tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Statut

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W ŁOMŻY

 

Statut

 przedszkola publicznego nr 14 w Łomży

 

Łomża wrzesień 2015

 

Spis treści

I. Postanowienia ogólne ......................................................................................................................3-4

II. Cele i zadania Przedszkola ...........................................................................................................4-10

III. Organy Przedszkola i ich kompetencje ……………….................................................................10-14

IV. Organizacja pracy Przedszkola ..................................................................................................14-18

V. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola…………………….....................................................18-24

VI. Wychowankowie Przedszkola ....................................................................................................24-27

VII. Rodzice………………………………………….……………………………………………..…..…........28

VIII. Postanowienia końcowe ...............................................................................................................29

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.);
 3. Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Przedszkola;
 4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców– należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;
 5. wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
 6. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela i innegopracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu;
 7. organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Miasto Łomża;
 8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 2

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży.
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Kołłątaja 8 w Łomży.
 3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży.
 4. Przedszkole używa pieczęci: Przedszkole Publiczne Nr 14 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8 tel. 862188552, NIP 718-17-51-497
 5. Dane kontaktowe przedszkola: tel/fax: 86 2188552, e- mail: przedszkole14lomza@gmail.com , strona www.przedszkole14.lomza.pl.
 6. Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzoną przez Miasta Łomża, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Podlaski Kurator Oświaty.
 7. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 8. Zasady finansowania przedszkola z budżetu Miasta określa uchwała budżetowa.
 9. Do reprezentowania jednostki oraz podpisywania dokumentów składanych do banku upoważniony jest dyrektor i główny księgowy.
 10. Odpowiedzialność za zobowiązania jednostki przyjmuje dyrektor.

$ 3

1. Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży działa na podstawie:

1)     Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256 poz. 2572. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych tej ustawy. 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624,z późn. zm.)

2)     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.)

3)     Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17)

4)     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1240 z późn. zm.)

5)     orzeczenia organizacyjnego  z dnia 23.06.1987r.

6)     niniejszego Statutu.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 4

 1. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
 2. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
  w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 3. Celem Przedszkola jest w szczególności:

1)     wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)     budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)     kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)     rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)     stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci,

6)     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

7)     troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8)     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9)     wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Do zadań Przedszkola należy w szczególności:

1)     zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2)     zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

3)     organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

4)     dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

5)     organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

6)     pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

7)     informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

8)     uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

9)     organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 1. Zadania, o których mowa w ust. 4 realizowane są we współpracy z:

1)     rodzicami,

2)     nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,

3)     poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

4)     innymi przedszkolami i placówkami.

 1. Sposób realizacji zadań Przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod
  i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby
  i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:

1)     stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

2)     wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,

3)     organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich form i metod pracy,

4)     stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

5)     organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

6)     ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,

7)     upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

8)     upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,

9)     przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

a)tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie “gotowości szkolnej” pod względem :
- gotowości do nauki pisania, czytania, a także do pojęć matematycznych,
- emocjonalnym,
- podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów,
- samodzielności wykonywania czynności samoobsługowych,
- odpowiedzialności wywiązywania się z podejmowanych zadań.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest  w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 5

 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

1)     diagnozowaniu środowiska dziecka,

2)     rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka,

3)     rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności,

4)     wspieraniu dzieci uzdolnionych,

5)     organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)     wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

7)     udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

8)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana na wniosek rodziców, nauczyciela prowadzącego dany oddział przedszkolny.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

§ 6

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej realizując zadania programowe:

1)     w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, Przedszkole wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, rozwija szacunek dla rodziców, języka i wartości moralnych kraju, z którego pochodzi i w którym mieszka, jak i dla innych kultur, a także wychowuje w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,

2)     w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej, uznając prawo rodziców (prawnych opiekunów) do religijnego wychowania, organizuje naukę religii na ich życzenie dla dzieci 5 – 6 letnich w wymiarze 1 godziny tygodniowo , wyrażone w formie pisemnego oświadczenia:

a)dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii pozostają pod opieką nauczyciela oddziału lub przechodzą do innego oddziału przedszkolnego;

b)nauczanie religii odbywa się w oparciu o program zatwierdzony przez władze właściwego Kościoła.

