tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Szukamy specjalisty do spraw wystawiennictwa

Uwaga ! Przedłużyliśmy termin do 30 września!

MDK-DŚT zapraszamy do składania ofert na stanowisko : specjalista do spraw wystawiennictwa - osobiście lub na adres sekretariat@mdk.lomza.pl. Termin sładania ofert upływa 30 września 2021 r. o godzinie 15.00. Szczegółowy opis stanowiska pracy poniżej lub w załączniku.

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

A. DANE PODSTAWOWE

1.Nazwa stanowiska pracy:  Specjalista do spraw wystawiennictwa

2. Dział organizacyjny: Dział Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez

a) samodzielne stanowisko: nie

b) pełen etat

c) podległość: kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Org. Imprez

B. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

a) dobowa norma czasu pracy – 8 godzin

b) tygodniowa norma czasu pracy – przeciętnie 40 godzin

c) praca zmianowa wg. harmonogramu

d) wynagrodzenie za pracę – wypłacane raz w miesiącu 28. dnia każdego miesiąca

e) możliwe rozpoczęcie pracy – już od 1 października 2021

 

C. WYMAGANIA

 1. Osoba musi spełniać wymogi określone w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Są to:
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 •  
 • D. WYKSZTAŁCENIE
 • 1. Kandydat na stanowisko specjalisty ds. wystawiennictwa powinien spełniać warunki:
 • wykształcenie – preferowane wyższe plastyczne lub historia sztuki
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej roczny staż pracy w instytucji kultury
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania źródeł finansowania działalności statutowej instytucji
 • znajomość procesu wystawienniczego
 • znajomość środowiska artystów plastyków i fotografików
 • umiejętność łączenia pracy kreatywnej z administracyjną
 • doświadczenie w nadzorowaniu procesu opracowania materiałów i wydawnictw reklamowych
 •  
 • 2. Wymagana znajomość przepisów z zakresu:
 • ochrony danych osobowych
 • organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej
 •  
 •  
 • E. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

 • tworzenie i realizowanie programu upowszechniania form plastycznych i fotografii w ramach działalności Galerii „Pod Arkadami”
 • opracowanie planów merytorycznych i budżetowych, sporządzenie sprawozdań z ich realizacji
 • tworzenie planów wystaw oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji
 • zarządzanie bieżącą działalnością galerii, w tym zapewnienie aranżacji wystaw, organizacji i realizacji wernisaży, spotkań autorskich,
 • realizacja działalności edukacyjnej w galerii (warsztaty, zajęcia, plenery)
 • współpraca z twórcami, galeriami i instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi  w zakresie organizacji wystaw i edukacji artystycznej  prowadzonych w galerii,
 • przygotowywanie materiałów i wydawnictw towarzyszącym wystawom itp.-,
 • dbanie o właściwy rozwój i wysoki poziom podległych form merytorycznych,
 • współpraca z innymi działami MDK-DŚT przy realizacji ich, oraz własnych zadań,
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych
 • prowadzenie dokumentacji wszystkich form działalności galerii oraz dbanie o właściwą reklamę i promocję realizowanych przedsięwzięć

 

F. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. CV i list motywacyjny zawierające informacje o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia, posiadanych kwalifikacjach zawodowych oraz posiadanym wykształceniu.
 2. autorski, ramowy plan działań galeryjnych obejmujący wystawy i edukację artystyczną sporządzony na okres 6- miesięcy

 

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 221k.p., należy zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych , wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.”

Pod klauzulą kandydat powinien złożyć podpis. CV bez wymienionej klauzuli i bez podpisu kandydata nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną odesłane.

 

G. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych, Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

lub drogą mailową na adres: sekretariat@mdk.lomza.pl

 

Termin składania ofert (data wpływu oferty do MDK - DŚT):  do 30 września  2021  do godz. 15.00

 

Kandydaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych, stanowiących drugi etap rekrutacji.

Informacje: Elżbieta Bujnowska, specjalista do spraw osobowych, tel. 86 2163226, 862164553.

Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w procesie rekrutacji będą do odebrania w sekretariacie MDK-DŚT przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Obowiązek informacyjny

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, Miejski Dom Kultury  - Dom Środowisk Twórczych w Łomży, informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża Kontakt:  86 216 32 26 , sekretariat@mdk.lomza.pl

Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie poprzez email iod@mdk.lomza.pl, w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.

 

Łomża, dnia 30 lipca  2021      

OPIS STANOWISKA PRACY

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Zuzga
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Elżbieta Bujnowska
Data ostatniej zmiany:2021-09-07 12:15:30

Archiwum

Data Autor
2021-07-30 14:40 Anna Zuzga zobacz
2021-07-30 14:38 Anna Zuzga zobacz
2021-07-30 14:36 Anna Zuzga zobacz
2021-07-30 14:20 Anna Zuzga zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 601