Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mopslomza.pl zgodnie  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mopslomza.pl

Data publikacji strony internetowej:  16.05.2021 r

Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.06.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron  internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.06.2021. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie narzędzia Test – Europen Internet Inclusion Intiative (checkers.eiii.eu) nasza strona spełnia 85.63 %. Na stronie można korzystać z powiększania i pomniejszania czcionki, kontrastu (czarne tło żółta czcionka), pokreślenie linków, czytelna czcionka
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej poczta@mopslomza.pl lub telefonicznie 86 216 4260 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża

Do budynku prowadzi 1 wejście, do wejścia prowadzą schody jest też podjazd dla wózków. Wejście do wszystkich pomieszczeń dostępnych wejściem jest możliwe poprzez wejście główne. Sekretariat znajduje się na II piętrze budynku na końcu korytarza. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wiesław Wieczorek
Odpowiada:Wiesław Jagielak
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2021-06-17 14:52:30

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1615