tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr10 im Jana Pawła II w Łomży
drukuj

Archwium - Procedury naboru / Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: starszy specjalista ds. BHP i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w wymiarze 0,2 etatu.

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im Jana Pawła II w Łomży – jednostka budżetowa Miasta Łomża ogłasza nabór na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1260 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym urzędnicze stanowisko kierownicze w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży , na wolne stanowisko urzędnicze: starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w wymiarze 0,2 etatu.

Miejsce pracy: Łomża

Znak sprawy: SP10.111.01.2019

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba/ 0,2 etatu.

 1. Nazwa i adres jednostki organizującej nabór:

Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Pawła II w Łomży

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 1. Wymagania niezbędne:

1. Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. z późn. zmianami w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykształcenia i stażu pracy spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

a)      Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp.

b)      Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.  Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

a) Wykształcenie średnie i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

3. Obywatelstwo polskie.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Dobry stan zdrowia , umożliwiający pracę na stanowisku urzędniczym.

7. Nieposzlakowana opinia.

8. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

 1. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  1. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer, kserokopiarka.
  2. Znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office – Word, Excel
  3. Samodzielność działania i kreatywność.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. i p. poż.
  2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.
  3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy mających na celu zapobiegania zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy.
  4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu.
  5. Udział w ocenie zagrożeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu, oraz przedstawienie propozycji dotyczących poprawy warunków pracy.
  6. Udział w przekazywaniu do użytku nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, albo ich części.
  7. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii pracy.
  8. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń , regulaminów i instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz ich opiniowanie.
  9. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
  10. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
  11. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp. i p. poż.
  12. Opracowywanie i analiza ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
  13. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
  14. Współpraca z właściwymi komórkami, osobami w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp i p. poż. ( wstępne i okresowe).
  15. Współdziałanie ze zakładowymi organizacjami związkowymi w podejmowaniu działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp. i p. poż..
  16. Przestrzeganie dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej.
 3. Warunki pracy:
  1. Praca w Szkole Podstawowej nr 10 im Jana Pawła II w Łomży przy ul. Niemcewicza 17. Praca przy monitorze ekranowym. Bezpieczne warunki pracy.
  2. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony nie dłuższy niż       6 miesięcy
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 511) był wyższy niż 2 %.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
  1. List motywacyjny.
  2. Curriculum Vitae.
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  4. Kopia dokumentów poświadczających staż pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy.
  5. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
  6. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).
  7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem – złożone na druku „Oświadczenie i klauzula informacyjna kandydata” znajdującym się w odrębnym pliku pod niniejszym ogłoszeniem.

 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2019 roku do godziny 12.00, osobiście w sekretariacie szkoły lub listownie pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Pawła II w Łomży

 ul. Niemcewicza 17

 18-400 Łomża

            w zamkniętych kopertach z dopiskiem; „Dotyczy naboru na wolne stanowisko       urzędnicze: starszy specjalista ds. BHP i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży”.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Do II etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowani wyłącznie kandydaci spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowani. Osoby zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną zawiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Wszystkie informacje dodatkowe udzielane będą pod numerom telefonu 86 218 90 10 wew. 13.

 1. Klauzula informacyjna

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Pawła II w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Pawła II w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17, e-mail sekretariat@sp10lomza.pl– reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży jest Pan Krzysztof Siwik e-mail: ksiwik@sp10lomza.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru pracownika na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze do Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Administrator danych  nie planuje przekazywać danych poza Europejski Obszar gospodarczy, organizacji międzynarodowej lub do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego na stanowisku starszego specjalisty ds. BHP i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zakwalifikowanych do II tury naboru będą przechowywane w Dziale Kadr Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest wymogiem wynikającym z art. 221 par. 1. Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procedurze naboru. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Przysługuje pani/Panu prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie a prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 10

Im Jana Pawła II w Łomży

Leszek Henryk Sobociński

Łomża, dnia 11.03.2019 r.

 

W załączeniu pliki do pobrania:

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Admin
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2019-03-11 07:58:48
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4498