drukuj

Archwium - Główna

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Łomża, dnia 10.04.2003r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A


Ja, niżej podpisany(a),Roman Borawski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)1.stycznia 1960 r w Stawiskach

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:nie posiadam
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:nie posiadam
- papiery wartościowe: nie posiadam na kwotę: -----II.


1. Dom o powierzchni:----- m2, o wartości: -----
tytuł prawny: -----
2. Mieszkanie o powierzchni:72 m2, o wartości:75 000 zł.
tytuł prawny: własnościowe (hipoteczne)
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:----- powierzchnia:-----
o wartości:-----
rodzaj zabudowy: -----
tytuł prawny:-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:-----
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:nie posiadam
o wartości:-----
tytuł prawny: -----III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:nie posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-----IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-----V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie nabyłemVI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie prowadzę
- osobiście-----
- wspólnie z innymi osobami -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:-----
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście -----
- wspólnie z innymi osobami -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-----
2. W spółdzielniach:nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):-----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):-----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu:250 zł. umowa o dzieło
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji):samochód Daewoo Matiz (1999r.) ok. 12 000 zł.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt na zakup mieszkania 30 000 zł. w 2001 r.Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Łomża 10.04.2003r.
(miejscowość, data) (podpis)

_____________
1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2003-05-12 12:30:07
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 311