drukuj

Zamówienia publiczne

 

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

24-06-2020

Termin składania ofert

02-07-2020

Numer ogłoszenia

33161

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert za pośrednictwem poczty na adres:
Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży/Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży
ul. Kołłątaja 8 18-400 Łomża z dopiskiem: Kierownik Projektu lub przesłać na maila dyrektor@przedszkole14.lomza.pl w terminie do dnia 2.07.2020 roku godz. 12.00 (data wpływu). Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dyrektor@przedszkole14.lomza.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

GrażynaKowalewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 664 136 952

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Zarządzanie prawidłową realizacją projektu zgodnie z wymogami IZ RPOWP i wnioskiem.
2) Kierowanie i motywowanie personelu oraz porwana komunikacją miedzy uczestnikami projektu.
3) Organizacja spotkań z potencjalnymi uczestnikami projektu (organizacja biura projektu).
4) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej wspólnie z pozostałym personelem projektu.
5) Opracowanie regulaminów związanych z rekrutacją.
6) Nadzór nad prawidłową realizacją projektu (nadzór pedagogiczny, zatrudnianie kadry)
7) Kontrola przebiegu rekrutacji.
8) Kontakt z Uczestnikami Projektu, kadrą oraz podwykonawcami.
9) Sprawozdawczość merytoryczna projektu, w tym współpraca z Instytucją Zarządzającą.
10) Koordynacja zadań według harmonogramu projektu.
11) Nadzór nad rozliczaniem kosztów oraz rezultatów projektu.
12) Reprezentowanie projektu na zewnątrz.
13) Bieżący monitoring projektu, polegający na monitorowaniu osiągnięć założonych celów, rezultatów i produktów projektu, wynikających z przyjętych zapisów umowy o dofinansowanie.
14) Kontrola wszelkich płatności pod kątem zgodności z projektem oraz kwalifikowalności wydatków.
15) Rozliczanie środków w projekcie – przygotowanie wniosków o płatność, wniosku o płatność końcową, zaliczkę, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu.
16) Monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego (w tym wskaźników).
17) Podejmowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji projektu.
18) Przygotowywane niezbędnych dokumentów jak harmonogramy płatności, prognozy wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych itd., wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, w trybie i terminach określonych w tejże umowie.
19) Weryfikacja treści zamówień publicznych, niezależnie od ich wartości, pod kątem zgodności z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.
20) Przygotowywanie korespondencji z IZ w sprawach dotyczących projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: łomżyński Miejscowość: Łomża

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie kierownika projektu pn. „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku”

Przedmiot zamówienia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Zarządzanie prawidłową realizacją projektu zgodnie z wymogami IZ RPOWP i wnioskiem.
2) Kierowanie i motywowanie personelu oraz porwana komunikacją miedzy uczestnikami projektu.
3) Organizacja spotkań z potencjalnymi uczestnikami projektu (organizacja biura projektu).
4) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej wspólnie z pozostałym personelem projektu.
5) Opracowanie regulaminów związanych z rekrutacją.
6) Nadzór nad prawidłową realizacją projektu (nadzór pedagogiczny, zatrudnianie kadry)
7) Kontrola przebiegu rekrutacji.
8) Kontakt z Uczestnikami Projektu, kadrą oraz podwykonawcami.
9) Sprawozdawczość merytoryczna projektu, w tym współpraca z Instytucją Zarządzającą.
10) Koordynacja zadań według harmonogramu projektu.
11) Nadzór nad rozliczaniem kosztów oraz rezultatów projektu.
12) Reprezentowanie projektu na zewnątrz.
13) Bieżący monitoring projektu, polegający na monitorowaniu osiągnięć założonych celów, rezultatów i produktów projektu, wynikających z przyjętych zapisów umowy o dofinansowanie.
14) Kontrola wszelkich płatności pod kątem zgodności z projektem oraz kwalifikowalności wydatków.
15) Rozliczanie środków w projekcie – przygotowanie wniosków o płatność, wniosku o płatność końcową, zaliczkę, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu.
16) Monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego (w tym wskaźników).
17) Podejmowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji projektu.
18) Przygotowywane niezbędnych dokumentów jak harmonogramy płatności, prognozy wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych itd., wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, w trybie i terminach określonych w tejże umowie.
19) Weryfikacja treści zamówień publicznych, niezależnie od ich wartości, pod kątem zgodności z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.
20) Przygotowywanie korespondencji z IZ w sprawach dotyczących projektu.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie obejmująca okres 02.07.2020r. – 30.06.2022r. Wynagrodzenie będzie finansowane ze środków projektu pt. Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz programu „MALUCH +” 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) Wykształcenie wyższe.
2) Posiadanie - minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołami, zarządzaniu instytucją lub prowadzeniu działalności gospodarczej.
3) Praca w projektach edukacyjnych.
4) Znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i związanej z nim sprawozdawczości.
5) Znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych).
6) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
7) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Życiorys zawodowy/CV.
2) Załącznik nr 1 - oferta cenowa.
3) Załącznik nr 2 – klauzula RODO.
4) Załącznik nr 3 – projekt umowy.
5) Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym.
6) Dokumenty pożądane: kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewidujemy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Mijeski Żłobek Nr 3 w Łomży

Adres

ul. Kołłątaja 8

18-400 Łomża

podlaskie , Łomża

Numer telefonu

86 218 85 52

NIP

7182144919

Numer naboru

RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19

 

Artykuły

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2020-07-06 07:04:09

Archiwum

Data Autor
2020-06-25 12:35 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-06-24 16:01 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-05-05 07:39 Agnieszka Lesiecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 79