tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Zapytanie ofertowe na dostawę art. chemicznych i higienicznych

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

                                                                                                                                                                          

                                                                                     Łomża, dn. 17.03.2017r.

Znak sprawy: PP14.26.4.2017

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Przedszkole Publiczne Nr 14 z siedzibą w Łomży, ul. Kołłątaja 8, zaprasza do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR   na DOSTAWĘ ART. CHEMICZNYCH i HIGIENICZNYCH,

zgodnie z załączonym formularzem ofertowym

Termin wykonania zamówienia 01.04.2017 – 31.12.2017

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Dostawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „oferta na DOSTAWĘ ART. CHEMICZNYCH i HIGIENICZNYCH ” do dnia 28.03.2017r.  do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul. Kołłątaja 8. lub  przekazać drogą elektroniczną, na adres : przedszkole14lomza@gmail.com wpisując w temacie wiadomości  - oferta na  DOSTAWĘ ART. CHEMICZNYCH.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: dyrektor -086 218-85-52

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny .Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z dostawcami, którzy złożyli oferty, jak też do dokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zamawiający zaznacza, że ogólna ilość zamawianego asortymentu,
a tym samym wartość w terminie wykonania zamówienia może ulec zmianie na plus lub minus w zależności od bieżących potrzeb i możliwości finansowych zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Zamawiającego  - http://pp14.biplomza.pl/  w zakładce Wyniki   zamówień publicznych do 30 000 Euro (Rok 2017),

 

………………...............……….

(podpis osoby upoważnionej)

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2017-03-20 16:08:00

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1093