poczta@mopslomza.pl
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
drukuj

BZIRON

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
18-400 Łomża, ul. Dworna 23B
tel. 86 216-74-16
email: bziron@mopslomza.pl

 

Realizacja zadań ustawowych:

1. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego

Miejsce załatwienia sprawy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Dworna 23B, tel. /86/216-74-16

Wymagane dokumenty
1. Wniosek /do pobrania/
2. Załączniki do wniosku:
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej i o niezaleganiu z podatkami;
- umowa kredytowa wraz z harmonogramem spłat
- oświadczenie o niekorzystaniu z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON
- informacja wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie 3 lat przed data złożenia wniosku.
- oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Dworna 23B

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletną dokumentacją;

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
Wartość pomocy publicznej stanowi różnica między oprocentowaniem kredytów komercyjnych a oprocentowaniem preferencyjnym – oferowany przez prezydenta.
Jeśli dopłata jest jednorazowa, to wartość pomocy jest równa kwocie dopłaty. Jeśli dopłaty rozłożone są w czasie, to jej wartością jest zdyskontowana kwota dopłaty.
Osoba ubiegająca się o pomoc jest zobowiązana do przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

2. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty
1. Wniosek /do pobrania/.
2. Załączniki do wniosku:
- kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy zgodnej z kierunkiem szkolenia,
- kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawnej;
- wskazanie jednostki szkolącej wraz z uzasadnieniem jej wyboru;
- program szkolenia;
- kosztorys szkolenia;

Gdzie odebrać formularze:
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Dworna 23B

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
30 dni od daty otrzymania wniosku z załącznikami.

Tryb odwoławczy:
Nie ma.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./;
 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o dofinansowanie z załącznikami:
-status prawny i podstawa działania,
-dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
-podmioty prowadzące działalność gospodarczą do wniosku dołączają: zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, informację o każdej pomocy, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
-potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej / w przypadku pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej /,
-informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku / w przypadku zakładów pracy chronionej,

Gdzie odebrać formularze:
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS ul. Dworna 23B, tel. /86/216-74-16

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , jeżeli:
A/ prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
B/ udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
-dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu
-wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań
-dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
-Wysokość dofinansowania zaopatrzenia wynosi – do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /druk do pobrania/, z załącznikami:

-aktualny wypis z rejestru sądowego /ważny 3 miesiące/
-statut
-sposób reprezentacji /pełnomocnictwo/
-udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach
-zaświadczenie o numerze REGON
-zaświadczenie o numerze NIP
-program merytoryczny imprezy
-udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON
-kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania z jednoznacznym określeniem, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków PFRON
-lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności /nie dotyczy w przypadku imprez masowych/
-oświadczenie o zatrudnieniu/posiadaniu fachowej kadry do obsługi zadania
-oświadczenie o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do realizacji zadania
-oświadczenie, czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie podlega.

Inne wskazówki, uwagi:
-wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań,
-o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:
a)prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b)udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c)udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
- w terminie 10 dni od dnia złożenia „Wniosku...” podmiot zostaje poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.
Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
-wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia,
-podstawą dofinansowania jest umowa,
-dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.

5. Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Wymagane dokumenty
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wraz z informacjami o:
-liczbie i wieku kandydatów na uczestników warsztatu wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności
-posiadaniu przez kandydatów na uczestników warsztatu aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, zawierających wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej
-warunkach lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i kadrowych, umożliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników
2.Kompleksowy program rehabilitacyjny kandydatów na uczestników warsztatu oraz formy jego realizacji

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie podlega.

Inne wskazówki, uwagi:
Wniosek może złożyć wyłącznie jednostka, która nie posiada zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu, ani też nie była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej jednostki.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz.U.z 2019 r., poz 1605 z pozn zm/,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U.2004.63.587/

6. Dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej

Wymagane dokumenty
Projekt utworzenia warsztatu, który zawiera:
-nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat
-adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat
-promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego
-aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, a w przypadku nie posiadania osobowości prawnej – dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki
-statut jednostki
-zgłoszenie, co najmniej 20 kandydatów, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej, wraz z podaniem wieku kandydatów
-plan działalności warsztatu uwzględniający kompleksowy program rehabilitacyjny oraz formy jego realizacji
-propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników
-preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z: kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji; dokumentacją projektową, w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu; wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu, wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo – finansowym, z podaniem cen jednostkowych; uzasadnieniem;
-preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu, z podaniem wielkości tych kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika
-informację o własnych lub innych środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu lub o braku takich środków
-plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem celu ich przeznaczenia i metrażu
-regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę
-określenie formy opieki medycznej w warsztacie

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie podlega.