§ 7

Organizowanie zajęć dodatkowych odbywa się na wniosek rodziców, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

§ 8

 Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo poprzez:

1)     sprawowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu przez nauczycieli, którym powierzono dany oddział,

2)     przyjęcie przez Przedszkole pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od  momentu oddania dziecka przez rodziców pod opiekę nauczyciela,

3)     przestrzeganie procedur zapewniającym dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod  względem fizycznym, jak i psychicznym,

4)     natychmiastowe powiadomienie rodzica w przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem,

5)     nadzorowanie nauczyciela, w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie Przedszkola, jak i podczas  spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, wspomaga pomoc nauczyciela,

6)     kontrolę przez nauczyciela przed przystąpieniem do pracy miejsce pracy pod względembezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, powiadamia Dyrektora, nie dopuszcza do zajęć, bądź je przerywa  oraz zabezpiecza teren przed dziećmi,

7)     opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Przedszkola, w trakcie wycieczek organizowanych przez przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały, a  w razie potrzeby- za zgodą Dyrektora -  inne osoby, w  szczególności rodzice.

8)     zapewnienie opieki i pomocy nauczyciela w czasie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) tak aby na 15 dzieci opiekę sprawowała 1 osoba dorosła. W przypadku wycieczki wyjazdowej nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela, rodzice w stosunku jedna osoba dorosła na 10 dzieci, każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem przedszkola,

9)     zamontowanie całodobowego monitoringu w przedszkolu, którego zasady obsługi i korzystania zawarte są w procedurze wewnętrznej przedszkola.

 

 • 9

 

 1. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, pomoc nauczyciela, a w oddziale dzieci 3 – letnich - dodatkowa pomoc nauczyciela.
 3. Nauczyciel sprawujący opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu jest zobowiązany do:

1)     nie zostawiania  dzieci bez opieki w godzinach pracy,

2)     zaznaczania w dzienniku każdą nieobecność dziecka,

3)     zaspakajania potrzeb psychicznych i fizycznych dzieci w trakcie pobytu  w Przedszkolu poprzez :

a)zapewnienie dzieciom 3  - letnim odpowiednich warunków do odpoczynku (leżakowania),

b)organizowanie różnorodnych zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,

c)zapewnienie dzieciom z alergiami pokarmowymi odpowiedniego wyżywienia,

d)zapewnienie dzieciom napoju na życzenie,

e)pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,

4)     urządzenia pomieszczeń w sposób funkcjonalny, estetyczny i higieniczny,

5)     informowania na bieżąco Dyrektora Przedszkola o wszelkich usterkach technicznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci,

6)     przeprowadzania diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 1. Czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu określa arkusz organizacyjny pracy przedszkola.
 2. Indywidualną opieką obejmuje się dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.
 3. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc materialna, mogą być zwolnione z płatnych imprez kulturalnych odbywających się w przedszkolu i poza nim.
 4. Zadania pracowników niepedagogicznych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  w czasie pobytu dziecka w przedszkolu  obejmują:

1)     zapewnienie opieki w czasie wycieczek i spacerów poza teren Przedszkola,

2)     zapewnienie opieki w czasie zabaw swobodnych w sali i w ogrodzie przedszkolnym,

3)     zapewnienie opieki podczas leżakowania

4)     dbanie o bezpieczeństwo w czasie wydawania posiłków,

5)     dbanie o bezpieczeństwo podczas programowych zajęć wychowawczo - dydaktycznych

6)     kontrolowanie bezpieczeństwa dzieci w szatni i w toalecie.

§ 10

Ustala się następujące zasady sprawowania opieki w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola:

1)     przez zajęcia poza terenem Przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,

2)     bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują osoby, o których mowa w § 8 ust. 2,

3)     liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci, rodzaju prowadzonych zajęć i terenu, na którym odbywają się zajęcia – zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)     nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jego opiece dzieci,

5)     każde wyjście z dziećmi poza teren Przedszkola, powinno być odnotowane w zeszycie wyjść oddziałów, znajdującym się w pokoju nauczycielskim, a w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, powinien przedstawić Dyrektorowi Przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą :

a)plan wycieczki,

b)listę uczestników,

c)liczbę opiekunów,

6)     w czasie zajęć nauczyciel powinien posiadać apteczkę, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

7)     przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady BHP,

8)     zasady i warunki organizowania wycieczek określone są w Regulaminie Wycieczek Przedszkola,

9)     wszystkie zaistniałe w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu i poza jego terenem wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola.

