pomoc@oik.lomza.pl
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŁOMŻY

Dane teleadresowe:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

  1. Woj. Polskiego 161,

18-400 Łomża

Tel 96 2168920

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://oik.lomza.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 grudzień 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

  • przejrzysty i czytelny układ materiałów,

Oświadczenie sporządzono dnia 1.12.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://oik.lomza.pl/ spełnia wymagania w 97.62 %.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor OIK – Pani Katarzyna Nita, adres poczty e-mail:. pomoc@oik.lomza.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 2164260

  • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
  • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
  • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży mieści się w budynku ul. Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża.

Opis dostępności wejść do budynku:

Dwa wejścia do budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży znajdują się od strony ulicy Wojska Polskiego 161 po schodach oraz od strony parkingu usytuowanego za budynkiem. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona. Drzwi wejściowe nie są automatycznie rozsuwane. Do pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży na I piętrze można dostać się schodami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada klatkę schodową. Brak windy. Korytarz pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Punkt informacyjny znajduje się w gabinecie Dyrektora.

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łomży nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Budynek Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się od tyłu budynku OIK. Brak wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Podjazd do budynku z poziomu parkingu umożliwia wjazd dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łomży nie ma tłumacza polskiego języka migowego, a także brak urządzenia umożliwiającego tego rodzaju tłumaczenie.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wiesław Wieczorek
Odpowiada:Katarzyna Nita
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2021-03-15 09:45:13
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 653