Inne wskazówki, uwagi:
Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty ze środków PFRON, w części lub całości, następujące koszty utworzenia warsztatu:
1.adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na warsztat:
-do 90% kosztów – w przypadku, gdy jednostka zamierzająca utworzyć warsztat nie prowadzi działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i sześciokrotności najniższego wynagrodzenia,
-do 60% kosztów – w przypadku, gdy jednostka zamierzająca utworzyć warsztat prowadzi działalność gospodarczą lub jest państwową jednostką organizacyjną albo jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i czterokrotności najniższego wynagrodzenia
2. wyposażenia warsztatu, w tym zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i czterokrotności najniższego wynagrodzenia

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz.U.z 2019 r., poz 1605 z pozn zm/,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U.2004.63.587/

7. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym /druk do pobrania/.
2.Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny /druk do pobrania/ wypełniony przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
3.Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
4.Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/.
5.Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki /dotyczy młodzieży uczącej się/.

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 B.

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
-Wniosek...” powinien być kompletny i prawidłowo wypełniony,
-wnioski przyjmowane są w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON,
-o„soba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie jeżeli:
przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwot:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
-Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004r. z późn.zmn./ i obowiązuje:
a)za I kwartał od 1 czerwca,
b)za II kwartał od 1 września,
c)za III kwartał od 1 grudnia,
d)za IV kwartał od 1 marca,
-wysokość dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy i wynosi:
a)30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
b)27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
c)25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
d)20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
e)20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,
f)w przypadkach uzasadnionych /zgodnie z rozporządzeniem/ dofinansowanie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia,
- w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedstawić podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach,
-ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu społecznym w NFZ lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczeniu społecznym rolników,
-przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę m.in. stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim. dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku,
-turnusy mogą odbywać się tylko w ośrodkach mających wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków PFRON. Rejestr ośrodków do wglądu w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Dworna 23B.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /Dz. U. z 2014 r. poz.1937 z pozn zm./.

8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - osoby niepełnosprawne

Wymagane dokumenty
Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:
- aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
- zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności oraz ze wskazaniem, że zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego – lekarz specjalista,
- preliminarz sprzętu rehabilitacyjnego /rodzaj, ilość, cena/ minimum dwie oferty cenowe,
- kserokopia dowodu osobistego

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
O dofinansowanie ze środków Funduszu dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwoty:
a/ 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ,
b/ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

- Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu
przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z
1999 r. Nr 38, poz. 360)

- Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
- Wysokość dofinansowania wynosi – do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
- W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
- Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.

9. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:
-aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
-zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności z jednoznacznym wyjaśnieniem w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej – /lekarz specjalista – w przypadku barier w komunikowaniu się/
-orzeczenia o niepełnosprawności osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą /w przypadku barier architektonicznych/
-udokumentowana podstawa prawna stałego zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier /własność, umowa najmu/,
-kserokopia dowodu osobistego
-minimum dwie oferty cenowe w przypadku zakupu urządzeń,
-zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki /w przypadku dzieci/

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
- Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON
- o dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi
lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
1/ na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
2/ na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
- dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
- dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
-Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
- Dofinansowanie likwidacji barier nie przysługuje osobom,, które były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby
- Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta pomiędzy prezydentem a wnioskodawcą.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm

10. Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Wymagane dokumenty
. Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:
- aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność
- faktura za zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego
- kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
- O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwoty:
a/ 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ,
b/ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
- Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360)
- Wysokość dofinansowania wynosi:
a/ do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b/ do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
- Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie / Dz.U.2019r., poz. 1267 z pozn. zm /

11. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Wymagane dokumenty

 Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:

- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

- Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej Wnioskodawcy (oryginał do wglądu)

- Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę słuchu wystawione przez lekarza specjalistę

- Oferta cenowa usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

- Zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki – o ile dotyczy

- Kopia dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo – o ile dotyczy

Miejsce złożenia dokumentu i odbioru

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b    

Opłaty:

Nie podlega.

Termin odpowiedzi

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:

  - O dofinansowanie ze środków Funduszu dofinansowania do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:

-  jest to uzależnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

- przeciętny   miesięczny    dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za    kwartał   poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwoty:

 a/ 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa  w art. 2 pkt. 4 ustawy,  na osobę we  wspólnym gospodarstwie domowym ,

   b/ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

  - Przeciętne wynagrodzenie  - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce

  narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu

  przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z  

 1999 r. Nr 38, poz. 360)

 - Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia

 - Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

 - Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu

 - Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych  środków  PFRON

Podstawa prawna załatwianej sprawy

- Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON  z dnia 25 czerwca 2002 r. /Dz. U. z 2015 poz. 926 z późn. zm./

 
12. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej

Wnioskodawca:

 

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426, z późn.

zm.) zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu - zamieszkała na terenie Miasta Łomża

 

Do pobrania:

Informacje dotyczące przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej

 

Wnioskodawca składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży pisemny wniosek (Wn-O) o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej wraz z następującymi dokumentami (załącznikami) potwierdzającymi:

 1. dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 2. zaświadczenie  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Łomży potwierdzające  status  osoby  bezrobotnej  lub poszukującej pracy i nie pozostającej w zatrudnieniu,
 3. wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności,
 4. dokonanie czynności pozwalających na zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności,
 5. dokonanie czynności, które pozwolą na zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą i kontrahentami,
 6. wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 7. uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy lub innych osób wymagane w planowanej działalności (kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy),
 8. doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności,
 9. zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej,
 10. zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzający możliwość prowadzenia samodzielnie deklarowanej działalności gospodarczej albo rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej,
 11. charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia w skali miesiąca i roku
 12.  oświadczenie wnioskodawcy o upłynięciu co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa do spółdzielni socjalnej

