tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży
drukuj

Struktura muzeum

Regulamin organizacyjny

Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży

 

Muzeum Północno – Mazowieckie zwane dalej Muzeum jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. 2012, poz. 987)., ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.Dz.U.2012 poz. 406) oraz statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 434/LI/14

z dnia 26 marca 2014 roku.

 

§ 1.

Regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i zakresy działania komórek organizacyjnych instytucji. Integralną częścią Regulaminu jest schemat organizacyjny stanowiący jego załącznik.

 

§ 2.

Strukturę organizacyjną Muzeum stanowią:

 

I Dyrektor

 

1. Stanowiska, oddziały i działy podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi:

 

- Główny księgowy i Zespół Administracyjno – Finansowo – Gospodarczy;

 

- Galeria Sztuki Współczesnej - oddział Muzeum;

 

- Działy merytoryczne:

a) dział archeologii

b) dział bursztynu

c) dział etnografii

d) dział historii,

e) dział numizmatyczny,

f) dział sztuki i rzemiosła,

g) dział edukacji i promocji;

 

- Pracownia konserwatorska;

 

- Pracownia fotograficzna;

 

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

- Zespół do wyceny wartości przekazów, darów i przedmiotów oferowanych

do sprzedaży.

 

2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz , a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

Dyrektor w szczególności:

- sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej

- sprawuje ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum

- przedstawia właściwym instytucjom i organizatorowi plany rzeczowe i finansowe, sprawozdania oraz wnioski inwestycyjne

- sprawuje naczelną redakcję wydawnictw muzealnych

- wydaje zarządzenia

- sprawuje ogólny nadzór na kontrolą wewnętrzną, kontrolą zarządczą, zamówieniami publicznymi

- wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum

 

3. W przypadku nieobecności Dyrektora lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora obowiązków służbowych, zastępuje go wskazany pracownik w zakresie określonym stosownym pełnomocnictwem.

 

II Główny księgowy kieruje i odpowiada za całokształt gospodarki finansowej zgodnie
z obwiązującymi przepisami, oraz nadzoruje pracę zespołu administracyjno – finansowo – gospodarczego, a w szczególności:

 1. opracowuje na podstawie planów merytoryczno – wartościowych roczny plan finansowy w ujęciu wartościowym i ich zmiany w ciągu roku, przynajmniej dwukrotnie w roku: na dzień 30 czerwca, na dzień 31 grudnia, oraz w każdym przypadku przyznania zwiększenia dotacji podmiotowej w ciągu roku i przyznania wszelkich dotacji celowych z każdego źródła,

 2. sporządza roczne sprawozdanie finansowe w oparciu o obowiązujące przepisy,

 3. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych, zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym ,

 4. prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury,

 5. prowadzi rachunkowość zgodnie z zatwierdzoną polityką rachunkowości przez dyrektora w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

 6. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, prowadzi kontrolę zarządczą i wewnętrzną

 7. sporządza informacje półroczne z wykonania planu przychodów i kosztów,

 8. rozlicza dotacje celowe, podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy, od osób prawnych oraz podatki lokalne i inne opłaty,

 9. okresowo ustala lub sprawdza drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan aktywów
  i pasywów

 10. gromadzi i przechowuje dowody księgowe oraz pozostałą dokumentację zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, przygotowuje dokumentację księgową do archiwum.

 

Do zakresu działania Zespołu Administracyjno – Finansowo – Gospodarczego (w jego skład wchodzą pracownicy różnych komórek organizacyjnych) należy administrowanie majątkiem Muzeum, a w szczególności:

 1. budynkami

 2. transportem, sprzętem i urządzeniami

 3. sprawami administracyjnymi, wystawienniczymi, gospodarczymi

 4. prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych, zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej

 5. prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych

 6. prowadzenie spraw remontowo – budowlanych

 

Zadania swe realizują przez:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki, a w szczególności bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości, kontroli wstępnej, kontroli zarządczej oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej

2) opracowywanie informacji i kalkulacji wynikowych, umożliwiających skuteczną ochronę majątku i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie

3) nadzorowanie całokształtu działalności działów i oddziałów w zakresie zabezpieczeń
i rozliczeń finansowych

4) zaopatrzenie w sprzęt, materiały, urządzenia niezbędne do użytku ogólnego
i wystawienniczego

5) wykonawstwo robót technicznych, budowlanych, nadzór na transportem własnym
i wypożyczanym

6) dozór i właściwe zabezpieczenie majątku muzealnego – zabezpieczenia i systemy alarmowe, zabezpieczenie i ochrona transportu muzealiów

7) prowadzenie sekretariatu Muzeum, kontroli zarządczej i wewnętrznej

8) prowadzenie spraw związanych z pracami poligraficznymi

9) przestrzeganie ładu i porządku w pomieszczeniach i otoczeniu budynku oraz przestrzeganie regulaminu pracy przez zatrudnionych pracowników

10) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i prowadzenie spraw obrony cywilnej

 

 

III Galeria Sztuki Współczesnej ul. Długa 13 - na czele Galerii stoi kierownik, podlegający bezpośrednio dyrektorowi Muzeum i odpowiadający za całokształt pracy Galerii.