 

§ 11

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną przez nich na podstawie pisemnego oświadczenia.
 2. Pisemne oświadczenie składają rodzice nauczycielkom oddziału, do którego uczęszcza dziecko.
 3. Rodzice mają obowiązek wywiązać się z zadań stawianych przez Przedszkole:

1)     przyprowadzać i przekazywać dziecko pod opiekę nauczycielowi,

2)     zgłaszać nieobecność dziecka,

3)     odbierać dziecko z Przedszkola zgodnie z zawartą umową z przedszkolem.

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania dziecka z Przedszkola przez rodzica lub osobę do tego upoważnioną.
 2. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu pełne bezpieczeństwo.

 

Rozdział 3


Organy Przedszkola i ich kompetencje

 

§ 12

 1. Organami Przedszkola są :

1)     Dyrektor Przedszkola,

2)     Rada Pedagogiczna,

3)     Rada Rodziców.

 1. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy w szczególności:

1)     kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)     dopuszczanie do realizacji w Przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego,

3)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez:

a)wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

b)wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji,

c)dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

d)nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,

e)sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)     realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i podnoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor ustala pracownikom przydział czynności.
 3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,

3)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

 1. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
 2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji tego organu.
 3. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola.
 4. Pełni funkcję administratora danych osobowych  oraz  realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst pierwotny: Dz. U.1997 r. Nr.133 poz. 883, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz.1182.

 

 § 12a

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola,
  w zakresie realizacji zadań edukacyjnych uprawnionych do wydawania aktów prawa obowiązujących  na terenie Przedszkola.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu oraz zbiera się  na obowiązkowych zebraniach według ustalonego harmonogramu.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 6. W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

1)     zatwierdza plany pracy Przedszkola,

2)     podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3)     ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,

4)     uchwala statut oraz jego zmiany,

5)     ustala regulamin swojej działalności,

6)     zatwierdza regulaminy obowiązujące w Przedszkolu,

7)     zatwierdza inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)     organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)     projekt planu finansowego Przedszkola,

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień,

4)     propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,                                                                                 

5)     powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,

6)     przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola na kolejny okres.

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo:

1)     wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach  kompetencji stanowiących,

2)     dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od Dyrektora Przedszkola ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

3)     do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od poprzednio ustalonej oceny,

4)     Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Inicjatorem zwołania zebrania Rady Pedagogicznej może być:

1)     Dyrektor Przedszkola,

2)     co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

3)     organ prowadzący,

4)     organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

  § 12 b

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Zasady wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.
 4. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)     wspieranie statutowej działalności Przedszkola,

2)     uczestnictwo w życiu Przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy  i zaspakajania potrzeb dzieci.

 1. Do kompetencje Rady Rodziców należy:

1)     występowanie do Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola,

2)     opiniowanie programu wychowania przedszkolnego,

3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.

4)     Opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
 2. Przedstawiciele Rady Rodziców biorą udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. Wybór przedstawicieli określa regulamin Rady Rodziców.

 

§ 13

 1. Poszczególne organy Przedszkola współdziałają tak aby:

1)     zapewniały każdemu z nich możliwości działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą,

2)     umożliwiały rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola,

3)     zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola w zakresie planowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach.

 1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów Przedszkola:

1)     każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Przedszkola,

2)     każdy organ Przedszkola, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

3)     organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

 

§ 14

 1. Spory kompetencyjne między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor poprzez spotkania negocjacyjne.
 2. Organy ustalają między sobą formy ich rozstrzygnięcia.
 3. Dopuszcza się w rozstrzyganiu sporów udział osób spoza Przedszkola.
 4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.
 5. Ostateczna decyzja w sporze należy do dyrektora przedszkola.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Przedszkola

 

§ 15

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Przedszkole jest ośmiooddziałowe 10 - godzinne, w którym wszystkie oddziały umieszczone są w jednym budynku
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
 4. Za zgodą oddziału prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być mniejsza niż 25.
 5. W oddziale nie może być więcej niż dwoje dzieci niepełnosprawnych.
 6. Liczba oddziałów w zależności potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulec zmianie.

