tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców

                                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                              do Regulaminu

        

                                                                                                        Łomża, dn. 04.12.2019r.

Znak sprawy: PP14.26.11.2019

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Przedszkole Publiczne Nr 14 z siedzibą w Łomży, ul. Kołłątaja 8, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

Termin wykonania zamówienia 01.01.2020 – 31.12.2020

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

PROSZĘ O UWZGLĘDNIENIE CEN Z DNIA 01.12.2019 R. RYNKU HURTOWEGO BRONISZE

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „oferta na DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW” do dnia 13.12.2019r.  do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul. Kołłątaja 8. lub  przekazać drogą elektroniczną, na adres : kalinowskam@przedszkole14.lomza.pl wpisując w temacie wiadomości  - oferta na DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

Informacji w zakresie zamówienia udziela: dyrektor 86/218-85-52

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Zamawiającego  -  www.pp14.bip-lomza.pl w zakładce   

   Zamówienia publiczne  (Rok 2019),

Wykonawca składając podpis oświadcza, że potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik  3 do zamówienia.

 

Grażyna Kowalewska

                                                                                                         (podpis osobyupoważnionej)

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2.  Wzór umowy                                                                                 
 3. Klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na dostawę owoców i warzyw

do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży

ul. Kołłątaja 8

na okres 01.01.2020 r do 31.12.20120 r.

 

 

lp

Opis przedmiotu zamówienia

jm

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.01.2020-31.12.2020r

% marży jednostk asortym.

Cena jednostkowa netto zł

Wartość ogółem dostawy netto zł

podatek

 

Wartość ogółem dostawy brutto

VAT %

Kwota zł

1

Banan

kg

1700

 

 

 

 

 

 

2

Cytryna

kg

40

 

 

 

 

 

 

3

Jabłko

kg

3200

 

 

 

 

 

 

4

Mandarynki

kg

700

 

 

 

 

 

 

5

Gruszka

kg

600

 

 

 

 

 

 

6

Sliwki

kg

200

 

 

 

 

 

 

7

winogrona

kg

400

 

 

 

 

 

 

8

Brzoskwinia

kg

130

 

 

 

 

 

 

9

pomarańcza

kg

250

 

 

 

 

 

 

10

burak

kg

450

 

 

 

 

 

 

11

cebula

kg

60

 

 

 

 

 

 

12

czosnek

szt

20

 

 

 

 

 

 

13

dynia

kg

100

 

 

 

 

 

 

14

kalafior

szt

90

 

 

 

 

 

 

15

Kapusta biała

kg

80

 

 

 

 

 

 

16

Kapusta czerwona

kg

120

 

 

 

 

 

 

17

Kapusta kwaszona

kg

180

 

 

 

 

 

 

18

Kapusta pekińska

kg

200

 

 

 

 

 

 

19

Koper ogrodowy

peczek

120

 

 

 

 

 

 

20

marchew

kg

1200

 

 

 

 

 

 

21

Natka pietruszki

pęczek

200

 

 

 

 

 

 

22

Ogórek świeży

kg

140

 

 

 

 

 

 

23

Ogórek kwaszony

kg

100

 

 

 

 

 

 

24

Papryka czerwona

kg

40

 

 

 

 

 

 

25

Pietruszka korzeń

kg

170

 

 

 

 

 

 

26

pomidor

kg

100

 

 

 

 

 

 

27

por

szt

400

 

 

 

 

 

 

28

Sałata zielona

szt

350

 

 

 

 

 

 

29

Seler korzeniowy

kg

320

 

 

 

 

 

 

30

ziemniaki

kg

5500

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

Umowa Nr …… / 2019

 

Zawarta dnia  pomiędzy:

Przedszkolem Publicznym Nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża, reprezentowaną przez dyrektora Grażynę Kowalewską zwanego w dalszej części

Zamawiającym

a

………………..

Reprezentowaną przez:

………………….

Zwanym w dalszej części Wykonawcą

 

O następującej treści:

 

§ 1

 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży owoców i warzyw.