 

 1. galeria popularyzuje sztukę i edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych
  w zakresie działań plastycznych i estetycznych

 2. gromadzi, inwentaryzuje, kataloguje, opracowuje, udostępnia i zabezpiecza eksponaty z zakresu malarstwa, rzeźby i grafiki itp. wykonuje to w postaci papierowej i cyfrowej

 3. obsługuje zwiedzających, udostępnia zbiory do celów naukowych

 4. upowszechnia wiedzę i zbiory drogą wystaw, wykładów, spotkań, odczytów, lekcji, warsztatów, konferencji itp.

 5. organizuje wystawy własne łącznie z zabezpieczeniem transportu, protokółami przejmowania i zwrotu wystaw, zabezpieczeniem w sprzęt wystawienniczy,

 6. współuczestniczy w organizacji wykonawstwa aranżacyjnego lub plastycznego przy wystawach organizowanych w budynku muzeum

 7. prowadzi działalność upowszechnieniową drogą projektowania, realizacji
  i dystrybucji druków, zaproszeń, plakatów, informatorów i innych materiałów,
  w porozumieniu z innymi działami i oddziałami oraz przygotowuje ustne, pisemne , elektroniczne informacje dla środków masowego przekazu, obsługa strony internetowej Muzeum i BIP

 8. opracowuje materiały do zaproszeń katalogów, przewodników, informatorów, plakatów itp., oraz publikuje wyniki badań , wykonuje to w postaci papierowej
  i cyfrowej

 9. sprawuje nadzór merytoryczny nad ekspozycjami o charakterze związanym
  z zakresem swego działania

 10. współpracuje z towarzystwami społeczno – kulturalnymi, instytucjami, szkołami itp.,
  w zakresie swego działania

 11. opracowuje plany i sprawozdania

 12. prowadzi sprawy organizacyjne, administracyjne i techniczne

 13. gospodaruje pomieszczeniami galerii, sprzętem i urządzeniami

 14. wykonuje zadania w zakresie kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej, zamówień publicznych, przestrzegania przepisów bhp, ppoż.

 

 

IV Działy merytoryczne Muzeum ul. Dworna 22 c – na czele działu stoi pracownik odpowiadający za całokształt działalności działu.

 

a) dział archeologii

 1. gromadzi zbiory drogą badań wykopaliskowych, badań powierzchniowych, darów
  i przekazów, a także gromadzi numizmaty drogą przekazów, darów i zakupów

 2. inwentaryzuje, opracowuje karty katalogu naukowego muzealiów archeologicznych,
  prowadzi księgi polowe w postaci papierowej i cyfrowej

 3. przechowuje muzealia w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych

 4. zabezpiecza, konserwuje i rekonstruuje w ramach własnych możliwości i zleceń

 5. organizuje i prowadzi badania terenowe, obsługa zwiedzających, dyżury

 6. udostępnia zbiory dla celów naukowych

 7. upowszechnia wiedzę drogą wystaw, wykładów, spotkań, odczytów, lekcji, warsztatów, konferencji

 8. opracowuje materiały do katalogów, przewodników, informatorów oraz publikuje wyniki badań w formie papierowej i cyfrowej

 9. gromadzi materiały dokumentacyjne, a także dokumentację fotograficzną badań

 10. sprawuje nadzór merytoryczny nad kolekcjami i zbiorami muzealnymi, eksponatami archeologicznymi

 11. współpracuje z towarzystwami kulturalnymi, instytucjami, szkołami w zakresie archeologii

 12. prowadzi samokształcenie i praktyki studentów

 13. opracowuje plany i sprawozdania

 14. kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.

 

b) dział bursztynu

 1. gromadzi surowiec bursztynowy, wyroby z bursztynu i narzędzia z dorzecza Narwi Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Puszczy Zielonej

 2. inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje muzealia w z zakresu swego działania w formie papierowej i cyfrowej

 3. przechowuje muzealia w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych

 4. zabezpiecza, konserwuje eksponaty w ramach własnych możliwości i zleceń

 5. organizuje i prowadzi badania i penetracje terenowe

 6. upowszechnia wiedzę i zbiory drogą wystaw, wykładów, spotkań, odczytów, lekcji, warsztatów, konferencji itp.

