tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze-referent

Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent do spraw płacowych – 0,25 etatu

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

  1. Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

1) wykształcenie: - spełnia jeden z poniższych warunków :

a/ ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, ukończyła studia magisterskie administracyjne i posiada studia podyplomowe z zakresu kadr i płac oraz  posiada co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr lub 3 lata pracy,

b/ ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr lub 6 lat pracy.

2) znajomość: przepisów podatkowych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Ustawy Karta Nauczyciela.

3) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych,

4) obywatelstwo polskie,

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

1) umiejętność obsługi programu Płatnik;

2) znajomość programów KADRY i PŁACE PROGMAN;

3) znajomość programów ZLECONE i PRZELEWY PROGMAN;

4) znajomość programu sprawozdawczego GUS,

5) umiejętność wykonywania sprawozdań, planów finansowych z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń;

6) wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania

decyzji, sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) sporządzanie list płac,

2) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej (przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy, angaży, opracowywanie dokumentów i sprawozdań do ZUS, PUP, US, GUS, opracowywanie regulaminów i instrukcji oraz projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw kadrowo-płacowych)

4) sporządzanie deklaracji PIT-11 i PIT-4R,

5) sporządzanie kalkulacji wynagrodzeń,

6) sporządzanie informacji o strukturze zatrudnienia i faktycznych wydatkach- art. 30 KN,

7) wykonywanie czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej, obsługą ZFŚS,

8) prowadzenie zakładowej składnicy akt,

9) inne określone w zakresie obowiązków.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) Jest to stanowisko urzędnicze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Miejskiego Żłobka Nr 3  w Łomży przy ul. H. Kołłątaja 8.

2) Umowa o pracę w wymiarze 0,25 etatu.

3) Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 0%.

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) list motywacyjny;

2) Curriculum Vitae (CV);

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadanie kwalifikacji;

5) kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz – w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy, potwierdzających wymagany staż pracy;

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Zał. 1)

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Zał. 2) 

10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, opinie, referencje.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na poniższy adres e-mail:

dyrektor@przedszkole14.lomza.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać:

Oferta Pracy: Referent do spraw płacowych

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00. - decyduje data wpływu oferty.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Żłobka Nr 3 po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży (www.pp14.bip-lomza.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Żłobka Nr 3  w Łomży.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Żłobku Nr 3 w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w Miejskim Żłobku Nr 3 w Łomży przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Pani Grażyna Kowalewska – dyrektor

tel.  (86) 218 85 52

Łomża, dnia 2 kwietnia 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2020-04-03 11:38:37

Archiwum

Data Autor
2020-04-03 11:38 Agnieszka Lesiecka zobacz
2020-04-03 11:29 Agnieszka Lesiecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 489