tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Zapr. do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji

 

Załącznik Nr 3 do regulaminu

                                                                                                                                                           

                                                                                     Łomża, dn. 29.10.2019r.

Znak sprawy: PP14.26.7.2019

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Przedszkole Publiczne Nr 14 z siedzibą w Łomży, ul. Kołłątaja 8, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku i placu zabaw przedszkola nr 14 „ , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia 08.11.2019 – 23.12.2019

Termin oszacowania wstępnych, orientacyjnych kosztów inwestycji , które znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) należy wykonać do 12.11.2019r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „oferta na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „ Modernizacja budynku i placu zabaw przedszkola nr 14do dnia 7.11.2019r.  do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul. Kołłątaja 8. lub  przekazać drogą elektroniczną, na adres : kalinowskam@przedszkole14.lomza.pl  wpisując w temacie wiadomości  - oferta na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku i placu zabaw przedszkola nr 14” .

Informacji w zakresie zamówienia udziela: dyrektor – Tel. 86 218-85-52

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny .Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zamawiający zaleca wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami lokalizacyjno- terenowymi placu budowy.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Zamawiającego  - www.pp14.bip-lomza.pl w zakładce Wyniki   

   zamówień publicznych do 30 000 Euro (Rok 2019),

Wykonawca składając podpis oświadcza, że potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik  4 do zamówienia.

Wykonawca składając podpis  oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej procedurze[2]

 

……………………...............……….

                                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Formularz ofertowy.

3.Klazuzula informacyjna

4.Wzór umowy

Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia Przedszkole Publiczne Nr 14

Łomża ul. Kołłątaja 8

 

 1. Rozebranie istniejącego stalowego zadaszenia wejścia głównego do budynku.
 2. Wykonanie dodatkowego wejścia  w ogrodzeniu przedszkola na potrzeby żłobka.
 3. Wykonanie projektu nowego zadaszenia wejścia głównego do budynku. Nowa konstrukcja zadaszenia , pokrycie szkłem bezpiecznym lub poliwęglanem.
 4. Wykonanie zadaszenia do wejścia bocznego żłobka.
 5. Dostosowanie sali zabaw na parterze budynku dla potrzeb żłobka.
 6. Wygrodzenie części placu zabaw dla dzieci ze żłobka.
 7. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci ze żłobka ( propozycja zabawek i urządzeń placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią).
 8. Częściowa wymiana ogrodzenia zewnętrznego terenu przedszkola od strony żłobka.

 

Projekt musi zawierać wszystkie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie uzgodnienia ( przeciwpożarowe i sanitarne).

 Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Wszelkich informacji udziela Pani Grażyna Kowalewska – Dyrektorka Przedszkola Publicznego Nr 14. Nr telefonu  86- 218-85-52

 

 

Załącznik Nr 2

..............................................................

     (nazwa Wykonawcy, adres)                                                          Łomża, …………...2019r.

Nr tel…………….nr fax……………..

 

OFERTA

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku i placu zabaw przedszkola nr 14”

1.Oferuję(my) wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia,   zgodnie z wymogami Zamawiającego za łączną kwotę w wysokości:    

Netto ……………….zł , (słownie: …………………………………………………….zł.),

podatek VAT stawka 23% kwota zł ………………………

brutto: ………….. zł,(słownie:………………………………………………….…… zł).

 

2. Termin realizacji   08.11.2019 – 23.12.2019

3. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty .

 

 

                                                                                             …………………………………….

                                                                                                         (data i podpis Wykonawcy)

 

 

 

Załącznik 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. H. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża.

 

 1. Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych: Marcin Wieczorek, e-mail: iod@przedszkole14.lomza.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na

                Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego  „modernizacja budynku i placu zabaw przedszkola nr 14”

- na podstawie Art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r. – jako niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Prawo zamówień publicznych).

 

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa, tj. Ustawa o finansach publicznych oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia realizacji zamówienia publicznego, następnie zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów przez okres 5 lat.

 

 

………………………………………….

/podpis Wykonawcy/

 

 

Załącznik 4

 

U M O W A    NR ……………………..

 

 

W dniu ...... ….. .2019 r. w Łomży pomiędzy Przedszkolem Publicznym nr 14 w Łomży zwanym w treści umowy

 

Zamawiającym reprezentowanym przez:

 

Dyrektora Grażynę Kowalewską

 

a

 

……………………………………………………………………………….

 

zwanymi w dalszej treści umowy Projektantem,

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Projektanta w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku i placu zabaw przedszkola nr 14 ” zostałazawarta umowa o następującej treści:

 

 • 1

 

 1. W ramach zadania inwestycyjnego Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania

 

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego  „Modernizacja budynku i placu zabaw przedszkola nr 14”.

