tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Zapytanie ofertowe na dostawę ryb i mrożonek

Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                 do Regulaminu

        

                                                                                           Łomża, dn. 4.12.2019r.

Znak sprawy: PP14.26.14.2019

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Przedszkole Publiczne Nr 14 z siedzibą w Łomży, ul. Kołłątaja 8, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na DOSTAWĘ RYB I MROŻONEK    zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

Termin wykonania zamówienia 01.01.2020 – 31.12.2020

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „oferta na DOSTAWĘ RYB I MROŻONEK   do dnia 13.12.2019r.  do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul. Kołłątaja 8. lub  przekazać drogą elektroniczną, na adres : kalinowskam@przedszkole14.lomza.pl wpisując w temacie wiadomości  - oferta na DOSTAWĘ RYB I MROŻONEK  

Informacji w zakresie zamówienia udziela: dyrektor 86/218-85-52

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona

  na stronie internetowej Zamawiającego  -  www.pp14.bip-lomza.pl w zakładce   

   Zamówienia publiczne  (Rok 2019),

Wykonawca składając podpis oświadcza, że potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik  3 do zamówienia.

 

            Grażyna Kowalewska

(podpis osobyupoważnionej)

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Klauzula informacyjna RODO

 

 

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na dostawę ryb i mrożonek

do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży

ul. Kołłątaja 8

na okres 01.01.2020r do 31.12.2020r.

 

 

 

lp

Opis przedmiotu zamówienia

jm

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.01.2020-31.12.2020r

Cena jednostkowa netto zł

Wartość ogółem dostawy netto zł

podatek

 

Wartość ogółem dostawy brutto

VAT %

Kwota zł

1

Fasolka szparagowa 

kg

40

 

 

 

 

 

2

Wiśnia mrożona 2,5 kg

szt

10

 

 

 

 

 

3

Filet morszczuka

kg

60

 

 

 

 

 

4

Filet miruny

kg

80

 

 

 

 

 

5

Truskawki mrożone 2,5 kg

szt

15

 

 

 

 

 

6

Paluszki rybne z fileta

kg

140

 

 

 

 

 

7

Paluszki złota frosta

szt

120

 

 

 

 

 

8

Mieszanka kompotowa

kg

40

 

 

 

 

 

9

Porzeczka czarna  2,5 kg

szt

20

 

 

 

 

 

10

Czerwona porzeczka 2,5 kg

szt

20

 

 

 

 

 

 

                                                           RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………

Podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

Umowa Nr …….. / 2019

 

Zawarta dnia ……………. pomiędzy:

Przedszkolem Publicznym Nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża, reprezentowaną przez dyrektora Grażynę Kowalewską zwanego w dalszej części

Zamawiającym

A

………………………

Reprezentowaną przez:

 ………………………

Zwanym w dalszej części Wykonawcą

 

O następującej treści:

 

§ 1

 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży  ryby i mrożonki.

Na podstawie zamówień składanych każdorazowo w oparciu o wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie, że ogólna ilość zamawianego asortymentu,
  a tym samym wartość w okresie trwania umowy może ulec zmianie na plus lub minus w zależności od bieżących potrzeb wynikających z opracowywanych jadłospisów oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

 

§ 2

 

Umowa została zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

§ 3

 

 1. Należność za dostarczane produkty zgodna będzie z cenami zawartymi w Formularzu ofertowym – załącznik Nr 1 Do niniejszej umowy. Szacuje się, że wartość dostaw w okresie 10 miesięcy wyniesie plus minus ……….. zł brutto (słownie: ………………).
 2. Ceny jednostkowe mogą podlegać zmianie tylko na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego nie wcześniej niż 3 miesiące po podpisaniu umowy:

a. w wysokości nie większej niż wahania cen rynkowych,

 b. w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3.    Zmiana będzie dokonywana poprzez złożenie przez jedną ze stron wniosku wraz z

 udokumentowaniem konieczności zmiany ceny z dwutygodniowym wyprzedzeniem dla  przeprowadzenia rokowań. Udokumentowanie musi zawierać uzasadnienie zmiany ceny.