 7. opracowuje materiały do katalogów, przewodników, informatorów oraz publikuje wyniki badań w postaci papierowej i cyfrowej

 8. sprawuje nadzór merytoryczny nad ekspozycjami o charakterze związanym
  z zakresem swego działania, obsługa zwiedzających ,

 9. opracowuje plany i sprawozdania

 10. kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.

 

c) dział etnografii

 1. gromadzi zbiory w zakresie kultury i sztuki ludowej drogą zakupów, darowizn, zapisów oraz przez przyjmowanie depozytów i pozyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,

 2. inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje muzealia etnograficzne w formie papierowej i cyfrowej,

 3. przechowuje muzealia w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, magazynuje je w sposób dostępny dla celów muzealnych,

 4. zabezpiecza, konserwuje i rekonstruuje eksponaty w ramach własnych możliwości zleceń,

 5. organizuje i prowadzi badania i penetracje terenowe,

 6. udostępnia zbiory do celów naukowych, obsługa zwiedzających, dyżury,

 7. upowszechnia kulturę i sztukę ludową drogą wystaw, wykładów, spotkań, odczytów, warsztatów, lekcji, konferencji itp.,

 8. opracowuje materiały do katalogów, przewodników, informatorów oraz publikuje wyniki badań w postaci papierowej i cyfrowej,

 9. sprawuje nadzór merytoryczny nad ekspozycjami i charakterze etnograficznym
  i opiekę nad twórcami ludowymi,

 10. współpracuje z towarzystwami społeczno – kulturalnymi, instytucjami, szkołami itp. w propagowaniu kultury ludowej,

 11. opracowuje plany i sprawozdania,

 12. kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.

 

 

 

d) dział historii

 1. gromadzi zbiory i dokumentację związaną z historią terenów objętych zakresem działania Muzeum drogą zakupów, darowizn, zapisów oraz przez przyjmowanie depozytów i uzyskiwanie obiektów drogą badań terenowych

 2. inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje muzealia oraz materiały dokumentacyjne w formie papierowej i cyfrowej

 3. przechowuje muzealia w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych

 4. zabezpiecza, konserwuje w ramach własnych możliwości i zleceń

 5. organizuje i prowadzi badania, kwerendy, penetracje terenowe

 6. udostępnia zbiory do celów naukowych, obsługa zwiedzających, dyżury

 7. upowszechnia wiedzę i zbiory drogą wystaw, wykładów, spotkań, warsztatów, odczytów, lekcji, konferencji itp.

 8. opracowuje materiały do katalogów, przewodników, informatorów oraz publikuje wyniki badań, w postaci papierowej i cyfrowej

 9. sprawuje nadzór merytoryczny nad ekspozycjami o charakterze historycznym

 10. współpracuje z towarzystwami społeczno – kulturalnymi, instytucjami, szkołami itp.
  w swoim zakresie działania

 11. opracowuje plany i sprawozdania,

 12. prowadzi archiwum zakładowe

 13. kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.

 

e) dział numizmatyczny

 1. gromadzi zbiory drogą badań wykopaliskowych, badań powierzchniowych, darów i przekazów a także drogą przekazów, darów i zakupów,

 2. inwentaryzuje, opracowuje karty katalogu naukowego muzealiów
  numizmatycznych w formie papierowej i cyfrowej,

 3. przechowuje muzealia w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,

 4. zabezpiecza, konserwuje w ramach własnych możliwości i zleceń

 5. organizuje i prowadzi badania terenowe,

 6. udostępnia zbiory dla celów naukowych, obsługa zwiedzających, dyżury,

 7. upowszechnia wiedzę drogą wystaw, wykładów, spotkań, odczytów, lekcji, warsztatów, konferencji,

 8. opracowuje materiały do katalogów, przewodników, informatorów oraz publikuje wyniki badań w postaci papierowej i cyfrowej,

 9. gromadzi materiały dokumentacyjne, a także dokumentację fotograficzną badań,

 10. sprawuje nadzór merytoryczny nad kolekcjami i zbiorami muzealnymi, eksponatami numizmatycznymi,

 11. współpracuje z towarzystwami kulturalnymi, instytucjami, szkołami w swoim zakresie działania,

 12. prowadzi samokształcenie i praktyki studentów,

 13. opracowuje plany i sprawozdania,

 14. kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.

