pocztalomza@vp.pl
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
drukuj

Archwium - Procedury naboru/ Oferty pracy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko .........................................................................................................
 2. Data urodzenia .........................................................................................................................
 3. Dane kontaktowe .....................................................................................................................

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 1. Wykształcenie[1] .………............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 1. Kwalifikacje zawodowe1 ..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia1 ................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 1. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
  szczególnych ……………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 1. Dodatkowe dane osobowe, które kandydat chce przekazać …………………………………

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

                         
  .........................................                                   .........................................................................
        (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)                                                                             
       

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13.1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I , ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża; tel. 86/218 82 46, email: pocztalomza@vp.pl
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit g ) RODO tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 221 §1, §2 i §4 Kodeksu pracy, z wyjątkiem danych podanych w pkt 8, które będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO tj. zgody w związku z art. 221a,1b Kodeksu pracy;
 • podanie danych osobowych jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie, a konsekwencją ich niepodania jest odrzucenie kandydatury; nie podanie danych w pkt. 8 nie rodzi żadnych konsekwencji;
 • odbiorcami danych mogą być firmy dostarczające systemy informatyczne i kancelarie prawne;
 • dane będą przechowywane przez okres dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożono dokument;
 • przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie jaki zgoda została wyrażona;
 • przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Należy wypełnić, gdy informacje są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

reślonym stanowisku.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Bożena Dziekońska
Odpowiada:Dyrektor Bożena Dziekońska
Wytworzył:Michał Perkowski
Data ostatniej zmiany:2020-11-19 11:33:19
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2847