tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Archwium - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 14  w Łomży na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Samodzielny referent do spraw kadr i płac z uprawnieniami inspektora/specjalisty ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej– 0,6 etatu

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

1)wykształcenie: - spełnia jeden z poniższych warunków :

a/ ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, ukończyła studia magisterskie administracyjne i posiada studia podyplomowe z zakresu kadr i płac oraz  posiada co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr lub 3 lata pracy,

b/ ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr lub 6 lat pracy.

2)wykształcenie kierunkowe w zakresie  BHP i p.poż.

3)znajomość: przepisów podatkowych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Ustawy Karta Nauczyciela.

4)biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych,

5)obywatelstwo polskie,

6)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

8)kwalifikacje niezbędne  do wykonywania obowiązków  specjalisty ds. BHP i PPOŹ

9)znajomość przepisów i wymogów prawnych z zakresu BHP

2.Dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

1)   umiejętność obsługi programu Płatnik;

         2)  znajomość programów KADRY i PŁACE PROGMAN;

 1. znajomość programów ZLECONE i PRZELEWY PROGMAN;

        4)znajomość programu sprawozdawczego GUS, SIO;

        5 )  umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń;

        6)  doświadczenie na stanowisku BHP

        7)   wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania

decyzji, sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  sporządzanie list płac,

2)  prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)  prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej (przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy, angaży,opracowywanie dokumentów i sprawozdań do ZUS,PUP, US, GUS, SIO

opracowywanie regulaminów i instrukcji oraz projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw

kadrowo-płacowych

 1. sporządzanie deklaracji PIT-11 i PIT-4R,

5)  sporządzanie kalkulacji wynagrodzeń,

6) sporządzanie dla Urzędu Miasta informacji o strukturze zatrudnienia i faktycznych wydatkach- art. 30 KN

         7)wykonywanie czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej, obsługą ZFŚS,

 1. prowadzenie rejestru wstępnych i okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP I P.POŻ.,

 2. prowadzenie zakładowej składnicy akt,

 3. inne określone w zakresie obowiązków.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) Jest to stanowisko urzędnicze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Przedszkola Publicznego Nr 14  w Łomży przy ul. H. Kołłątaja 8

2)   Umowa o pracę w wymiarze 0,6 etatu.

3)   Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 9%.

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny;

 2. Curriculum Vitae (CV);

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadanie kwalifikacji;

 5. kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz – w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy, potwierdzających wymagany staż pracy;

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 7.   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

    8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. */ poniżej wzór klauzuli zgody/  

  9)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, opinie, referencje.

  W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

  VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

  Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. H.Kołłątaja 8.

  Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

  Oferta Pracy: Samodzielny referent do spraw kadr i płac z uprawnieniami inspektora/specjalisty ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej.

  Termin składania ofert: do dnia  28 grudnia 2018 r. do godz. 15:00. - decyduje data wpływu oferty do Przedszkola.

  Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Publicznego Nr 14 po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

  VII. Informacje dodatkowe:

  W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży (www.pp14.bip-lomza.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 14  w Łomży.

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Publicznym Nr 14  w Łomży przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowych informacji udziela Pani Grażyna Kowalewska – dyrektor

   tel.  (86) 218 85 52

  Łomża, dnia 12 grudnia 2018 r.

   

  * wzór klauzuli

   

   KLAUZULA ZGODY

  do procedury przeprowadzenia naboru

   

  Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży z siedzibą ul. H.Kołłątaja 8, 18-400 Łomża, reprezentowane przez Dyrektora, wszystkich moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych składanych w związku z naborem w celu realizacji procesu rekrutacji.

   

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z  art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję:

 

1.        Administratorem  danych osobowych osób aplikujących jest Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży ul. H. Kołłątaja 8, zwany dalej „administratorem”;

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych  kontakt e-mail: iod@przedszkole14.lomza.pl.

2.        Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze  zgodnie z ustawą kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.

3.      Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.      Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.

5.      Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostepnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6.      Dane udostępnienie w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7.      Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2018-12-13 20:45:01
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1391