 

f) dział sztuki i rzemiosła

 1. gromadzi zbiory z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego drogą zakupów, darowizn oraz przez przyjmowanie depozytów i pozyskiwanie obiektów droga penetracji terenowych

 2. inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje muzealia w z zakresu swego działania w formie papierowej i cyfrowej

 3. przechowuje muzealia w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych

 4. zabezpiecza, konserwuje eksponaty w ramach własnych możliwości i zleceń

 5. organizuje i prowadzi badania i penetracje terenowe

 6. udostępnia zbiory do celów naukowych, obsługa zwiedzających, dyżury,

 7. upowszechnia wiedzę i zbiory drogą wystaw, wykładów, spotkań, odczytów, lekcji, warsztatów, konferencji itp.

 8. opracowuje materiały do katalogów, przewodników, informatorów oraz publikuje wyniki badań w postaci papierowej i cyfrowej

 9. sprawuje nadzór merytoryczny nad ekspozycjami o charakterze związanym
  z zakresem swego działania

 10. współpracuje z towarzystwami społeczno – kulturalnymi, instytucjami, szkołami itp.,
  w swoim zakresie działania

 11. opracowuje plany i sprawozdania

 12. kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż

 

g) dział edukacji i promocji

 1. obsługuje wystawy w Muzeum łącznie z nadzorem, przewodnictwem merytorycznym i organizacją wernisaży, obsługa zwiedzających – sprzedaż biletów, publikacji, pamiątek, oprowadzanie po wystawach,

 2. prowadzi działalność upowszechnieniową drogą dystrybucji druków, zaproszeń, plakatów, informatorów i innych materiałów, w porozumieniu z działami
  i oddziałem oraz przygotowuje ustne, pisemne i elektroniczne informacje dla środków masowego przekazu i innych publikacji

 3. uczestniczy w organizowaniu wystaw czasowych, organizuje wystawy oświatowe we współpracy z działami merytorycznymi, zabezpiecza w sprzęt wystawienniczy współuczestnicząc w organizacji wykonawstwa aranżacyjnego lub plastycznego

 4. prowadzi, w porozumieniu z działami i oddziałem, prace wydawnicze

 5. organizuje wystawy własne łącznie z zabezpieczeniem transportu, protokółami przejmowania i zwrotu wystaw

 6. koordynuje pracami poszczególnych działów muzealnych, włączonych do kolejnych etapów realizacji wystaw

 7. organizuje imprezy oświatowe, plenerowe i edukacyjne

 8. przygotowuje i gromadzi materiały dokumentacyjne i fotograficzne związane ze wszystkimi imprezami muzealnymi (wystawy, lekcje, konferencje itp.)

 9. gromadzi archiwa wycinków prasowych dotyczących Muzeum oraz materiały do celów popularyzatorskich

 10. koordynuje, organizuje i bierze udział w prowadzeniu lekcji i warsztatów muzealnych oraz współpracuje ze szkołami i władzami oświatowymi

 11. współpracuje z zakładami pracy, instytucjami, domami kultury, szkołami, w zakresie upowszechniania wiedzy o Muzeum

 12. opracowuje plany i sprawozdania działu i analizy zbiorcze w zakresie upowszechniania działalności muzealnej

 13. prowadzi zbiorcze zestawienia i analizy frekwencji

 14. opracowuje sprawozdania statystyczne dotyczące frekwencji i ilości zbiorów

 15. wykonuje zadania z zakresu kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.

 

Biblioteka funkcjonuje w ramach Działu Edukacji i Promocji

 1. gromadzi materiały z dyscyplin związanych z dyscyplinami reprezentowanymi
  w muzeum jako biblioteka fachowa, zgodnie z Art. 23 Ustawy o bibliotekach

 2. inwentaryzuje, opracowuje, kataloguje zgromadzone zbiory biblioteczne

 3. udostępnia księgozbiór, udziela pomocy w jego wykorzystaniu pracownikom muzeum

 4. przechowuje księgozbiór w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dostępność.

