tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 5
drukuj

Organizacja

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:30. Zasady odpłatności za pobyt dzieci i żywienie w przedszkolu (wyciąg ze Statut) § 25 1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują: 1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka 2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej, 3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych, 5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka. 6) zajęcia z religii z udziałem nauczyciela katechety.

  1. Przedszkole udostępnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć dodatkowych, organizowanych na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem ponoszenia przez nich kosztów tych zajęć (Zał. Procedura organizacji zajęć dodatkowych)

 

3. Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.

 

4. Z rodzicem zostaje zawarta umowa zawartej pomiędzy Przedszkolem Publicznym Nr 5 a rodzicem, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń przedszkola.

 

5. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
Ø stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miejskiej w Łomży (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy oraz niektórych ustaw – Dz. U. z 2013 r. poz.827 – tak zwana ustawa przedszkolna) tj. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu
Ø faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową

 

6. W przypadku wydłużenia pobytu dziecka ponad zadeklarowaną i faktycznie odbytą liczbę godzin, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w wysokości: 1,00 zł  za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń

 

7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania z wyżywienia, które wynoszą:

 

1) za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,50 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

 

2) za dwa posiłki (śniadanie, obiad) – 85% dziennej stawki żywieniowej – tj. 3,80 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu

 

3) za każdy  posiłek osobno: śniadanie –25% stawki żywieniowej tj.1 ,10 zł, obiad – 60% stawki żywieniowej tj. 2,70 zł.; podwieczorek –15% stawki żywieniowej tj. 0,70 zł.

 

8. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust. 4, ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany niniejszej umowy.

 

9. Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka.

 

10. Opłaty za świadczenie usług w przedszkolu wnoszone są przez rodziców z góry na następny miesiąc w terminie do 20-tego.

 

11. Rodzice dzieci 5-letnich i 6-letnich mają obowiązek usprawiedliwienia nieobecności swoich dzieci poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby lub napisania usprawiedliwienia nie później niż 3 dni po dłuższej nieobecności.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Chrostowska
Odpowiada:Karolina Chrostowska
Wytworzył:Karolina Chrostowska
Data ostatniej zmiany:2019-10-21 22:31:48

Archiwum

Data Autor
2019-05-13 08:26 Karolina Chrostowska zobacz
2019-04-15 10:55 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 339