 

 1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera:

 

1)     Opis  przedmiotu  zamówienia  –  zał.  nr  1  do umowy

 

 

2)     Oferta Projektanta - zał. nr 2 do umowy     stanowiące integralną część umowy.

 

 • 2

 

 1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: …………………………… Za wykonanie zamówienia uważa się dostarczenie Zamawiającemu pełnej (kompletnej) dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz pozwolenia  przeciwpożarowe i sanitarne na użytkowanie.

 

2.     Strony  ustalają,  że  Projektant  w  terminie  do 08.11.2019r. dostarczy  Zamawiającemu  koncepcję  projektową i oszacowania wstępnych kosztów inwestycji , które znajdują się w opisie przedmiotu celem jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający ma 14 dni na akceptację koncepcji lub wniesienie do niej uwag, w przypadku milczenia lub nie wniesienia uwag do koncepcji w/w okresie uznaje się koncepcję za uzgodnioną z zastrzeżeniem § 10.

 

 1. Przekazywane opracowania muszą być zaopatrzone w ich wykaz oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają

 

służyć. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, który Projektant ma przygotować na podstawie opracowanej dokumentacji winien przekazać Zamawiającemu.

 

 1. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

1

 

5.     Przekazanie  dokumentacji  przez  Projektanta  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego na podstawie  bezusterkowego  protokołu  odbioru  podpisanego  przez  Zamawiającego

 

i Wykonawcę.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach

 

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  określił  właściwości  urządzeń  i  materiałów

 

z uwzględnieniem art. 29 ust 2, 3 i zgodnie z wymaganiami art. 30 ustawy Pzp oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 • 3

 

 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest kwota określona w ofercie

 

Projektanta wybranej w trybie zapytania ofertowego.

 

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ryczałtowe i wyraża się kwotą  brutto

 

…………………… zł (słownie: …………………..……………………….)

 

 

 1. Wynagrodzenie  zawiera  podatek  VAT,

 

………………….    zł.    Kwota    brutto

 

……………………………………………….).


 

którego   stawka   wynosi   ……..%    na kwotę

 

wynosi:       ……………………..zł,       (słownie:

 

 

 1. Projektant wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie ……………………….. zł

 

(słownie: ……………………………….. i …./100) w formie ……………………….

 

 1. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w sposób następujący:

 

a)            70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

 

b)            30% kwoty -  nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

 • 4

 

 1. Projektant zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy, do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w opracowanej przez

 

Projektanta dokumentacji projektowej.

 

 1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Projektanta wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót

 

z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na podstawie tych projektów, jednak nie później niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

 

 1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniem na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do:

 

1)                    korzystania z opracowania na własny użytek,

 

2)                    udostępniania osobom trzecim,

 

2

 

3)                    utrwalania na wszelkich nośnikach,

 

4)                    zwielokrotniania na wszelkich nośnikach,

 

5)                    wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu egzemplarzy,

 

6)                    wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych (internet).

 

7)                    dokonywania zmian w przedmiocie umowy pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia.

 

 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do wykonywania praw zależnych w stosunku do dzieła będącego przedmiotem umowy.

 

 

 1. Projektant oświadcza, że w dacie przeniesienia majątkowych praw autorskich do Koncepcji i Dokumentacji Technicznej będącej przedmiotem umowy przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie (w tym prawa do korzystania i rozporządzania) do Koncepcji i Dokumentacji Technicznej. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Projektant zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie majątkowe do Koncepcji oraz Dokumentacji Technicznej na następujących polach eksploatacji:

 

1                             w  zakresie  utrwalenia  i  zwielokrotnienia  Koncepcji  oraz  Dokumentacji

 

Technicznej dowolną techniką,

 

2                             w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 1 w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania

 

Koncepcji  i  Dokumentacji  Technicznej  lub  jej  elementów  w  działach  wizualnych,

 

audiowizualnych  lub

multimedialnych  tak,

aby  każdy

mógł

mieć

do

niej  dostęp

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci

Internet.