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

 1. formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności,
 2. wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności,
 3. popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
 4. planowane wydatki, które wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków,
 5. wysokość wkładu własnego wnioskodawcy, 6. uprawnienia i kwalifikacje:
  • wnioskodawcy, w przypadku samodzielnego wykonywania czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji,
  • wnioskodawcy lub innych osób, w przypadku wykonywania przez nie czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji;
 1. doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności;
 2. zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej;
 3. wysokość pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Łomża środków PFRON przeznaczonych na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w danym roku.

  Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy określonej w umowie zawartej z Prezydentem wynosi:

 • nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Sposób realizacji:

 1. Prezydent pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania.
 2. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji pomiędzy Prezydentem a Wnioskodawcą, wskutek zgodnego oświadczenia woli stron następuje zawarcie umowy w formie pisemnej.
 3. Prezydent przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany w umowie, w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:
  • zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, -    odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków spółdzielni socjalnej,
  • innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności, -       podania numeru rachunku bankowego.

Osoba niepełnosprawna, która otrzyma środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej zobowiązana jest dokonać zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 lub 24 miesiące, albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej mogą być przyznawane jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE).

Sposób zabezpieczenia zwrotu kwoty środków – w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Gdzie odebrać formularze:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Biuro zatrudnienia I Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży ul. Dworna 23b

Opłaty:

Nie podlega

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:

- Wnioskodawca nie może dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o pożyczkę i przed podpisaniem umowy. 

Podstawa prawna:

 1. Art. 12 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2342),
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013, str. 9) albo w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45). 
13. Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

 
Wymagane dokumenty
Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Funduszu kosztów:
- adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności,
- adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
w zakładzie pracy,
- zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
- zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności
ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego
wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
- szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
- wniosek do pobrania.

Dokumenty dołączane do wniosku:

1. Aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w poz. 4–6 i 20 w bloku B1 części I
wniosku;(Pełna nazwa pracodawcy, NIP, REGON, Pracodawca; jest płatnikiem VAT/nie jest płatnikiem VAT -
z pełnym, siedmiocyfrowym oznaczeniem gminy, na obszarze której pracodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.)

2. Informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy – w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,
z późn. zm.4)) – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych;

3. Kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia w przypadku
zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności


Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Łomży ul. Dworna 23b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W terminie 30 dnia od dnia otrzymania wniosku z kompletem dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
Kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Umowa zawierana jest na 36 miesięcy.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 m-cy pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Prezydenta, środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

- rozporządzenie MPiPS z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014 poz

 

14. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty
Wniosek - do pobrania

Do wniosku dołączają:
1. Kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych i jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej,
- wyciąg z rejestru przedsiebiorców KRS i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych,
- umowy spółki cywilnej potwierdzonej w urzędzie skarbowym, w szczególnych przypadkach koncesję lub pozwolenie na prowadzenie działalności,
2. Kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości / budynku / lokalu, w którym mają zostać utworzone / przystosowane/ stanowiska pracy lub które ma podlegać adaptacji,
3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzim urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON,
4. Kopie decyzji stwierdzajacej nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
5. Odpowiednio: bilans rachunków zysków i strat za ostatnie 2 lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego;/ w przypadku pracodawcy działajacego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy/,
6. Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
Inne załączniki:
- pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Projektodawcy,
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników,
- dokumenty z urzedu skarbowego; decyzja o ewntualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
- oświadczenie - w przypadku gdy wnioskodawca jest płatnikiem VAT lecz w ramach wnioskowanych do refundacji kosztów nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony,
- wszelich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzajacych dzień złożenia wniosku

Gdzie odebrać formularze:
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS, Łomża, ul. Dworna 23B

Opłaty:
Nie podlega

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku z kompletem dokumentów

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Zwrot kosztów nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
Umowa zawierana jest na 36 miesięcy.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 m-cy pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Prezydenta, środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Podstawa prawna:
- art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu / Dz. U. 2015 poz 93 z pozn zm./

 

Realizacja programów celowych:


Załączniki:

 

 1. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 2.   Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

 3. Dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej.

 4.   Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

 5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - osoby niepełnosprawne.

 6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 7. Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

 8. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

 9. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 10. Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

 11. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 12. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.

 13.   Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego.

 14. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Świerszcz
Odpowiada:Wiesław Jagielak
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2022-10-20 09:30:30

Archiwum

Data Autor
2021-05-14 08:42 Tomasz Świerszcz zobacz
2021-02-24 10:06 Tomasz Świerszcz zobacz
2021-02-18 12:30 Tomasz Świerszcz zobacz
2021-02-18 12:20 Wiesław Wieczorek zobacz
2021-01-13 16:21 Wiesław Wieczorek zobacz
2021-01-13 16:17 Wiesław Wieczorek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1127