Na podstawie zamówień składanych każdorazowo w oparciu o wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie, że ogólna ilość zamawianego asortymentu,
  a tym samym wartość w okresie trwania umowy może ulec zmianie na plus lub minus w zależności od bieżących potrzeb wynikających z opracowywanych jadłospisów oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

 

§ 2

 

Umowa została zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

 

§ 3

 

 1. Należność za dostarczane produkty zgodna będzie z cenami zawartymi w Formularzu ofertowym – załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Szacuje się, że wartość dostaw w okresie 10 miesięcy wyniesie plus minus
   …………………. zł brutto (słownie: ………….. ).
 2. Ceny jednostkowe mogą podlegać zmianie tylko na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego nie wcześniej niż 3 miesiące po podpisaniu umowy:

a. w wysokości nie większej niż wahania cen rynkowych,

 b. w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3.    Zmiana będzie dokonywana poprzez złożenie przez jedną ze stron wniosku wraz z

 udokumentowaniem konieczności zmiany ceny z dwutygodniowym wyprzedzeniem dla  przeprowadzenia rokowań. Udokumentowanie musi zawierać uzasadnienie zmiany ceny.

 

4.    Zmiana cen może nastąpić po podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy.

 

§ 4

 

 1. Dostawy będą realizowane przez 10 miesięcy na podstawie zleceń Zamawiającego faksem lub telefonicznie. Zamawiający w zleceniu wskaże zamawiane produkty oraz ich ilość.
 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony towar od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 600 do 800.
 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar własnym transportem na swój koszt do Przedszkola Publicznego  Nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8.
  Do odbioru dostarczanego towaru pod względem ilościowym i jakościowym ze strony Zamawiającego upoważniony jest intendent lub kucharka.
 4. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych artykułów zgodną
  z obowiązującymi normami, pełnowartościowych i świeżych. Ponadto, zobowiązany jest wydać na żądanie Zamawiającego dokumenty atestacyjne produktów, jeśli takich udzielił producent.
 5. Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw i bierze na siebie skutki wynikające z nie wywiązywania się z niniejszej umowy.

 

§ 5

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 2 godzin od chwili jego przyjęcia.
 2. W przypadku zakwestionowania jakości dostarczonego towaru przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zastąpienia zakwestionowanej partii dostawy towarem niepodlegającym zakwestionowaniu.
 3. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego w czasie magazynowania ukrytej wady jakościowej towaru Zamawiający skorzysta z przysługującego mu prawa do reklamowania u Wykonawcy zakwestionowanej partii towaru.
 4. Wykonawca po otrzymaniu wiadomości o wykryciu wady i zareklamowaniu partii dostawy zobowiązany jest do niezwłocznego załatwienia reklamacji.
 5. W razie rozbieżności stanowisk stron, co do oceny jakości towaru, strony komisyjnie pobiorą próbę z zakwestionowanej partii towaru celem przekazania jej do badania. Pobranie próby i przekazanie jej do badania nie zwalnia Wykonawcy z dostarczenia Zamawiającemu towaru niepodlegającego zakwestionowaniu.
 6. Koszt badania próby, wydania orzeczenia, wymiany zakwestionowanej partii towaru ponosi strona, która niewłaściwie oceniła jakość towaru.
 7. Dostarczenie Zamawiającemu zamiennej partii towaru nie zwalnia Wykonawcy z wynagrodzenia szkód poniesionych przez Zamawiającego, a wynikających z otrzymania towaru niewłaściwej jakości.
 8. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający wymogów określonych w   4 pkt 4 oraz mający braki, wady i uszkodzenia.

 

§ 6

 

Należność za wykonanie każdego zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt 1 zostanie uregulowana przelewem w całości w ciągu 14 dni, po odbiorze ilościowym i jakościowym, na podstawie przedłożonej faktury.

 

 

 

§ 7

 

1. W przypadku nieterminowych lub niezgodnych pod względem asortymentu dostaw, a także istotnych odstępstw jakościowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia odszkodowania.

2. Każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy z tytułu niewywiązywania się drugiej strony z warunków umowy.

 

§ 8

 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 2% wartości całego zamówienia w przypadku nie dotrzymania warunków, o których mowa w § 3, 4 i 5   niniejszej umowy.

2. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

 

§ 9

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10

 

Wszystkie spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

 

§ 11

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA

 

 

 

          .....................................                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEuprzejmie informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. H. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża.

 

 1. Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych: Marcin Wieczorek, e-mail: iod@przedszkole14.lomza.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę owoców i warzyw

- na podstawie Art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. – jako niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Prawo zamówień publicznych).

 

 1. Odbiorcami danych osobowych będąwyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa, tj. Ustawa o finansach publicznych oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. 9.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. 10.  Dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia realizacji zamówienia publicznego, następnie zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów przez okres 5 lat.

 

 

………………………………………….

/podpis Wykonawcy/

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2019-12-04 20:27:58

Archiwum

Data Autor
2019-12-04 20:27 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-12-04 20:27 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-12-04 20:27 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-12-04 20:01 Agnieszka Lesiecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 450