 

 

 

 

 

 

 

7.   Z   chwilą   wygaśnięcia,   rozwiązania

lub

odstąpienia

od   umowy

z

wyjątkiem,

gdy rozwiązanie  lub  odstąpienie  od  umowy  następuje  z  przyczyn

dotyczących

Zamawiającego,   na

Zamawiającego

przechodzą   autorskie

prawa

majątkowe

 

na pozostałych, nie wymienionych w ust. 6, wszystkich znanych i nieznanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie obrotu oryginałem Koncepcji i Dokumentacji Technicznej albo egzemplarzami, na których Koncepcję

 

i               Dokumentację Techniczną utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

 

8. Projektant z chwilą zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy następuje z przyczyn

 

dotyczących Zamawiającego,   przeniesie    na Zamawiającego, obok majątkowych praw

autorskich, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, w tym Projektant zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań, przeróbek, adaptacji Koncepcji

i Dokumentacji Technicznej – w zakresie i na polach eksploatacji określonych w umowie.

 

9. Projektant wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego modyfikacji lub zmian w przedmiocie Koncepcji i Dokumentacji Technicznej z chwilą rozwiązania lub odstąpienia

 

3

 

od Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy następuje z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Zamawiający ma pełną swobodę w sposobie korzystania z Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, w szczególności Zamawiający jest uprawniony, ale niezobowiązany do rozpowszechniania Koncepcji i Dokumentacji Technicznej.

 

10. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 7 i 8, tak w kraju, jak i za granicą, a w szczególności Zamawiający nabywa prawo

 

do  przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych  na

rzecz  osób

trzecich,  a

także

na zezwolenie

na  wykonanie  autorskich  praw  zależnych.  Prawo,

o

którym

mowa

w ust. 7 i 8 ma

charakter  nieograniczony w czasie  i

nieodwołalny,

a

wynagrodzenie

           

 

z tytułu jego przeniesienia zawiera się w wynagrodzeniu Projektanta, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.

 

11. Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy

 

Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, które zostaną Zamawiającemu przekazane w związku z wykonaniem umowy, z chwilą ich odbioru.

 

 • 5

 

 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace projektowe nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości opracowania i odbiorze przez Zamawiającego.

 

 1. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron. Odbiór dokumentacji nastąpi po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że są wykonane zgodnie z umową w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia. W przypadku stwierdzenia niedoróbek Zamawiający określi nieprzekraczalny termin na usunięcie wad.

 

 1. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy:

 

1)          Dla czynnych podatników VAT:

 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu

 

prawidłowo          wystawionej          faktury          VAT          na          rachunek          bankowy          nr

 

………………..…………………..……………………. z otwartym rachunkiem VAT, należącym

 

i będącym własnością Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

 

2)          Dla pozostałych wykonawców:

 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu

 

prawidłowo          wystawionej          faktury/rachunku         na          rachunek          bankowy         nr

 

………………..…………………..………………      należącym       i       będącym       własnością

 

Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

 

Nabywca faktury: Miasto Łomża

 

Pl. Stary Rynek 14

 

18-400 Łomża

 

NIP: 7182144919

 

Odbiorca faktury: Przedszkole Publiczne nr 14,ul.Kołłątaja 8, 18-400 Łomża.

 

 • 6

 

 1. Zamawiający może dochodzić od Projektanta  kar umownych w następujących wypadkach

 

i           wysokościach:

 

a/ za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 1 % wynagrodzenia netto dziennie za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jej dostarczenia.

 

 

 

4

 

b/ zwłokę w usunięciu wad wykonanych opracowań w wysokości 1 % wynagrodzenia netto dziennie za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

 

c/  za odstąpienie od umowy przez Projektanta lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3 .

 

d/ za każdy brak udzielenia w terminie informacji wskazanych w § 9 ust 3 – 1000,00 złotych e/ za każde niewzięcie udziału w konsultacjach lub naradach wskazanych w § 9 oraz § 10 –

 

1500,00 złotych za każdą nieobecność

 

f/ za nieprzedłożenie Zamawiającemu koncepcji we wskazanym w § 2 ust 2 terminie – 1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

 

g/   za niedopełnienie wymogu zapisanego w § 2 ust. 6 umowy – 15 % wartości netto zamówienia

 

 1. Błędy w przedmiocie zamówienia stwierdzone po odbiorze, Projektant zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 1. Strony ustalają, że za błędy w dokumentacji, które zwiększyłyby koszt realizacji robót określonych w dokumentacji, odpowiada Projektant i poniesie pełne koszty ich usunięcia.

 

 1. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Kary umowne i odszkodowanie podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Projektanta.

 

 1. W przypadku gdy wysokość kar za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy przekroczy 30% wynagrodzenia to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Wykonawcy wówczas nie przysługuje żadne wynagrodzenie czy też odszkodowanie.

 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Projektanta zapisów u Pzp w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w szczególności poprzez użycie nazw własnych (w sposób pośredni lub bezpośredni) Projektant zobowiązany będzie do pokrycia powstałej z tego tytułu szkody do pełnej wysokości.