 

 

V Pracownia konserwatorska

 1. dokonuje konserwacji i restauracji ruchomych obiektów zabytkowych w zakresie podstawowych czynności zabezpieczających, uzupełniających lub odtwarzających

 2. obejmuje zakresem prac ruchome obiekty zabytkowe w działach i oddziałach Muzeum

 3. orzeka o stanie zachowania obiektów znajdujących się w zbiorach, określa potrzeby konserwatorskie oraz typuje obiekty do specjalistycznych prac konserwatorsko – restauratorskich

 4. orzeka o stanie zachowania obiektów napływających do Muzeum droga darowizn, nabytków własnych lub przedstawionych do zakupu przez komisje zakupów

 5. uczestniczy w pracach komisji odbioru obiektów zabytkowych po konserwacji

 6. określa zasady właściwego przechowywania obiektów w magazynach muzealnych oraz właściwego eksponowania i zabezpieczenia obiektów w czasie wystaw własnych muzeum i poza nim

 7. współorzeka o możliwości wypożyczenia obiektów do innych muzeów lub instytucji, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami obiektu

 8. wspólnie z innymi działami muzeum dokonuje okresowych przeglądów zbiorów

 9. prowadzi ewidencję zużycia zakupionych materiałów oraz rozlicza je zgodnie
  z przyjętymi zasadami

 10. sporządza plany i sprawozdania

 11. kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.

 

 

VI Pracownia fotograficzna

 1. wykonuje dokumentację fotograficzną zbiorów, wystaw dla wszystkich działów i oddziałów Muzeum,

 2. wykonuje fotografie i reprodukcje do celów archiwalnych, badawczych i publikacji Muzeum,

 3. wykonuje materiał fotograficzny do ekspozycji muzealnych,

 4. wykonuje dokumentację fotograficzną działań oświatowych działów i oddziałów Muzeum,

 5. prowadzi archiwum negatywów,

 6. prowadzi ewidencję zużycia zakupionych materiałów oraz rozlicza je zgodnie
  z przyjętymi zasadami,

 7. wykonuje, w miarę możliwości, własne wystawy fotograficzne,

 8. sporządza plany i sprawozdania,

 9. kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.

 

 

VII Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. informuje o obowiązkach spoczywających na Muzeum na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych

 2. doradza w zakresie obowiązków wynikających z RODO i innych przepisów

 3. monitoruje przestrzegania polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych

 4. prowadzi szkolenia dla pracowników Muzeum uczestniczących w operacjach przetwarzania danych z zakresu RODO i przyjętych polityk

 5. przeprowadza audyty w zakresie przestrzegania RODO i polityk

 6. udziela na żądanie Dyrektora Muzeum zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych

 7. współpracuje z Prezesem UODO oraz pełni funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa UODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych

 8. pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO

 9. opracowuje i aktualizuje politykę ochrony danych

 10. administruje oraz kontroluje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzi rejestr nadanych upoważnień

 11. bierze udział w procesach związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych, w tym prowadzi rejestr naruszeń, prowadzi postępowania wyjaśniające, dokonuje oceny naruszenia, koordynuje zgłoszenia naruszenia Prezesowi UODO oraz osobom, których dane dotyczą

 12. opracowuje treści klauzul informacyjnych, klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz innych klauzul / postanowień związanych z przetwarzaniem danych osobowych (np. postanowień w zakresie współadministrowania)

 13. prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 14. reaguje na skargi osób, których dane dotyczą, w tym prowadzi korespondencję ze skarżącym, opracowuje treści pism w toku postępowania

 

 

VIII Zespół do wyceny wartości przekazów, darów i przedmiotów oferowanych do sprzedaży - powoływany jako organ pomocniczy z pracowników merytorycznych Muzeum, przewodniczy mu Dyrektor Muzeum.

1. Do zakresu działania zespołu należy:

 1. koordynacja pozyskiwania i gromadzenia muzealiów

 2. opiniowanie o wartości zabytkowej muzealiów

 3. wycena darów oraz opiniowanie oferowanych do sprzedaży, podarowanych lub przekazanych przedmiotów

 4. opiniowanie cen przedstawionych do zakupu przedmiotów i ustalanie miejsca wpisania ich do inwentarza muzealnego.

2. Szczegółowy zakres działania i pracy zespołu ustala zarządzenie wydane przez
Dyrektora Muzeum.

 

 

§ 3

Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Organizatora Muzeum.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paulina Bronowicz- Chojak - Dyrektor Muzeum Północno Mazowieckiego
Odpowiada:Paulina Bronowicz- Chojak - Dyrektor Muzeum Północno Mazowieckiego
Wytworzył:Grzegorz Gwizdon
Data ostatniej zmiany:2023-04-21 15:41:56

Archiwum

Data Autor
2022-09-05 15:58 Paulina Bronowicz- Chojak - Dyrektor Muzeum Północno Mazowieckiego zobacz
2020-02-17 14:58 Grzegorz Gwizdon zobacz
2020-02-17 14:56 Grzegorz Gwizdon zobacz
2017-09-22 14:39 Grzegorz Gwizdon zobacz
2024-07-22 07:49 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2236