 

4.    Zmiana cen może nastąpić po podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy.

 

§ 4

 

 1. Dostawy będą realizowane przez 10 miesięcy na podstawie zleceń Zamawiającego faksem lub telefonicznie. Zamawiający w zleceniu wskaże zamawiane produkty oraz ich ilość.
 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony towar od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 600 do 800.
 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar własnym transportem na swój koszt do Przedszkola Publicznego  Nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8.
  Do odbioru dostarczanego towaru pod względem ilościowym i jakościowym ze strony Zamawiającego upoważniony jest intendent lub kucharka.
 4. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych artykułów zgodną
  z obowiązującymi normami, pełnowartościowych i świeżych. Ponadto, zobowiązany jest wydać na żądanie Zamawiającego dokumenty atestacyjne produktów, jeśli takich udzielił producent.
 5. Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw i bierze na siebie skutki wynikające z nie wywiązywania się z niniejszej umowy.

 

§ 5

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 2 godzin od chwili jego przyjęcia.
 2. W przypadku zakwestionowania jakości dostarczonego towaru przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zastąpienia zakwestionowanej partii dostawy towarem niepodlegającym zakwestionowaniu.
 3. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego w czasie magazynowania ukrytej wady jakościowej towaru Zamawiający skorzysta z przysługującego mu prawa do reklamowania u Wykonawcy zakwestionowanej partii towaru.
 4. Wykonawca po otrzymaniu wiadomości o wykryciu wady i zareklamowaniu partii dostawy zobowiązany jest do niezwłocznego załatwienia reklamacji.
 5. W razie rozbieżności stanowisk stron, co do oceny jakości towaru, strony komisyjnie pobiorą próbę z zakwestionowanej partii towaru celem przekazania jej do badania. Pobranie próby i przekazanie jej do badania nie zwalnia Wykonawcy z dostarczenia Zamawiającemu towaru niepodlegającego zakwestionowaniu.
 6. Koszt badania próby, wydania orzeczenia, wymiany zakwestionowanej partii towaru ponosi strona, która niewłaściwie oceniła jakość towaru.
 7. Dostarczenie Zamawiającemu zamiennej partii towaru nie zwalnia Wykonawcy z wynagrodzenia szkód poniesionych przez Zamawiającego, a wynikających z otrzymania towaru niewłaściwej jakości.
 8. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający wymogów określonych w   4 pkt 4 oraz mający braki, wady i uszkodzenia.

 

§ 6

 

Należność za wykonanie każdego zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt 1 zostanie uregulowana przelewem w całości w ciągu 14 dni, po odbiorze ilościowym i jakościowym, na podstawie przedłożonej faktury.

 

 

 

§ 7

 

1. W przypadku nieterminowych lub niezgodnych pod względem asortymentu dostaw, a także istotnych odstępstw jakościowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia odszkodowania.

2. Każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy z tytułu niewywiązywania się drugiej strony z warunków umowy.

 

§ 8

 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 2% wartości całego zamówienia w przypadku nie dotrzymania warunków, o których mowa w § 3, 4 i 5   niniejszej umowy.

2. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

 

§ 9

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10

 

Wszystkie spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

 

§ 11

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA

 

 

 

          .....................................                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEuprzejmie informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. H. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża.

 

 1. Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych: Marcin Wieczorek, e-mail: iod@przedszkole14.lomza.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę ryb i mrożonek

- na podstawie Art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. – jako niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Prawo zamówień publicznych).

 

 1. Odbiorcami danych osobowych będąwyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa, tj. Ustawa o finansach publicznych oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. 9.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. 10.  Dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia realizacji zamówienia publicznego, następnie zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów przez okres 5 lat.

 

………………………………………….

/podpis Wykonawcy/

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2019-12-04 20:21:04

Archiwum

Data Autor
2019-12-04 20:20 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-12-04 20:20 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-12-04 20:20 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-12-04 20:01 Agnieszka Lesiecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 432