 

 • 7

 

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 

 1. Nieważna jest zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych

 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.

 

 1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych (np. wydania warunków do projektowania, uzyskania decyzji, opinii, w tym akceptacji projektowanych rozwiązań itp.), jednakże pod warunkiem, że Wykonawca złoży niezbędne dokumenty do organów administracji i innych, przy uwzględnieniu zapisów i procedur właściwych dla danego postępowania.

 

 1. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.

 

 1. Dopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy rozumiana w ten sposób, że wiedza o jej wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia

 

5

 

nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o to zamówienie, czy też wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w szczególności wydłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy przez niezależne od woli stron wydłużające się konsultacje społeczne, protesty, sprzeciwy mieszkańców oraz konieczność wynikłą na etapie projektowania w zakresie rozszerzenia zakresu prac projektowych.

 

 • 8

 

 1. Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego regulujących umowę o dzieło, może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

 

 1. Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Projektanta, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Projektanta.

 

 1. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust.

 

 1. oraz musi zawierać uzasadnienie.

 

 1. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Projektant nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace.

 

6.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie przedłożenia przez Projektanta kompletnej koncepcji w terminie wskazanym w § 2 ust 2 umowy lub gdy dostarczona koncepcja wykonana jest niedbale w sposób nie dający podstaw do wyboru właściwego wariantu, zakresu i technologii planowanej inwestycji. W przypadku odstąpienia od umowy z w/w powodu Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie a wszelkie koszty obciążają Wykonawcę.

 

 • 9

 

 1. Do kierowania pracami projektowymi wymienionymi w § 1 niniejszej umowy Projektant wyznacza …………………………………………….

 

 1. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się …………………………………………….

 

3.     Projektant na każde wezwanie Zamawiającego w formie przez niego wskazanej, w terminie do 1 dnia roboczego ma przedstawić stan zaawansowania prac projektowych i udzielić innych wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w szczególności udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane przez potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym na realizację zaprojektowanych robót..

 

 1. Projektant zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych, na których zaprezentuje rozwiązania projektowe i naradach dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

 

 1. Projektant przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przedłoży dokumentację projektową celem uzyskania akceptacji rozwiązań projektowych w niej przyjętych. Zamawiający ma 14 dni na wyrażenie akceptacji lub wniesienia uwag, w przypadku

 

milczenia lub nie wniesienia uwag do dokumentacji w/w okresie uznaje się ją za uzgodnioną.

 

6

 

 • § 10

 

 1. Za koncepcję strony uważają kompleksowe, graficzne oraz opisowe rozwiązania projektowe uwzględniające całość inwestycji, w tym niezbędne przekroje jak również

 

wskazanie zastosowanych materiałów, które dają jednoznaczny obraz inwestycji, planowanych prac budowlanych – w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf oraz edytowalnej opracowane na aktualnej mapie do celów projektowych.

 

 1. Po przedłożeniu koncepcji, Zamawiający ma prawo do zorganizowania minimum jednego spotkania w swojej siedzibie w sprawie przedłożonej koncepcji, i przekazania na nim swoich uwag i zastrzeżeń. Obecność Projektanta na w/w spotkaniu jest obowiązkowa. Ze spotkania strony sporządzają protokół zawierający uwagi, zastrzeżenia, zalecenia itp., które Projektant ma obligatoryjnie zastosować w przedmiocie umowy.

 

 1. Wynikła w procesie projektowym - w szczególności na etapie przedłożenia koncepcji oraz przeprowadzonych konsultacji - konieczność uwzględnienia dodatkowych wytycznych, rozwiązań projektowych, które w sposób istotny nie wpływają na zakres przedmiotu umowy Projektant zobowiązany jest uwzględnić w opracowywanej dokumentacji, za w/w czynności nie przysługuje Projektantowi dodatkowe wynagrodzenie.

 

Strony za w/w czynności, które nie istotnie wpływają na zakres przedmiotu umowy uważają w szczególności: infrastruktury kolidującej z opracowywaną dokumentacją, itp.

 

 • 11

 

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujące proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

 

 • 12

 

Umowę  sporządzono  w  …..  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem  2  egz.

 

dla Zamawiającego i 1 egz. dla Projektanta.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                     PROJEKTANT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1

 

 1. Oferta Wykonawcy – zał. nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7[1] RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

[2] W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2019-10-29 21:56:33

Archiwum

Data Autor
2019-10-29 21:56 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-10-29 21:55 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-10-29 21:54 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-10-29 21:53 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-10-29 21:52 Agnieszka Lesiecka zobacz
2019-10-29 21:32 Agnieszka Lesiecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 465