 

§ 16

 1. Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej odbywa się  w oparciu o:

1)     podstawę programową wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu MEN,

2)     na podstawie zestawu programów wychowania w Przedszkolu, uchwalonego na zebraniu Rady Pedagogicznej, na dany rok szkolny. Wyboru programu dokonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci,

 1. Dyrektor  Przedszkola  dopuszcza do użytku w Przedszkolu przedstawiony przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego. 
 2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa do 30 minut.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych programowo i dodatkowych  jest dostosowany do możliwości rozwojowych i wynosi:

1)     z dziećmi w wieku 3 – 4 lata - około 15 minut,

2)     z dziećmi w wieku 5 – 6  lat - około 30 minut.

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają oddzielne przepisy.
 3. W Przedszkolu mogą być prowadzone inne dzienniki zajęć uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania. Sposób ich dokumentowania określają odrębne przepisy.

 

§ 17

 1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, który zatwierdza organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1)     czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)     Arkusz organizacji przedszkola określa: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3)     W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje na najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

4)     ogólną liczbę godzin pracy finansowych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący Przedszkole.

§ 18

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia oraz w ciągu roku szkolnego.

 

§ 19

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole na wniosek dyrektora.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin .
 3. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 1630.
 4. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
 5. Zmianę organizacji pracy Przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii i innych, a dotyczy to w szczególności:

1)     zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w Przedszkolu z uwagi na przerwę w pracy szkół,

2)     w przypadku ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą, dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci nie może przekroczyć 25).

 1. W  Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Przy ich organizacji uwzględnia się potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci.
 2. Wakacyjne terminy przerw w pracy ustala corocznie organ prowadzący.
 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie    podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Na terenie przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe finansowane w całości przez rodziców.
 5. Przedszkole bezpłatnie użycza lokalu na prowadzenie powyższych  zajęć.
 6. Zasady organizowania powyższych zajęć określa odrębna procedura.

 

§ 20

 1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1)     sale do pracy wychowawczo- dydaktycznej wraz z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym,

2)     szatnię dla dzieci,

3)     ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem,

4)     kuchnię i zaplecze kuchenne z wyposażeniem,

5)     pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

6)     Gabinet logopedyczny i inne gabinety specjalistyczne.

 1. Zasady organizacji pracy określa Regulamin Pracy Przedszkola.

 

§ 21

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z wyżywienia.
 2. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczone na realizację podstawy programowej  ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatnie dzieciom uczęszczającym trzy posiłki. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola zarządzeniem zgodnie z zawartym  porozumieniem z organem prowadzącym.
 4. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 5. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z posiłków za odpłatnością według obowiązującej stawki

żywieniowej, uwzględniającej koszty przygotowania posiłku, wynagrodzenia pracowników

stołówki, składek naliczanych od tych wynagrodzeń a także kosztu utrzymania stołówki.

 1. Opłaty za korzystanie przez dzieci i pracowników przedszkola z posiłków wnosi się w okresach miesięcznych, z dołu w terminie  do dnia 15-tego następnego miesiąca.
 2. Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy korzystania z usług Przedszkola oraz przestrzegania terminu dokonywania opłat.
 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń oraz wysokość , sposób i terminy pobierania opłat za świadczenia i usługi reguluje uchwała nr  406/XLVII/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Miejskiej i umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy rodzicami/ opiekunami prawnymi/ a dyrektorem przedszkola.
 4. Zmiany w umowie mogą być dokonywane aneksem do umowy.
 5. Opłaty  za przedszkole kwitowane są na kwitariuszach przychodowo – ewidencyjnych opłat, które są drukami ścisłego zarachowania.

§ 22

 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz  z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Na uzasadniony wniosek 2/3 ogółu rodziców danego oddziału, Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela, pomocy nauczyciela.

§ 23

 1. W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów lub w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie, może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć inne stanowiska kierownicze.

