl
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
drukuj

Ochrona danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają.

Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Łomży, odbywać się będzie:

1) gdy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO),

2) w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą,  zgody na przetwarzanie danych osobowych  ( na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO),

3) w przypadku niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO),

4) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi ( na podstawie art.6 ust. 1 lit e RODO),

5) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej ( na podstawie art.6 ust. 1 lit. d RODO).

6) W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7) Mają Państwo prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży:

 • dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
 • sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
 • usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

8) Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej prze Państwa zgody, do momentu jej wycofania.

9) Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych - Wiesław Wieczorek tel. 86 216 4260 wew. 25, ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża lub wwieczorek@mopslomza.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej: Rozporządzenie) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że od tego dnia będą przysługiwały następujące poniżej prawa w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego przez MOPS w Łomży:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych nagrywanych za pomocą kamer wizyjnych wewnątrz budynku (tj. Kasa, wejście do budynku, piętro I hol i korytarz,  piętro II korytarz oraz wejście do serwerowni)  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży z siedzibą przy ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
 2. inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży jest Pan Wiesław Wieczorek, e-mail: wwieczorek@mopslomza.pl, tel. 86 2164260 wew. 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym);
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Policja, prokuratura, sądy i inne uprawnione organy;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni lub dłuższy jeżeli toczone będzie postępowanie, na wniosek pisemny organu;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wiesław Wieczorek
Odpowiada:Wiesław Wieczorek
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2021-01-13 13:56:19

Archiwum

Data Autor
2021-01-13 13:55 Wiesław Wieczorek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1291