drukuj

Archwium - Główna

W skład MDK-DŚT wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 1. Dział finansowo-księgowy, 2. Kadry, 3. Dział administracyjno-gospodarczy, 4. Dział upowszechniania muzyki, tańca i form teatralnych, 5. Dział upowszechniania plastyki, fotografii i filmu, 6. Sekcja informacji i wydawnictw.

Całokształtem struktury MDK-DŚT kieruje Dyrektor przy pomocy głównego księgowego i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony kierownik jednostki organizacyjnej przy współpracy z głównym księgowym i pozostałymi kierownikami działów.


ROZDZIAŁ II
ZADANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MDK-DŚT

1. Dział finansowo-księgowy

Działem kieruje główny księgowy i bezpośrednio odpowiada za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej MDK-DŚT.
Do zadań działu należy całkowita obsługa finansowo-księgowa działalności MDK-DŚT, w tym:
» obsługa dotacji i funduszy celowych otrzymywanych przez instytucję,
» obsługa działalności gospodarczej prowadzonej przez MDK-DŚT,
» sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
» rozliczenia inwentaryzacyjne,
» obsługa kasowa,
» prowadzenie dokumentacji finansowej,

2. Kadry
Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników zatrudnionych przez MDK-DŚT, nadzorowanie ewidencji czasu pracy oraz współpraca z działem księgowości oraz kierownikami działów w sprawach płacowych i socjalnych.

3. Dział administracyjno-gospodarczy
Ogólnym zadaniem działu jest administrowanie obiektami i majątkiem MDK-DŚT oraz prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności:
» dbanie o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich obiektów i urządzeń technicznych będących w użytkowaniu instytucji,
» dbanie o właściwe funkcjonowanie instytucji gospodarczych MDK -DŚT;
» zabezpieczenie obiektów w zakresie ochrony przed pożarem, kradzieżami, dewastacją i innymi przewidywalnymi wypadkami,
» zaopatrywanie instytucji w sprzęt i materiały zgodnie z wnioskowanymi potrzebami poszczególnych działów i jednostek,
» planowanie i nadzorowanie remontów obiektów i urządzeń oraz prowadzenie ich konserwacji i bieżących napraw,
» dbanie o porządek, czystość i estetykę obiektów i posesji użytkowanych przez MDK-DŚT,
» wynajmowanie pomieszczeń i urządzeń,
» zlecanie opracowań i gromadzenie dokumentacji technicznej.

4. Dział upowszechniania muzyki, tańca i teatru.
Podstawowym zadaniem działu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie muzyki, tańca i teatru oraz prezentacja i popularyzacja różnorodnych form z tych dyscyplin sztuki. W szczególności do zadań działu należy:
» prowadzenie zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, teatralnych i pokrewnych w grupach i zespołach,
» tworzenie warunków dla rozwoju grup i zespołów związanych z MDK-DŚT,
» organizowanie koncertów, spektakli i innych prezentacji scenicznych,
» organizowanie prezentacji, przeglądów i konkursów amatorskiego ruchu artystycznego, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
» organizowanie i współorganizowanie imprez prezentujących kulturę i sztukę łomżyńską oraz wartościową sztukę z kraju i z zagranicy,
» promowanie i dokumentowanie realizowanych form i przedsięwzięć.
Zadania działu realizowane są w: klubie PopArt, sali teatralnej, "piwnicy muzycznej" i na doraźnych scenach plenerowych.

5. Dział upowszechniania plastyki, filmu i fotografii
Zadaniem działu jest edukacja i upowszechnianie w zakresie sztuk wizualnych - plastyki, fotografii i filmu. Cel ten realizuje się poprzez:
» prowadzenie stałych zajęć dydaktycznych,
» organizowanie wystaw, przeglądów, konkursów i warsztatów twórczych,
» promowanie własnych osiągnięć poprzez uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich wystawach, konkursach i przeglądach,
» prezentację i upowszechnianie wartościowej sztuki profesjonalnej,
» promowanie i dokumentowanie powyższych działań.
Bazę lokalową działu stanowią: Pracownia Plastyczna, Pracownia Fotograficzna, Galeria Bonar, Galeria Pod Arkadami.


6.Sekcja informacji i wydawnictw
Zadaniem sekcji jest współpraca z działami MDK-DŚT przy realizacji ich zadań, a głównie:
» opracowywanie i przygotowywanie materiałów drukowanych; zaproszeń, afiszów, plakatów, katalogów wystaw, programów, ulotek, itp.,
» współpraca z mediami w celu informowania o bieżącej działalności oraz promowanie imprez organizowanych przez MDK-DŚT,
wspomaganie działalności podstawowej i gospodarczej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2003-12-05 13:14:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 643