§ 24

 1. Przedszkole realizuje innowacje pedagogiczne autorstwa nauczycieli zatrudnionych w placówce, zatwierdzone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz programy własne zaopiniowane przez radę pedagogiczną.
 2. Zasady i organizację działalności innowacyjnej określa rozporządzenie MENiS z 09.04.2012r.Dz.Uz 2012. Nr 56, poz 506

§ 25

W przedszkolu, w przypadku utworzenia  oddziału  integracyjnego dyrektor  zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 26

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym może zorganizować nauczanie indywidualne dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 •  27
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 2. W Przedszkolu prowadzone są formy współdziałania uwzględniające prawo rodziców do:

1)     znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale  poprzez zebrania ogólne, grupowe połączone z zajęciami także przez wymianę korespondencyjną w formie informacji, ogłoszeń, ankiet, oświadczeń,

2)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego  zachowania i rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem.

 1. W poszczególnych oddziałach spotkania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Rodzice mają obowiązek wywiązywać się z zadań stawianych przez Przedszkole dotyczących zdrowia i higieny dzieci.

 

 

Rozdział 5

 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 28

 1. Pracownikami Przedszkola są:

1)     Dyrektor,

2)     nauczyciele,

3)     pracownicy administracji i obsługi.

 1. Liczbę pracowników na dany rok szkolny, na wniosek Dyrektora, ustala organ prowadzący Przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
 2. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymagania kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane do niej przepisy wykonawcze.
 3. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących
  w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.
 4. Każdy pracownik Przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 5. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności Przedszkola.
 6. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

 

§ 29

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, jest odpowiedzialny za jej jakość:

1)     realizuje obowiązki zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela,

2)     planuje pracę w oparciu o program wychowania przedszkolnego,

3)     planuje tematykę cykliczną wspólnie z dziećmi.

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją:

1)     sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej obserwacji określa Rada Pedagogiczna na swoim zebraniu w miesiącu sierpniu,

2)     obserwacje dzieci wykorzystywane są do zindywidualizowania  procesu wychowawczo-dydaktycznego.

 1. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.
 2. Przygotowuje  do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Diagnozuje rozwój dziecka poprzez prowadzenie obserwacji wstępnej i okresowej.
 4. Dokumentuje obserwacje na podstawie „Karty obserwacji”, która opracowana i modyfikowana jest dla poszczególnych grup wiekowych.
 5. Wyniki obserwacji wykorzystuje   do ustalania kierunku dalszej pracy z dzieckiem.
 6. Wspomaga rozwój zarówno dzieci z deficytami, jak i z dzieckiem zdolnym.
 7. Pracę wspomagającą z dzieckiem zdolnym dokumentuje.
 8. Zadaniem nauczyciela jest także:

1)     Troska o pomoce dydaktyczne i majątek przedszkola, odpowiedzialność materialna  za   powierzony sprzęt i pomoce  naukowe,

2)     Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

3)     Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim,

4)     Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach,

5)     Prowadzenie innych zajęć organizacyjno – wychowawczych wynikających z organizacji pracy  przedszkola,

6)     Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych czynności w ramach swoich kwalifikacji zleconych przez przełożonego.

 1. W przedszkolu jest  zatrudniony specjalista logopeda do jego  zadań i obowiązków , oprócz określonych w § 14 pkt 1 i 2 należy ponadto.:

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym,

2) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli,

3) prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

4) prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,

5) opracowywanie indywidualnych planów terapii tzw. IPeT

6) zaplanowanie sposobów zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych na podstawie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

7) uczestniczenie w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

8) szczegółowe zadania specjalistów określają odrębne przepisy

 1. Przedszkole  zatrudnia  nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi  w oparciu o program opracowany i zatwierdzony do użytku przedszkolnego.
 2. Do zakresu zadań nauczyciela religii należy:

1)         prowadzenie zajęć religii w oparciu o program zatwierdzony odrębnymi przepisami,

2)         dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno- wychowawczego,

3)         wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci,

4)         współpraca ze nauczycielami i osobami sprawującymi nadzór pedagogiczny  w przedszkolu

5)         prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 30

 1. Współpraca nauczycieli ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:

1)     współpraca z zespołem ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

2)     kierowanie do specjalistów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci  wraz z opinią nauczyciela dotycząca spostrzeżeń o zachowaniu dziecka, w celu uzyskania ewentualnych wskazówek do dalszej pracy,

3)     kierowanie w razie potrzeby do innych specjalistów: okulista, laryngolog, foniatra itp.,

4)     organizowanie badań mowy i wymowy dzieci,

5)     organizowanie zajęć logopedycznych, terapeutycznych i  gimnastyki korekcyjnej dla dzieci,

6)     współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji,

7)     zapraszanie specjalistów na zebrania z rodzicami,

8)     realizacja programów prozdrowotnych i przeciw patologiom przy współpracy z SANEPID, Policją, Urzędem Miasta oraz Stowarzyszeniem „Pomocy Dzieciom”.

