tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Archwium - Rekrutacja

 

 

UMOWA CYWILNO-PRAWNA Nr…/2015/2016

 

zawarta w dniu …….2015r pomiędzy:

 

Panią/Panem ..........................................................................................................................................

                             /imię i nazwisko rodzica/rodziców, prawnego opiekuna/prawnych opiekunów dziecka/

zamieszkałą/ym w:....................................................................................................................................

                          /dokładny adres zamieszkania rodzica/rodziców, prawnego opiekuna/opiekunów dziecka/

oraz legitymującą/cym się numerem dowodu osobistego..................................... seria........................

PESEL dziecka ………………………………….

zwaną/ym dalej rodzicem

a Przedszkolem Publicznym Nr 14 z siedzibą w Łomży przy ul. Kołłątaja 8

zwanym dalej przedszkolem

reprezentowanym przez

Dyrektora Przedszkola Grażynę Kowalewską

                           / imię i nazwisko dyrektora przedszkola /

o następującej treści:

§ 1

 

  1. Strony umowy postanawiają, iż dziecko .................................................................... urodzone ……………………………………………będą korzystać z usług Przedszkola:

1/ w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 800 do 1300.

2/ w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, w ramach ustalonego przez Przedszkole tygodniowego czasu pracy oddziału i programu wychowania przedszkolnego w wymiarze .............. godzin dziennie, tj. w godzinach od ....................... do .................... i od ............................. do ........................... .

3/ wyżywienia: śniadanie tak/nie, obiad tak/nie, podwieczorek tak/nie

  1. Korzystanie ze świadczeń ponadstandardowych nie wymienionych w ust. 1 odbywa się na podstawie dodatkowej zgody rodziców i odpłatności ustalonej odrębnie przez rodziców.

 

§ 2

 

Rodzic / prawny opiekun / zobowiązuję się do pokrycia:

1/ kosztów żywienia w wysokości określonej w obowiązującym zarządzeniu dyrektora przedszkola, w zależności od zadeklarowanej ilości spożywanych dziennie posiłków,

a) za 3 posiłki(śniadanie, obiad, podwieczorek) – 100% stawki żywieniowej

b) za 2 posiłki ( śniadanie, obiad) – 85% stawki żywieniowej

 

2. opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, w wysokości ustalonej przez Miasto Łomża / zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Łomży Nr 406/XLVII/13 z dnia 30 grudnia 2013r./ za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego świadczenia oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art.14. ust.5a (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r.).

 

§ 3

  1. Opłaty miesięcznej rodzic dokonuje do dnia 15 – go następnego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, (zgodnie z ogłoszeniem).

a)      Gotówką w przedszkolu lub *

b)      Przelewem na rachunek bankowy przedszkola* 47 1560 0013 2533 8619 6000 0001   (po uprzednim sprawdzeniu wysokości opłaty u intendenta).

  1. W przypadku nieterminowej zapłaty, dyrektor przedszkola nalicza ustawowe odsetki.
  1. Rodzic zobowiązuje się do terminowego i regularnego ponoszenia wszystkich opłat za korzystanie z deklarowanych świadczeń realizowanych w przedszkolu.

 

* niepotrzebne skreślić

 

§ 4

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu na skutek choroby / udokumentowanej zwolnieniem lekarskim / przez okres ponad jednego miesiąca, nie pobiera się opłaty za zajęcia o których mowa w § 2 pkt. 2.

§ 5

  1. W przypadku nieobecności dziecka uprawnionego do korzystania z posiłku nalicza się dzienną wysokość opłaty za każdy pierwszy dzień nieobecności.
  2. Dopuszcza się możliwość nie naliczania dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności zgłoszonej na piśmie co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem (dni roboczych).

                                                                   § 6

Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do :

1. Przyprowadzania oraz odbierania dziecka osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach niewykraczających poza czas pracy przedszkola.

2. Usprawiedliwienia nieobecności dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

3. Natychmiastowego zawiadamiania przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby

zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające ze świadczeń przedszkola.

4.Przyprowadzania wyłącznie dziecka zdrowego.                                                

                                                       § 7

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia …...2015r. do dnia …....2016r.

 

   § 8

1.Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym przez dyrektora przedszkola, jeżeli:

- rodzic nie wnosi opłat w terminach wskazanych w umowie lub zalega z opłatami co najmniej 1 miesiąc,

- dziecko ma nieusprawiedliwioną nieobecność powyżej miesiąca,

-ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu i innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji.

2.Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

3.Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem dokonanym na piśmie.

 

§ 9

Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość korzystania w okresie wakacji tj. w miesiącach: lipiec i sierpień 2015 roku z usług przedszkola pełniącego dyżur. Na ten okres zawierana jest z dyrektorem przedszkola pełniącego dyżur odrębna umowa.

§ 10

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej.

 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Przedszkola.

§ 12

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.          

 

.......................................................................................................................           ...............................................

Podpis rodzica/rodziców, prawnego opiekuna/prawnych opiekunów dziecka/       Podpis dyrektora przedszkola

Wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/dzieci

……………………………………………………………………………….………………………....……

                                                                             / imię i nazwisko/

oraz wizerunku dziecka w celach realizacji zadań oświatowych. ( Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych z póź. zm.)

 

Łomża dnia……..…2015r.                                                               ………………………………………….……..                          

(Podpis czytelny rodzica/prawnego opiekuna)                                                

* niepotrzebne skreślić

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2016-05-30 08:23:16
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 13735