tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający – Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych

została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - oferta firmy
" Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach, Łomża ul. Konstytucji 3-ego Maja 2A lok.55" za kwotę 69 929,76zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.
Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium najniższa
cena brutto
1 Firma handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna, Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 18 lok.3 85,74
2 Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach Łomża ul. Konstytucji 3-ego Maja 2A lok.55 100
3 RS Technika Ireneusz Rafalik, Ostrów Mazowiecka; Kalinowo 86 59,36
4 Zakład Remontowo – Budowlany Mgr Sylwester Zawadzki, Łomża ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12 88,52

 

Unieważnienie przetargu na „Dostosowanie wejścia do budynku Przedszkola Publicznego Nr 14 dla osób niepełnosprawnych”.

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz 759 z późn. zm) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostosowanie wejścia do budynku Przedszkola Publicznego Nr 14 dla osób niepełnosprawnych”, nr sprawy PP14.26.1.2013 zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Konserwator strony
Odpowiada:Konserwator strony
Data ostatniej zmiany:2013-08-13 14:26:00

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 902