 

§ 31

 1. Zadania członków zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i        edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,

2)     określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

3)     dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb,

4)     przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

5)     opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

6)     opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

7)     podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

8)     organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli,

9)     podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli,

10)  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

11)  współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 32

Formy współpracy pracowników z rodzicami:

 1. Nauczyciele i rodzice (opiekunowie prawni) dziecka współdziałają ze sobą w celu określenia drogi jego indywidualnego rozwoju oraz skutecznego oddziaływania wychowawczego poprzez:

1)     uczestnictwo rodziców w zebraniach ogólnych ,

2)     uczestnictwo rodziców w zebraniach grupowych 1- 2 razy w roku,

3)     organizacja dla rodziców  zajęć otwartych – co najmniej 1 raz w roku,

4)     uczestnictwo rodziców i ich pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych, imprezy okolicznościowych, festynów – według kalendarza imprez,

5)     konsultacje i rozmowy  indywidualne z dyrektorem, nauczycielem lub specjalistą,

6)     organizacja kącika dla rodziców,

7)     redagowanie gazetek informacyjnych: grupowych i ogólnoprzedszkolnych ,

8)     uczestnictwo rodziców w zajęciach adaptacyjnych,

9)     uczestnictwo w dniach  otwartych,

10)  skrzynka wniosków.

§ 33

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji / główny księgowy, starszy specjalista/ i pracownicy obsługi /pomoc nauczyciela, intendent/pomoc administracyjna, pomoc kuchenna, kucharz, robotnik gospodarczy/.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji  obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej.
 3. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych ustala dyrektor.
 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 5. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z dyrektorem, nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci, ich bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

 

§ 34

Zadania pracowników administracji i obsługi:

1.     Główny księgowy 1) obsługa finansowo – księgowa Przedszkola Publicznego Nr 10 2) prowadzenia rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3) realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie                   z obowiązującymi przepisami, 4) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej, 5) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.   2.     Starszy specjalista1)     prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników  Przedszkola Publicznego Nr 10 2)     sporządzanie list płac dla pracowników, 3)     rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, 4)     naliczanie zasiłków, 5)     wystawianie zaświadczeń.  
 1. Intendent ½ etatu:

1)     zbieranie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie,

2)     współudział w sporządzaniu jadłospisów tygodniowych,

3)     nadzorowanie sporządzania posiłków i ich wydawania,

4)     zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości,

5)     prowadzenie magazynów żywnościowych oraz dbanie o ich higienę,

6)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami HACCP,

7)     wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.

 

 1. Pomoc administracyjna ½ etatu:

1)     prowadzenie książki korespondencyjnej, rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących,

2)     rozdzielanie pracownikom  korespondencji  przychodzącej,

3)     prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, rejestru wyjść służbowych i prywatnych oraz list obecności pracowników,

4)     prowadzenie list obecności stażystów,

5)     wystawianie zaświadczeń dotyczących dzieci przedszkolnych,

6)     współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

7)     prowadzenie kartotek odzieży ochronnej pracowników  obsługi przedszkola,

8)     pisanie oraz przepisywanie pism zleconych przez dyrektora,

9)     obsługa urządzeń biurowych, udzielanie informacji telefonicznej,

 

5. Kucharz:

1)     przyrządzanie racjonalnych posiłków,

2)     prowadzenie magazynu podręcznego,

3)     współudział w ustalaniu jadłospisu,

4)     codzienne wykonywanie próbek żywieniowych,

5)     dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,

6)     wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki,

 

6. Pomoc kuchenna:

1)     pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,

2)     dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,

3)     wykonywanie zleconych przez kucharkę czynności,

4)     wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki,

 

7. Pomoc nauczyciela:

1)    

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2017-07-03 01:22:25

Archiwum

Data Autor
2017-07-03 01:21 Agnieszka Lesiecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2047